Stedendriehoek

Werken aan een vitaal platteland

DEVENTER – Het buitengebied beslaat ruim driekwart van de gemeente Deventer en er wonen bijna 20.000 inwoners. Het college hecht grote waarde aan een vitaal platteland met leefbare dorpen. In de uitvoeringsagenda Vitaal Platteland staat hoe de komende jaren de leefbaarheid van het platteland wordt versterkt.

In de dorpen is het aantrekkelijk om te wonen, werken en verblijven, nu en in de toekomst. Een voorzieningenniveau dat aansluit bij de behoeften van bewoners is daarvoor van belang. Wethouder Liesbeth Grijsen: “Dorpsbewoners weten zelf prima wat er speelt en waar behoefte aan is. Zij nemen zelf veel initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en hebben veel draagvlak. Neem de nieuwbouw van het NoaberLookaal. Looënaren zetten daar nu samen de schouders onder. Met de uitvoeringsagenda sluiten we graag aan bij dat soort eigen initiatieven.”

Streekproducten
Herkenbare producten uit de eigen omgeving versterken de binding tussen stad en platteland en bieden kansen voor nieuwe economische activiteiten op het platteland en in de dorpen. In het coalitieakkoord is dan ook afgesproken de afzet van streekproducten te stimuleren. Dit heeft een plek gekregen in de uitvoeringsagenda.

De uitvoeringsagenda is geen statisch document, maar een continu proces dat aansluit bij de dynamiek in de dorpen en ruimte biedt voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Zo wordt de grote hoeveelheid energie in de dorpen ten volle benut en blijven de dorpen ook in de toekomst een fijne plek om te leven.