Stedendriehoek

‘Te hoge kosten en te grote impact op het landschap’

Opknapbeurt vervangt aanleg nieuwe fietsroute tussen Apeldoorn en Epe

De gemeente Apeldoorn werkt samen met de Provincie Gelderland en andere gemeenten in de Cleantech Regio aan het verbeteren van het fietsnetwerk in deze regio. In dat kader wordt ook al jarenlang gewerkt aan een ontwerp voor een vlotte en veilige fietsroute tussen Apeldoorn en Epe.

Het Apeldoornse college van burgemeester en wethouders koos er in december voor om de keus of deze F50 wel of niet wordt aangelegd, aan de gemeenteraad te laten. De gemeenteraad sprak er in januari over en bleek veel kritische kanttekeningen te hebben, met name over de impact op het landschap en de kosten. Wethouder Wim Willems besprak deze punten daarna met de provincie en de gemeente Epe. Uitkomst van beide besprekingen is dat het college voorstelt om de ambitie om de F50 te realiseren, los te laten. Tegelijkertijd vraagt het college de gemeenteraad om in te stemmen met de broodnodige verbetering van de fietsroute naar Epe, op sobere wijze.

Op deze pagina laten vertegenwoordigers van drie lokale fracties hun licht schijnen over de snelfietsroute.


De SGP vindt een goed netwerk van fietspaden erg belangrijk, zegt raadslid Jan Kloosterman. “We stimuleren graag dat er meer gefietst wordt. Helemaal nu er veel meer soorten elektrisch vervoer op de fietspaden komen. Of de nieuwe fietsroute de F50 daarbij hoort, kan de SGP nog niet afwegen. We vinden de plannen onvolledig en niet besluitrijp.”

“De F50 is een project van een groot en lang fietspad, waarlangs je snel en veilig door een mooi landschap naar onder andere gemeente Epe kunt fietsen. Bij de aanleg van fietspaden wegen de prijs in euro’s, de landschappelijke inpassing en natuurschade altijd mee. Rentmeesterschap betekent dat je ‘nee’ zegt tegen een goed plan als het te veel kost.”

De gemeente heeft na jarenlang onderzoek een variant van de F50 aan de gemeenteraad voorgelegd. De SGP vindt deze zogenoemde Baronnenroute de beste variant. “Er hoeft minder grond voor aangekocht te worden en de veiligheid en aantrekkelijkheid zijn het grootst in deze uitvoering van de plannen. Met deze variant zou het fietspad ook een goede inpassing in het landschap krijgen. Ook ecologisch waren er wat de SGP betreft goede afwegingen gemaakt. Tegelijk is de prijs van deze route nog niet duidelijk. Een globale raming maakte duidelijk dat het om ongeveer 6 miljoen euro zou gaan. Die prijs vindt de SGP te hoog.”

Met subsidie van het Rijk en de provincie zou de prijs omlaag kunnen, denkt Kloosterman. “Ook zou er nog eens met slimme technieken en een andere aanpak op de kosten bespaard kunnen worden. Voor we deze berekening gezien hebben, heeft het gemeentebestuur echter een andere keuze gemaakt. Ze zien een maand na de vorige bespreking af van de Baronnenroute en willen nu plotseling het bestaande fietspad grondig opknappen. Wat dat kost is echter ook nog onbekend.”

De SGP-fractie vindt het vreemd dat er zonder duidelijkheid over de kosten een keuze door het college van burgemeester en wethouders gemaakt wordt. “We blijven erbij dat we de verschillende opties met kosten op een rijtje willen zien. Het is aan de politiek om een afweging te maken. En dan heb je alle informatie nodig. In die afweging weeg je alle belangen en debatteer je in de gemeenteraad met elkaar. Als alles bekend en besproken is, kan er gestemd worden. Die volgorde vinden we van blijvend belang. Zonder dat wordt een stem voor de laatste plannen heel lastig.”


Lokaal Apeldoorn is van mening dat het fietspad tussen Apeldoorn en Epe geen snelfietspad moet worden. “Bij het uitvoeren van onderhoud het huidige fietspad iets verbreden en onveilige kruisingen aanpakken, vinden wij meer dan voldoende”, zegt fractievoorzitter Peter Messerschmidt.

