Stedendriehoek

‘Huidige situatie leidt tot grote achterstand’

De overgrote meerderheid van de leerkrachten geeft aan dat hun school vrij gemakkelijk is overgestapt op het (wederom) verzorgen van afstandsonderwijs. De helft van de leerkrachten geeft aan dat hun school geen kinderen heeft die ‘uit beeld zijn’, een derde geeft aan dat er kinderen nu (tijdens de tweede lockdown) uit beeld zijn, maar dat het er nu minder zijn dan tijdens de eerste lockdown.

Een relatief grote groep leerkrachten verwacht – vanuit het perspectief van hun leerlingen – grote problemen als de basisscholen tot aan de voorjaarsvakantie gesloten blijven. Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat op 11 en 12 januari 2021 is verricht onder 1.035 leerkrachten die lesgeven aan groep 1/2 tot en met 8 op een basisschool. Het onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies (een zelfstandig onderzoeksbureau, niet te verwarren met de Dienst Uitvoering Onderwijs).

Leerlingen buiten beeld

De helft van de leerkrachten geeft aan dat op hun school noch tijdens de eerste, noch tijdens de tweede lockdown kinderen uit beeld waren/zijn. Een derde van de leerkrachten (34%) geeft aan dat ook tijdens de tweede lockdown leerlingen uit beeld zijn, maar dat het er minder zijn dan tijdens de eerste lockdown. Voor 7% van de leerkrachten geldt dat er nu (tijdens de tweede lockdown) ongeveer evenveel kinderen uit beeld zijn als in de eerste lockdown en een relatief kleine groep leerkrachten (3%) geeft aan dat het er nu juist meer zijn.

Afstandsonderwijs

De overgrote meerderheid van de leerkrachten (83%) geeft aan dat hun school vrij gemakkelijk is overgestapt (in de week voor de kerstvakantie) op het verzorgen van afstandsonderwijs. De meerderheid (55%) geeft aan dat de schoolleiding er alles aan doet om de leerkrachten daarbij te ondersteunen. Maar dat laat onverlet dat leerkrachten wel de nodige problemen zien:

 • Bijna een derde (30%) geeft aan dat het verzorgen van het afstandsonderwijs hen persoonlijk zwaar valt.
 • Een derde (34%) geeft aan dat het steeds moeilijker wordt om de leerlingen met afstandsonderwijs bij de les te houden.
 • Drie kwart (77%) geeft aan dat de huidige situatie ten koste gaat van de zwakke leerlingen, ruim de helft (55%) dat de huidige situatie ten koste gaat van de sterke leerlingen.

Grote problemen

Bijna twee derde (61%) verwacht grote problemen (vanuit het perspectief van de leerlingen) als de leerlingen pas na de voorjaarsvakantie weer naar school kunnen. Als problemen worden vooral genoemd:

 • Leerachterstanden/problemen wat betreft de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen.
 • Leerachterstanden die te groot worden om nog in te halen.
 • De overgang van leerlingen van groep 8 naar het VO/problemen wat betreft het geven van het juiste schooladvies aan leerlingen.
 • Mentale problemen bij leerlingen, problemen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Onveilige thuissituaties voor leerlingen.
 • Lichamelijke klachten bij leerlingen.
 • Het verliezen van het zicht van de leerkrachten op de leerprestaties van de leerlingen.
 • Afname van de binding van leerlingen met hun school, het verliezen van routine, aanpassingsproblemen als leerlingen weer naar school komen.
 • Andere vakken dan de kernvakken sneeuwen onder, krijgen geen of onvoldoende aandacht (bijvoorbeeld de creatieve vakken zijn ‘de dupe’).
 • Het risico dat steeds meer leerlingen uit beeld raken.
 • Steeds grotere verschillen in de ontwikkeling van leerlingen, de leerlingen met sowieso al leerachterstanden/de kwetsbare leerlingen zijn de dupe.