Algemene voorwaarden

1. Definities:
1.1 Uitgeverij Stedendriehoek B.V.
1.2 Adverteerder, degene, die voor zichzelf of op de last van een adverteerder een overeenkomst sluit tot het plaatsen van een advertentie.

2. Algemeen:
2.1 Alle orders worden afgesloten op grond van deze algemene voorwaarden.
2.2 Andere afwijkende voorwaarden van adverteerder zijn niet van toepassing, tenzij dergelijke afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door uitgever zijn aanvaard voor een specifiek geval.
2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk tussen uitgever en adverteerder zijn overeengekomen.

3. Contract:
3.1 De contractstermijn gaat in op
 – De eerste van de maand, waarin de eerste op het contract af te nemen advertentie is geplaatst indien de plaatsing voor de 15e van de maand heeft plaatsgevonden.
 – de 15e van de maand, indien de plaatsing op of na de vijftiende dag heeft plaatsgevonden. Indien de eerste advertentie niet binnen drie maanden na het sluiten van het contract is geplaatst, zal het contract geacht worden te zijn ingegaan op de eerste dag van de maand, volgend op die termijn van drie maanden.
3.2 Losse advertenties kunnen, indien de adverteerder dit verlangt, worden begrepen in een later door deze af te sluiten advertentiecontract. Aan dit contract wordt een terugwerkende kracht verleend over een periode van ten hoogste 4 maanden.
3.3 Het is niet toegestaan door het combineren van advertentiepubliciteit op een contract derden te doen profiteren van het voor dit contract gelden tarief.

4. Uitbreiding:
Gedurende de looptijd van het advertentiecontract kan de gecontracteerde advertentieruimte een of meerdere malen worden uitgebreid zonder verlenging van de overeengekomen termijn. Het lagere tarief wordt vanaf de eerste dag van de maand, volgend op die waarin de uitbreiding tot stand kwam, op de als dan nog te plaatsen advertenties toegepast.

5. Annulering:
Indien een advertentiecontract wordt geannuleerd, omdat zich naar het oordeel van de uitgever gegronde redenen voordoen om de reclame te staken, evenals wanneer de gecontracteerde advertentieruimte op de expiratiedatum niet is verbruikt, dient het aantal verbruikte millimeters tot het hiervoor geldende tarief te worden bijbetaald.

6. Tariefverhoging:
Eventueel tijdens de looptijd van het advertentiecontract doorgevoerde tariefsverhoging gelden – tot een maximum van 15% per contractsduur – eveneens voor de nog op het contract af te nemen advertentieruimte. Het is de adverteerder toegestaan de nog af te nemen advertentieruimte te verminderen met een percentage, waarmee de tarieven hoger worden.

7. Advertentie:
De minimumhoogte voor (bedrijfs)advertenties is 25 millimeter per kolom. Zetwerk in advertenties wordt in minimaal 6-punts letter gezet.

8. Technische kosten:
Indien een reclamebemiddelaar geen compleet materiaal in de vorm van goed reproduceerbare afdrukken resp. fotoprints aanleert, behoudt de uitgever zicht het recht voor de hierdoor veroorzaakte extra technische kosten in rekening te brengen. De minimum kosten bedragen € 25,–.

9. Voorbehoud:
De uitgever behoudt zich te allen tijde het recht voor:
a. tekst en vorm van alle advertenties, die voor plaatsing worden aangeboden overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid te wijzigen;
b. zonder opgave van redenen advertentieopdrachten te weigeren.

10. Aansprakelijkheid:
De uitgever is voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het niet of niet tijdig plaatsen van advertenties, of ontstaan door onjuistheden in advertenties beperkt aansprakelijk tot de prijs van de advertenties.

11. Klachten:
Klachten over fouten in telefonisch opgegeven advertentieopdrachten of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de adverteerder/opdrachtgever worden niet geaccepteerd. Klachten over afwijking van kleur en/of sluitwerk worden niet geaccepteerd.

12. Plaatsing:
Met verzoeken om plaatsing op een bepaalde plaats in de krant zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden binnen het kader van de technische mogelijkheden en de redelijkheid ten opzichte van andere advertenties. Garantie voor een aangegeven plaats wordt niet gegeven.

13. Betaling:
Betaling van de advertenties dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan een rente, berekend naar 1% per maand of een gedeelte daarvan, verschuldigd wordt. Alle kosten met betrekking tot de incasso van de door de adverteerder verschuldigde bedragen als gevolg van niet tijdige betaling – zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke – komen voor rekening van de adverteerder. Reclames over de uitvoering van de advertentieopdrachten dienen uiterlijk een maand na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend. Indien binnen deze termijn geen reclame is ontvangen, wordt de debiteur geacht akkoord te zijn met de nota. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever of adverteerder verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever/adverteerder en worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd met een minimum van € 100,– (exclusief BTW).

14. Slotbepalingen:
14.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onuitvoerbaar of in strijd met de wet is, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden aantasten,
14.2 Op alle met uitgever gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing.

15. Deponering:
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Zutphen.

:
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Zutphen.