Privacy

Privacybeleid van Uitgeverij Stedendriehoek

Bij Uitgeverij Stedendriehoek hechten we zeer veel belang aan jouw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Dat is de reden waarom we jouw data met de grootste zorg behandelen. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens (General Data Protection Regulation) die op 25 mei 2018 ingaat, hebben wij een Privacybeleid opgesteld. We nodigen je uit om dit beleid even door te nemen. Dit namelijk omdat wij als krant veel met persoonsgegevens werken en er voor de journalistiek uitzonderingen op de nieuwe wet zijn.

Waar hebben wij mee te maken:

AVG en Journalistiek

De AVG verplicht lidstaten ertoe uitzonderingen of afwijkingen van de AVG vast te stellen voor de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden. De Nederlandse wetgever heeft dat gedaan in artikel 43 van de Uitvoeringswet AVG

Op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden zijn onder andere de volgende hoofdstukken en artikelen van de AVG niet van toepassing:

 • Artikel 7, derde lid (intrekken toestemming)

 • Artikel 10 (verwerken persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen/feiten)

 • Hoofdstuk III (rechten van betrokkenen)

 • Artikel 30 (register van verwerkingsactiviteiten)

 • Artikel 33 t/m 43 (o.a. meldingsplicht datalek, gegevensbeschermingsbeoordeling (PIA)

 • Hoofdstuk V (doorgiften aan andere landen)

 • Hoofdstuk VI (toezichthoudende autoriteit)

 • Hoofdstuk VII (samenwerking tussen toezichthouders)

Deze uitzonderingen gelden overigens niet alleen voor de verwerking voor journalistieke doeleinden, maar ook voor academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen. De rechten die personen hebben op grond van de AVG zijn dus voor een groot deel niet van toepassing. Als in een journalistiek artikel persoonsgegevens staan vermeld zoals bijvoorbeeld een voor- en achternaam, dan heeft die persoon:

 • geen recht op vergetelheid: er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen

 • geen recht op intrekking: ingeval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken

 • geen recht op rectificatie

 • geen recht van inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende medium

 • geen recht op bezwaar tegen de verwerking 

 • geen recht op dataportabiliteit om van het medium de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben

De bepalingen over de toezichthoudende autoriteit zijn eveneens uitgezonderd. Dit betekent dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet bevoegd is toezicht te houden en evenmin boetes kan opleggen bij eventuele overtredingen.

Portretfotografie

Portretten voor journalistieke doeleinden vallen in beginsel onder het doel van de gerechtvaardigde belangen. Echter, de foto wordt opgeslagen in een beeldbank. Hier zullen wij toestemming voor vragen.

Nieuwsfotografie

Voor nieuwsfotografie gelden niet alle bepalingen uit de AVG, als de nieuwsfoto uitsluitend voor journalistieke doeleinden wordt gebruikt.

Van fotomateriaal dat wij toegezonden krijgen door derden, verwachten wij dat hierbij rekening is gehouden met de privacywetgeving voor fotografie.

Hoe gaan wij hier mee om? Er zijn twee categorieën: persoonlijke gegevens en zakelijke gegevens.

1.0 Persoonlijk

1.1 Hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens?

Voor een optimaal gebruik van onze diensten, verzamelen we een aantal persoonsgegevens zoals jouw naam, e-mailadres, gsm-nummer en adres. Uitgeverij Stedendriehoek is verantwoordelijk voor het verwerken van deze data en verbindt zich ertoe om de vereisten van de privacywetgeving te respecteren.We verzamelen enkel persoonsgegevens die gerechtvaardigd zijn in het kader van onze activiteiten en onze interactie met jou en nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen. Je kunt te allen tijde jouw persoonsgegevens raadplegen, wijzigen of verwijderen via privacy@stedendriehoek.nl

 

1.2 Welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe?

We verzamelen de persoonsgegevens wanneer informatie naar ons wordt toegestuurd. Daarnaast zijn er gegevens die automatisch verzameld worden bij het gebruik van onze diensten. Dit kan zijn bij bezorgklachten, dan worden er persoonlijke gegevens opgeslagen. Daardoor kunnen wij onze kwaliteit optimaliseren. Bij ingezonden persberichten en foto’s door derden gaan wij ervan uit dat er rekening gehouden wordt met ons privacybeleid. Denk aan klachtmeldingen over de bezorging van onze krant; deze worden gecommuniceerd met ons verspreidbureau. Op onze site zijn diverse invoermogelijkheden beschikbaar, zoals het opgeven van klachten, tips voor de redactie en het opgeven van een advertentie. Hierbij worden de gegevens opgeslagen en verwerkt; na de verwerking zullen deze gegevens 5 jaar bewaard worden.

