Stedendriehoek

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart. Op die dag mag stemgerechtigd Apeldoorn – stad en dorpen – weer het hokje in om een keuze te maken uit één van de deelnemende politieke partijen.

Deze week en ook nog volgende week brengen we in Nieuwsblad Stedendriehoek alle lijsttrekkers voor het voetlicht. Aan de hand van vier vragen vertellen zij wat ze met hun partij de komende vier jaar in Apeldoorn willen bewerkstelligen. De laatste bijdragen staan in de krant van woensdag 2 maart, waarna ook de nog zwevende kiezer wellicht over de streep zal zijn getrokken. Vandaag deel 4 met Peter Messerschmidt (Lokaal Apeldoorn), Maaike Moulijn (Partij voor de Dieren) en Vivian Oosterhoff (Forum van Democratie).


Peter Messerschmidt is lijsttrekker van Lokaal Apeldoorn.

Wat loopt er in Apeldoorn verkeerd zonder uw partij in de raad?

“Dan mist Apeldoorn een echt onafhankelijke partij die samen met de inwoners vorm geeft aan ideeën en oplossingen. Dat samen doen vinden wij cruciaal en luisteren is daarbij belangrijk. Als de lokale partij zijn we geen afdeling van een landelijke partij. We willen echt problemen oplossen zoals de realisatie van de tunnel in de Laan van Osseveld. En de Apeldoorn Pas waarmee iedereen, zonder dat zichtbaar is of je veel of weinig inkomen hebt, bij lokale ondernemers met korting kan kopen of naar een voorstelling in Orpheus. De meeste mensen op onze kieslijst wonen al lang in Apeldoorn en werken voor een betere stad en dorpen voor onze inwoners. Dat is onze passie.”

Welke keuze zou u maken als de gemeente Apeldoorn 10 miljoen euro overhoudt?

“Het is heel fijn als er geld over is. Dat willen we dan ten goede laten komen aan concrete zaken. Denk aan het opknappen van openbare ruimtes met extra groen. Mensen voelen zich blijer in een natuurlijke omgeving. We gaan ook aan de slag met het zwerfafval. Denk dan aan het plaatsen van chips in afvalcontainers waarmee afvalverwerkers een signaal krijgen. Dan wordt de container geleegd en je voorkomt dat mensen afval buiten de container plaatsen. Ook op het vlak van afvalscheiding kunnen we het slimmer doen. Als laatste willen we investeren in een betere doorstroming bij verkeersknelpunten voor fietsers, auto’s en voetgangers, waardoor de bereikbaarheid binnen Apeldoorn verbetert.”

Welke keuze zou u maken als de gemeente Apeldoorn 10 miljoen euro te kort komt?

“Als het eenmalig is, dan kan het ten laste van de reserve, daar hebben we deze voor opgebouwd. Bij structureel tekort voeren we minder projecten uit of smeren we deze over de tijd uit. De basisvoorzieningen als bijvoorbeeld wegenonderhoud, groen, jeugd, minima en het verenigingsleven moeten overeind blijven! Met minder projecten zijn er ook minder inhuurkrachten nodig. Als laatste willen we dat er wel geld ingezet wordt in de lobby richting de provincie, landelijk en Europa. Ze betalen dan een deel van de rekening voor de zaken die we in Apeldoorn willen doen. Als dat niet lukt, dan moeten projecten wachten.” 

Hoe bent u in Apeldoorn en in de lokale politiek beland?

“Op een gegeven moment kwam ik via vrienden bij de partij terecht en ging mee naar een fractievergadering. Dat vond ik interessant en het bleef hangen. Zo kwam ik tot de conclusie dat ik lokaal een goede maatschappelijke bijdrage kon leveren. Dat paste ook bij de activiteiten die ik in het verenigingsleven al uitvoerde. Ik wil namelijk graag bijdragen aan een goede leefomgeving voor iedereen en lokaal zie je vaak direct het resultaat. Bij Lokaal Apeldoorn sprak mij vooral de co-creatie aan, samen met inwoners zaken oppakken. Heel hands on. Er is veel mogelijk, alhoewel je het ook niet iedereen naar de zin kunt maken. Toch ervaar ik dat, als je daar duidelijk over bent, mensen heel redelijk zijn. Je moet daarom transparant zijn in de mogelijk- en onmogelijkheden. Het gaat over het algemene belang.”


