Zorg

Regioplan zet koers op gelijke kansen gezond leven, zorg en ondersteuning

DEVENTER/REGIO – Het regioplan Midden-IJssel is gepubliceerd. In het regioplan staan de gezamenlijke ambities op het gebied van gezondheid, zorg en ondersteuning in Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst voor de komende tien jaar.

Een jaar na de ondertekening van het landelijke Integraal Zorgakkoord en na uitgebreid onderzoek in de regio, hebben meer dan 50 organisaties samen met inwoners de handen ineengeslagen. Salland Zorgverzekeraar, gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst, inwoners, Salland United, met binnen het netwerk van Salland United onder meer huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ-instellingen, ziekenhuis, welzijnsorganisaties, hebben zich verenigd om het regioplan op te stellen.

Uitdagingen

Eerder dit jaar is onderzoek gedaan naar het zorggebruik van de bevolking en de capaciteit en prestaties van zorg, welzijn en ondersteuning. Zo blijkt onder meer dat ongeveer de helft van de jongvolwassenen mentale klachten ervaart. De regio vergrijst sneller dan het landelijk gemiddelde. Het aantal inwoners met overmatig alcoholgebruik en overgewicht ligt hoger en stijgt sneller dan in veel andere regio’s in Nederland. De gezondheidsverschillen, zelfs op wijkniveau, zijn groot. En ook in Midden-IJssel neemt het tekort aan zorgpersoneel toe. Dit alles maakt dat de zorgvraag stijgt, terwijl er minder mensen zijn om deze zorg te leveren.

Ambitie

Het regioplan richt zich op het aanpakken van de meest urgente uitdagingen waarmee de gezondheidszorg in de regio wordt geconfronteerd. De gezamenlijke ambitie is dat Midden-IJssel in 2033 een regio is waar er gelijke kansen op een zo gezond mogelijk leven voor iedereen zijn, het prettig wonen is, ook als je zorg of ondersteuning nodig hebt, professionals prettig hun werk kunnen doen, de zorg slim is georganiseerd en we veerkrachtige en ondersteunde gemeenschappen kennen.

Aanpak

In het regioplan zijn concrete afspraken gemaakt hoe de meest urgente uitdagingen worden aangepakt door de samenwerkende organisaties om deze doelen te realiseren:

Gezond leven

Inwoners wonen graag in de regio en ervaren goede toegankelijke zorg dichtbij. Meer inwoners in wijken met een laag sociaaleconomische status ervaren een betere gezondheid door gezonde leefstijl en het maken van gezonde keuzes. Samenwerkende organisaties zetten in op een sterke gemeenschap; inwoners staan meer voor elkaar klaar en ervaren een sterke saamhorigheid in omgeving. Daarnaast richt het regioplan zich op positieve gezondheid. En dat betekent niet alleen focus op diagnose, behandeling en voorkomen van ziekten en aandoeningen, maar ook op het welzijn en de veerkracht van een persoon; wat iemand (wél) kan.

Zorg en ondersteuning in een vergrijzende samenleving

Ouderen en gehandicapten wonen langer zelfstandig thuis en ervaren goede toegankelijke zorg en ondersteuning dichtbij. Het aanbod van geschikte woningen met professionele zorg en ondersteuning en inzet van de samenleving om langer zelfstandig thuis te wonen is gestegen.

Professional centraal

Zorgmedewerkers werken graag in de regio. Door een minder hoge werkdruk en minder administratie ervaren ze meer tijd voor de patiënt, meer werkgeluk en veerkracht. Uitstroom van zorgpersoneel naar een beroep buiten de zorgsector, mate van ziekteverzuim en tekort aan personeel neemt af.

Slimmer organiseren van zorg

Zorg is anders georganiseerd met meer inzet van technologie, slimmer samenwerken én te kijken wat de inwoner zelf kan. Inwoners die zorg of ondersteuning nodig hebben ervaren hierdoor minder lange wachttijden en een goede kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Mentaal welbevinden

In de regio heerst minder eenzaamheid en ervaren minder mensen mentale problemen. Meer burgers staan vaker voor elkaar klaar en ondersteunen elkaar waar nodig; er is een sterk gevoel van saamhorigheid in de samenleving. De vraag naar geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is afgenomen en er is een betere afstemming over de bestaande zorgvraag waardoor ook de wachttijden bij de GGZ korter zijn.

Hoe nu verder

Om de doelen te halen hebben de samenwerkende organisaties werkpakketten en monitoring van ontwikkelingen en resultaten vastgelegd. De werkagenda voor de komende jaren is in de maak en alle organisaties en inwoners, cliënten, patiënten worden betrokken om de ontwikkelingen in de regio en deze zorgtransformatie tot een succes te brengen.

Toekomstvisie

Met het plan spannen organisaties uit zorg-, welzijn- en sociaal domein zich in voor een toekomst waarin goede zorg, welzijn, ondersteuning en een sterk gevoel van gemeenschap hand in hand gaan. Het plan en de regio hebben alles in zich om gezond leven makkelijker te maken en goede zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen in de regio.