Stedendriehoek

Start uitvoering maatregelen recreatiezonering tijdens broedseizoen Midden Veluwe

Staatsbosbeheer start deze week op de Midden Veluwe met de uitvoering van diverse maatregelen uit het recreatiezoneringsplan van de provincie Gelderland. Het gaat onder andere om het instellen van vogelbroed- en rustgebieden op een deel van het Kootwijkerzand, en de afsluiting van paden op de Stroesche heide tijdens het broedseizoen. Op de Midden Veluwe is dat voor het eerst. Vogels krijgen van 15 maart tot 15 juli de rust die ze nodig hebben om hun jongen groot te brengen. Dit is van belang voor vogels die op of rond het stuifzand of in de heide op de grond broeden. De natuur is in deze tijd een kraamkamer en daarom is recreatie tijdelijk niet toegestaan. Daarnaast wordt een maatregel uitgevoerd om de beleving van het wild op de Midden Veluwe te verbeteren door vernieuwing van het wildkijkscherm op een plek dichtbij Hoog Buurlo.

Het gaat niet goed met de Veluwse natuur. Daarom is provincie Gelderland op zoek gegaan naar een nieuwe, betere balans tussen de ruimte voor natuur en mens. In samenwerking met terreinbeheerders, bewoners, ondernemers en recreatieve gebruikers, en onderbouwd met ecologisch onderzoek, is een recreatiezoneringsplan opgesteld. Eén van die maatregelen is het inrichten van rustgebieden voor broedvogels op twee delen van het Kootwijkerzand en op de Stroesche heide van 15 maart tot 15 juli. Rustgebieden zorgen voor een betere bescherming van de broedende vogels. Vogels als boomleeuwerik, nachtzwaluw en tapuit broeden namelijk op de grond. Zij krijgen nu ruimte en rust om hun nest met jongen groot te brengen en tot broedsucces te komen. Deze rustgebiedmaatregel is voortaan elk jaar tijdens het broedseizoen van kracht. Zo werken we aan de betere balans. Ook in het bos komen maatregelen om rust te creëren voor de zwarte specht en de wespendief.

Vanaf 19 februari worden in het veld informatieborden, afzettingen met touwen (zie foto), en slagbomen geplaatst om de begrenzing van de rustgebieden voor de vogels aan te geven. Eind 2023 is ook al een maatregel uitgevoerd: het hondenlosloopgebied bij Kootwijkerduin kreeg een hekwerk om het gebied, zodat het gebied veiliger wordt voor gebruikers met honden.

Vogels helpen Kootwijkerzand

Kwetsbare vogels als boomleeuwerik, nachtzwaluw en tapuit leven op de heide- en stuifzandgebieden. Ze broeden op de grond en zoeken daar hun voedsel. Daarom zijn ze erg gevoelig voor verstoring door recreanten. Het verstoren van de broedende vogels brengt het voortbestaan van deze dieren in gevaar. Als een ouder het nest verlaat, gaan de eieren vaak verloren.

Deze vogels moeten beter beschermd worden. Daarom richten we vanaf 15 maart 2024 een deel van het Kootwijkerzand in als rustgebied voor broedvogels. Eromheen loopt een wandelpad zodat het Kootwijkerzand nog steeds beleefbaar is. Na 15 juli kunnen bezoekers het gebied weer ontdekken via de duidelijke zandpaden door het gebied. In opdracht van provincie Gelderland worden de broedvogels op het Kootwijkerzand ook gemonitord. Hiermee willen we nagaan wat het effect van de maatregelen is.  Monitoring van broedvogels wordt uitgevoerd door SOVON vogelonderzoek in samenwerking met bewoners uit Kootwijk.

Betere beleving

Om de beleving van de Veluwe te versterken staan in het recreatiezoneringsplan van provincie Gelderland ook maatregelen om de beleving te verbeteren. Zo worden uitzichtpunten ontwikkeld, wildobservatieplaatsen aanlegd en worden voorzieningen voor hondenbezitters verbeterd. Een belangrijke ontwikkeling is het scheiden van gebruikersgroepen, zodat daarmee de beleving voor wandelaars, ruiters en fietsers wordt verbeterd. Het natuurgebied Veluwe is opgedeeld in 4 recreatiezones: A, B, C en D. Deze hebben een verschillend karakter en daarbij horende natuurwaarden en recreatie-intensiteit. Lees meer over de 4 zones van het recreatiezoneringsplan Veluwe: https://www.gelderland.nl/projecten/recreatiezonering-op-de-veluwe

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Staatsbosbeheer, boswachter Laurens Jansen,

06 – 23552435

Foto:  Broedseizoenafsluiting Hulshorsterzand Natuurmonumenten. Bronvermelding: Natuurmonumenten