Zorg

Zutphen wil meer samenwerking in de huishoudelijke zorg

De gemeente Zutphen wil meer samenwerking binnen de uitvoering van de huishoudelijke zorg. Hiervoor heeft het college van burgemeester en wethouders een definitief voorstel aan de gemeenteraad gestuurd. Geheel in lijn met het coalitieakkoord en ook met de begin dit jaar vastgestelde ‘strategische visie sociaal domein’.

Wethouder Mathijs ten Broeke: “De huishoudelijke zorg is een belangrijke gemeentelijke voorziening voor de ruim 1300 mensen in Zutphen die niet zelfstandig hun huishouden kunnen doen. De mensen die het werk doen zijn de laatste jaren verdeeld, over meer dan tien bedrijven. In plaats van concurrentie en verdeeldheid zou het moeten gaan over samenwerken en over het kennen van je collega’s. De huidige contracten met aanbieders van huishoudelijke zorg lopen in september 2021 af. Dit is dus hét moment om het anders te doen en ik ben trots op ons voorstel dat er nu ligt. Ik verwacht dat de gemeenteraad instemt met dit voorstel, zodat we daarna met de huishoudelijke zorg van marktwerking naar samenwerking kunnen gaan.”

Marktwerking gefaseerd afbouwen

In het coalitieakkoord hebben college en raad afgesproken om de marktwerking in de (door gemeente betaalde) huishoudelijke zorg gefaseerd af te bouwen. De huidige werknemerscoöperaties dragen hier al aan bij en bedienen op dit moment zo’n 13% van het totaal. Voor het overige deel biedt het voorstel van het college uitkomst. Hierin geeft het college aan dat de gemeente gaat samenwerken met maximaal drie ervaren en betrokken uitvoerders huishoudelijke zorg. Met deze uitvoerders wordt dan vanaf september 2021 een langdurige samenwerking opgebouwd. Dit biedt meer mogelijkheden om samen te werken aan het verbeteren van het netwerk van de cliënt.

Uitgangspunten

Het is belangrijk dat de gemeente goed kan sturen op de uitvoering van huishoudelijke zorg, zodat deze zorg terechtkomt bij de mensen die dit nodig hebben. Het college hanteert daar de volgende uitgangspunten voor: cliënten behouden hun vertrouwde hulp; werkzekerheid voor hulpen en (mede)zeggenschap over de inrichting van het werk; verbinding tussen hulp en netwerk rond cliënt (signaleringsfunctie); eenduidige en breed gedragen kwaliteitsnormen voor de uitvoering; een professionele omgeving waarin hulpen ondersteund worden om zorg meer op maat te kunnen geven.

Vanaf september 2021 werkt de gemeente samen met maximaal drie aanbieders huishoudelijke zorg. In de aanloop naar september verandert er niets voor de cliënten en hulpen van de huishoudelijke zorg. Cliënten behouden hun vertrouwde hulp en de aanbieder zal de zorg voortzetten. Ook na september 2021 verandert dit niet. De drie aanbieders die door de gemeente worden gecontracteerd nemen de hulpen van de aanbieders die niet worden gecontracteerd over. Hierbij is aandacht voor de wens van de cliënt om een hulp te behouden en voor de arbeidsvoorwaarden van de hulpen.

Op 12 januari 2021 ging het college in een forumvergadering met de gemeenteraad in gesprek over het voorstel. Nu legt het college een definitief voorstel ter besluitvorming voor aan de raad.