Stedendriehoek

Gemeenteraad buigt zich over moties rond veehouderij en Wegener Campus, maar: Waarvoor dient een motie nu eigenlijk?

Donderdag spreekt de gemeenteraad tijdens de digitale politieke markt onder meer over het bestemmingsplan Laan van Westenenk/Brouwersmolenweg én wordt een presentatie gegeven over de uitvoering van de motie intensieve veehouderij. Laatstgenoemde motie is ingediend door de Partij voor de Dieren, de eerste door de VVD. Namens deze fracties leggen respectievelijk fractievoorzitter Maaike Moulijn en raadslid Roel van Swam het hoe en waarom van hun motie uit.

Maar eerst: wat is een motie eigenlijk? Welnu, dat is een uitspraak van de raad over een onderwerp dat ter besluitvorming op de raadsagenda staat. Een motie kan een wens, een verzoek of een opdracht aan het college van burgemeester en wethouders zijn. Ook kan een raadslid met een motie een afkeuring over iets uitspreken; dit kan middels een motie van afkeuring, een motie van wantrouwen (tegen één of meerdere wethouders of het hele college van B & W) of een motie van treurnis: dit is iets minder erg dan een motie van afkeuring. Als de raad een motie aanneemt, is dit niet bindend. Het betreft geen wijziging van een besluit. Het is wel een door de raad – althans, de meerderheid daarvan – gedragen politieke uitspraak waar het college van B&W op moet reageren. Op het online raadsinformatiesysteem zijn alle moties terug te vinden, inclusief informatie of ze zijn aangenomen of niet.

Dan heb je ook nog de zogenoemde ‘motie vreemd aan de orde van de dag’. Dit betreft een motie over een onderwerp dat niet op de agenda van de gemeenteraad staat. Meestal gaat dit over een actueel onderwerp. En dan komt ook nog met enige regelmaat een amendement voorbij in de raad; dit is een tekstwijziging in een raadsbesluit dat door het college van burgemeester en wethouders is voorgesteld. Belangrijk om te weten omdat de VVD, in de persoon van Roel van Swam, rond het bestemmingsplan Laan van Westenenk/Brouwersmolenweg zowel een motie als een amendement heeft ingediend.

Maaike Moulijn (Foto: Rob Voss)

“Het moet anders met de veehouderij. Dat vonden we toen en dat vinden we nog steeds. Als eerste gemeente in Nederland heeft Apeldoorn zich destijds hierover uitgesproken en nee, dat viel niet bij iedereen in goede aarde: het leidde zelfs tot protesten van boeren, mét hun trekkers, op het Marktplein”, zegt Maaike Moulijn.

“Maar inmiddels zijn steeds meer boeren het met ons eens. Het veehouderijsysteem is vastgelopen: er is te veel vee, het welzijn van de dieren staat onder druk, alsook de gezondheid van de mensen door de luchtvervuiling. Om nog maar te zwijgen over de schade die wordt toegebracht aan de natuur.”

Moulijn is optimistisch over haar motie, omdat ze het afgelopen jaar heeft gemerkt dat veel boeren ‘in’ zijn voor verandering. “Dat is gebleken uit gesprekken die de wethouder en ambtenaren met hen hebben gevoerd. Maar de boeren zijn ook bang voor verandering. Ze willen zelf ook liever minder dieren, maar durven desondanks nog geen drastische maatregelen te nemen, want ze willen natuurlijk wel hun boterham blijven verdienen.” De gedreven fractievoorzitter pleit voor hulp aan boeren die iets anders willen doen of hun bedrijf kleinschaliger, diervriendelijker en minder milieuvervuilend maken. En strengere regels voor boeren die niet veranderen. “Op dit moment betalen wij met z’n allen voor de natuurschade, maar de Partij voor de Dieren zegt: laat de vervuiler voor deze kosten opdraaien! En, misschien nog wel belangrijker: stel paal en perk aan de hoeveelheid vervuilende producten.” Want de gezondheidsrisico’s die aan de intensieve veehouderij kleven, zijn talrijk, zegt Moulijn. “Neem bijvoorbeeld de Q-koorts; die is in Nederland ontstaan en heeft hier ook heel slecht uitgepakt. Er is een verband aangetoond tussen de intensieve veehouderij en longklachten.”