 

1.3 In welke gevallen en met wie worden persoonsgegevens gedeeld?
De persoonsgegevens die we verzamelen, worden niet gedeeld met derde partijen (extern aan Uitgeverij Stedendriehoek), met uitzondering van geaffilieerde bedrijven en externe dienstverleners conform verwerkingsdoeleinden. Zo worden bijvoorbeeld gegevens gedeeld met onze logistieke partner om de levering van onze producten en diensten te kunnen garanderen. Denk hierbij aan meldingen over de bezorging die niet in orde is.

 

1.4 Website

Op onze website worden cookies geplaatst om informatie te vergaren voor adverteerders. Ook worden er cookies door derde partijen geplaatst. Op onze site kun je zien om welke cookies dit gaat.

 

1.5 Links naar andere sites

Op onze site staan links naar andere websites, waar mogelijk een ander privacybeleid geldt dan dat van Uitgeverij Stedendriehoek. Als u persoonlijke gegevens op een dergelijke site plaatst, wordt die informatie behandeld conform het privacybeleid van de betreffende site. We raden u aan om het privacybeleid van sites die u bezoekt aandachtig te lezen.

 

1.6 Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Jouw data worden bewaard voor 5 jaar. Niettemin, indien je zou beslissen om jouw data te verwijderen, weet dan dat we jouw gegevens zullen bewaren in het kader van zeer specifieke wettelijke verplichtingen.

 

1.7 Kan ik mijn persoonlijke data verwijderen

Als je een mail stuurt naar privacy@stedendriehoek.nl met het verzoek om de persoonlijke data te verwijderen, zullen wij jouw gegevens verwijderen.

 

1.8 Datalekken & Privacy Impact Assessment (datalek)

Uitgeverij Stedendriehoek zal je op de hoogte stellen van iedere ‘inbreuk in verband

met persoonsgegevens’, zoals bedoeld in artikel 4 sub 12 AVG.

2.0 Zakelijk

2.1 Zakelijk of persoonlijk

Zakelijke gegevens hoeven geen persoonsgegevens te zijn als zij iets zeggen over een rechtspersoon. Bij kleine bedrijven geldt namelijk: de vent is de tent, en het vestigingsadres is ook het privéadres. Ook namen van bestuurders zijn persoonsgegevens. De eigenaar is ook een persoon. Dan zegt deze informatie iets over deze persoon en kunnen wij niet voorkomen dat wij data over hem opslaan.

 

2.2 Datalekken & Privacy Impact Assessment (datalek)

Uitgeverij Stedendriehoek zal je op de hoogte stellen van iedere ‘inbreuk in verband

met persoonsgegevens’, zoals bedoeld in artikel 4 sub 12 AVG.

 

2.3 Verwerkingscontract

Met de partijen waarmee wij data uitleveren hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Zodat het duidelijk inzichtelijk is welke data naar andere partijen wordt gecommuniceerd.

 

2.4 Controle

Een klant heeft het recht om deze overeenkomst eenmaal per jaar op eigen kosten te controleren of deze te laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant of registerinformaticus.


2.5 Klantgegevens

Klantgegevens worden bewaard, zodat wij de facturering kunnen afronden van hun afgenomen diensten. Tevens zullen wij persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing. Tenslotte zullen wij de gegevens bewaren, zoals de belastingwetgeving die is bepaald op 7 jaar.

Wij behouden de vrijheid om tussentijds ons privacybeleid aan te passen.

Voor vragen over ons privacybeleid kun je contact opnemen met:

Frank Boekema
privacy@stedendriehoek.nl