Stedendriehoek

Veel verbeteringennjeugdhulp in gang gezet

APELDOORN – De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Samen met jeugdhulporganisaties, gezinnen en jongeren zelf wordt sindsdien gekeken naar wat er beter kan. De Transformatieagenda Jeugd doet verslag van wat men wil bereiken en hoe de stand van zaken is. Die van 2016 laat zien dat er veel verbeteringen in de Jeugdhulp in gang zijn gezet.

Verantwoordelijk wethouder Paul Blokhuis: “We hebben een enorme opgave: met minder geld moeten we zorgen voor betere jeugdhulp. Ik zie dat er veel positieve ontwikkelingen in gang zijn gezet waardoor de jeugdhulp kan verbeteren. Zo werkt het Centrum Jeugd en Gezin steeds meer samen met huisartsen, wat een verschuiving naar meer vroegtijdige, lichte hulp stimuleert. Ook de lijntjes tussen het CJG en het onderwijs worden korter, waardoor we er eerder bij zijn als een kind op school hulp nodig heeft. We werven meer pleeg- en steunouders. Bovendien gaan we ervoor zorgen dat kinderen in instellingen zich voorbereiden op een zelfstandig leven op hun 18e. En zo kan ik nog wel even doorgaan met het noemen van positieve voorbeelden. Tegelijkertijd is er ook nog heel veel te doen. We zijn nog lang niet klaar en het gaat soms ook langzamer dan we willen.”

De thema’s in de Transformatieagenda Jeugd zijn: preventie, deskundige toegang (CJG), verstevigen relatie onderwijs, minder specialistische zorg, inzet van drang en dwang, overgang 18 min en 18 plus, kinderen in een gezinssituatie plaatsen in plaats van in een instelling, jongerenparticipatie en integrale jeugdhulp. Daarnaast is er veel aandacht voor het verminderen van de regels en de administratieve lasten, het goed omgaan met de privacy en de kwaliteit van de hulp.

De gemeente Apeldoorn werkt samen met jeugdhulporganisaties, gezinnen en jongeren aan het verbeteren van de jeugdhulp in Apeldoorn. Zo worden er regelmatig gesprekken gevoerd met jongeren en zijn organisaties vertegenwoordigd in de stuurgroep jeugd. Het budget dat de gemeente Apeldoorn van het Rijk krijgt voor de Jeugdhulp wordt gekort. In 2014, voordat de jeugdhulp helemaal bij de gemeente zat, werd er 50,6 miljoen euro aan uitgegeven. De gemeente Apeldoorn krijgt tot 2017 elk jaar een lager budget en uiteindelijk 43,6 miljoen euro in 2017.