Hij verklaart de visie van zijn partij meteen nader: “Bij de aanpassingen naar een snelfietsroute zal er sprake zijn van een vier meter brede asfaltbaan, met nog twee meter berm waarin geen struik of boom mag staan. Dat zal wat ons betreft een veel te grote aanslag zijn op de huidige groene omgeving van bomen en struiken. Inwoners hebben in groten getale laten weten dat zij een dergelijke aantasting van hun leefomgeving niet willen. Die oproep ondersteunt Lokaal Apeldoorn en onze fractie ziet hier ook geen overstijgend algemeen belang dat de fietsroute rechtvaardigt.”

Daarnaast komt ook nog een ander belangrijk punt om de hoek kijken, aldus Messerschmidt. “Onderzoeken geven aan dat er meer gebruik gemaakt gaat worden als er een fietssnelweg wordt aangelegd. Echter denken wij dat dit mee zal vallen, omdat het veelal scholieren, mensen uit de omgeving en recreanten zijn die er gebruik van maken. Scholieren kiezen liever voor de kortste route – die is veelal over de Zwolseweg – en recreanten willen niet over een zes meter brede racebaan fietsen.”

Dat de kosten mogelijk voor een deel door de provincie en het rijk betaald worden, is voor Lokaal Apeldoorn niet doorslaggevend, aldus de fractievoorzitter. “We hebben liever een bijdrage voor een project dat we wel graag realiseren, dan een snelfietspad aanleggen alleen maar omdat je er geld voor krijgt. Bovendien moet Apeldoorn er in de huidige berekeningen, die overigens nog niet definitief zijn, altijd nog ruim 6 miljoen euro bijleggen. Voor dat geld lost Lokaal Apeldoorn liever échte knelpunten op, bijvoorbeeld de fietsroute Woudhuis-Osseveld langs het spoor doortrekken, over het kanaal naar het centrum of de veilige fietsroute richting Klarenbeek verder afmaken.”


“Steeds meer mensen pakken de fiets. Het is vaak leuk, praktisch en het is nog goed voor de gezondheid en portemonnee ook, zeker met de huidige benzineprijs. Een fietser vraagt niet om veel ruimte, maar als we met steeds meer mensen in Apeldoorn en omgeving wonen, werken en recreëren, moet de gemeente wel zorgen voor meer fietsenstallingen en betere fietspaden”, meent Jasper van Alten namens de PvdA.

En daar schort het de laatste jaren aan, zegt hij. “Fietsers worden steeds meer uit het centrum van de stad geweerd en nu wordt het plan voor een hoogwaardige fietsroute naar Vaassen, Epe en verder in de prullenbak gegooid. Een hoogwaardige fietsroute is van belang omdat mensen vaker langere afstanden fietsen. Na circa tien jaar praten zijn twee varianten voor een hoogwaardige fietsroute ontworpen. Ontwerpen waar fietsers en wandelaars hun eigen paden krijgen en kruisingen veilig worden ingericht. De ene variant gedeeltelijk langs het kanaal en de andere over de oude spoorlijn van Apeldoorn naar Epe. De laatste route is de beste variant gebleken.”

Hij vervolgt: “Nu kiest het college van burgemeester en wethouders wel voor de laatste route, maar opeens niet voor het aanleggen van een hoogwaardige fietsroute. Er wordt gekozen voor het opknappen van het bestaande fietspad dat op het tracé van de oude treinbaan ligt. De buurgemeenten zijn hier verontwaardigd over, want samen met Apeldoorn werd veel tijd en geld geïnvesteerd in de ontwerpen voor een hoogwaardige fietsroute. Er is daardoor beter inzicht gekregen in wat mensen willen, in de kosten en niet onbelangrijk: in de mogelijkheid om subsidies van provincies en wellicht het rijk te krijgen. Waarom dan nu toch een eigen, zogenaamd sobere variant wordt ingebracht waar geen subsidie beschikbaar voor is en waar belanghebbenden niet over hebben kunnen meepraten? Oplappen lijkt goedkoop, maar het blijkt inmiddels al een stuk duurder te worden dan eerst gedacht. Daarnaast kun je je afvragen of door het toegenomen aantal inwoners en het autoluw bouwen van circa 2.000 woningen in Apeldoorn, zo’n opgelapte verbinding wel gereed is voor het toekomstige aantal fietsers. De PvdA vindt daarom dat de hoogwaardige variant naast de goedkoper geachte variant uitgewerkt moet worden, zodat je de voor- en nadelen van beide varianten kunt vergelijken en je de beste kunt kiezen met een blik op de toekomst.”