Rond het thema heeft de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer recent ook al meerdere moties ingediend, die aangenomen zijn, vertelt Moulijn. “Onder andere over de natuurlijke behoeften van dieren. Een varken wil zich rondwentelen in een modderpoel en meer ruimte: niet in een stal waar het zo vol is dat de staarten van de varkens worden afgebrand, om te voorkomen dat ze in die van een ander bijten. Maar de ruimte in ons land is schaars en moet eerlijk worden verdeeld tussen de mensen en natuur. Daarom moet er meer ingezet worden op het verbouwen van plantaardige in plaats van dierlijke eiwitten voor mensen. Dat kost veel minder grond en is beter voor de natuur, omdat bijvoorbeeld bonen de stikstof opnemen, waarvan we nu veel te veel hebben. Er zijn nu al boeren die (deels) overschakelen, zoals een melkveehouder in Beemte-Broekland, die nedersoja verbouwt voor sojamelk en vleesvervangers. Maar wat ook helpt: een varkenshouder in Klarenbeek is een paar jaar geleden gestopt met intensief en grootschalig varkens houden en is een zorgboerderij geworden, met veel minder dieren en veel meer aandacht voor dierenwelzijn. Wij hopen dat steeds meer boeren dit soort voorbeelden gaan volgen en dat gemeente Apeldoorn, maar ook provincie en Rijk boeren gaan helpen met die omslag maken.”

Roel van Swam (Foto: Rob Voss)

De VVD heeft de afgelopen maanden zelfs een motie én een amendement ingediend rond het Masterplan Wegener Campus. Raadslid Roel van Swam legt namens de fractie het hoe en waarom hiervan uit. “De essentie is in elk geval dat we het prachtplan dat er al lag, nóg fraaier hebben gemaakt!”

“Omdat dit Masterplan voor de gemeenteraad het kader gaat vormen waaraan de verdere ontwikkeling wordt getoetst, is dit uitgebreid besproken in de politieke markt en de raadsvergadering van 21 januari dit jaar. Het Masterplan is een stap in een al bijna vijftien jaar lopend proces om te komen tot een mooie herbestemming van het voormalige hoofdkantoor en drukkerij van Wegener aan de Laan van Westenenk. Uitgangspunten voor het plan vormen de verdere versterking van de campusgedachte, die al is begonnen met de vestiging van FSG en de inpassing in en het gebruik maken van de natuurlijke omgeving. Uiteraard dient het plan ook een haalbare businesscase op te leveren. Het plan gaat uit van het opwaarderen van de historische lijnen in het landschap, het openbaar toegankelijk maken van het gebied, het herstellen van sprengen en het toevoegen van kantoren, bedrijventerrein en overige functies. Ook worden er veertien kavels ontwikkeld aan de Ugchelsegrensweg.”

De VVD heeft twee aanpassingen aan het plan voorgesteld, die respectievelijk bijna unaniem en unaniem zijn overgenomen door de raad, aldus Van Swam. “De eerste aanpassing staat toe dat het gebouw in de oksel maximaal 35 meter hoog mag worden, in plaats van 20 meter die geldt voor de rest van de ontwikkeling. Dit geeft de mogelijkheid om beter invulling te geven aan een ander kader van de gemeente, namelijk het benadrukken dat je een grote stad in het groen binnenrijdt door, in goed Nederlands, een ‘landmark’ op karakteristieke punten neer te zetten. Deze locatie past prima hierin.” Deze aanpassing heeft zijn beslag gekregen in een amendement, een bindende wijziging van het kader. “Om een realistisch en haalbaar amendement te kunnen opstellen, is hier de voorbije weken flink aan geschaafd, in overleg met andere partijen en andere betrokkenen bij dit plan.”

De tweede aanpassing betreft het maximaal toevoegen van appartementen aan het plan, ten koste van de andere functies. De idee hierbij is dat er veel behoefte is aan betaalbare appartementen, waarmee je tegelijkertijd de campus verlevendigt. Van Swam: “Daarvoor hebben we een motie ingediend. Naar onze mening is het aandeel van kantoren en bedrijven te groot in het Masterplan, ten opzichte van het aantal appartementen. De VVD ziet hierin graag een herschikking tegemoet. Nee, concrete getallen noemen we hierbij niet. Elke herverdeling ten gunste van meer appartementen juichen wij toe, zolang dit plan vanuit het college goed wordt onderbouwd althans. Is dit niet het geval, dan zijn wij er nog niet mee klaar, natuurlijk.” Daarnaast doet de fractie een oproep aan het college om het parkeren optimaal in te passen. “Beide aanpassingen zijn al enthousiast door de initiatiefnemers opgepakt en wij verwachten dan ook dat er binnenkort een nog mooiere bestemmingsplanwijziging naar ons ter besluitvorming toe komt, zodat Apeldoorn wordt verrijkt met een prachtige campus.”