Foto Rob Voss

Maaike Moulijn is lijsttrekker van Partij voor de Dieren.

Wat loopt er in Apeldoorn verkeerd zonder uw partij in de raad?

“Een heleboel natuurlijk. Wij zijn echt het groene geweten van de raad. Zelfs partijen die zeggen dat ze groen zijn, kijken vaak alleen naar mensen. Er zijn ook dieren, bomen en planten. Kijk bij het maken van beleid ook daarnaar. Met de stikstofproblematiek is het zaak dat we anders moeten gaan ontwerpen. We vinden het nu heel gewoon om allen één of twee auto’s te hebben. maar je kunt ook prima mobiel zijn met deelauto’s. Als we kijken naar oplossingen, dan staan we heel principieel ook voor de natuur. Dat is voor ons geen koehandel. Wat in ons verkiezingsprogramma staat, daar leven we zelf ook naar. Het blijft niet bij woorden, of realisatie van slechts kleine projecten. Dat is echt nodig. Het is hoog tijd om toe te werken naar een andere manier van omgaan met de natuur. Nu wordt er nog te veel gedacht vanuit een oud kader waarin economische belangen voorop staan. Je moet dus goed kijken of het ook een én-én verhaal kan zijn in plaats van of-of.”

Welke keuze zou u maken als de gemeente Apeldoorn 10 miljoen euro overhoudt?

“Je zult begrijpen dat dit naar natuur gaat. We stoppen dat dan in een klimaat- en natuurfonds. Dat komt dan ten goede aan een gezonde, groene omgeving. Die is evenals gezondheid zeer waardevol en hangt daar nauw mee samen; biodiversiteit, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond. Dat is letterlijk van levensbelang. We willen investeren in groen en groene gebieden met elkaar en met de omringende natuur te verbinden, waarmee we biodiversiteit bevorderen. Daarmee krijgt onze gemeente een natuurlijker karakter en worden we weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij hoort ook het inzetten op alternatieve manieren van het opwekken van energie. Uiteindelijk brengt ons dat meer groen en lagere energierekeningen. Al met al staan we voor het verbeteren van de wereld, te beginnen in Apeldoorn. Het kan!”

Welke keuze zou u maken als de gemeente Apeldoorn 10 miljoen euro te kort komt?

“Ja, daar hebben we wel ideeën over. Stop met prestigeprojecten die slechts bedoeld zijn om Apeldoorn op de kaart te zetten. Denk dan aan grote sportevenementen of het ontwikkelen van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering, een initiatief van onder andere Hogeschool Saxion, Universiteit Twente en Politieacademie.  We zijn van oudsher een mbo-gemeente. We hebben juist veel mensen nodig in de zorg en bij de energie- en landbouwtransitie. Laten we daarop inzetten. Ik wil ook nog iets zeggen over het Marktplein. Apeldoorn had er ook voor kunnen kiezen om de belangrijkste zaken te herstellen. Bij ons zou de huidige aanpak gesneuveld zijn.”

Hoe bent u in Apeldoorn en in de lokale politiek beland?

“In 2010 leerde ik tijdens een actie tegen de jacht Harry Voss kennen. Hij was fractievoorzitter. Het klikte tussen ons en hij vroeg of ik mee wilde doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat heb ik gedaan. Zolang ben ik dan ook al actief. Het is heel fijn. Wel moest ik wennen aan het tempo in de politiek. Alles gaat heel langzaam. Dat is vooral moeilijk wanneer je ziet dat er hoge urgentie is, zoals bij de achteruitgang van de natuur. Ik zie mezelf met de partij als aanjager van de groene agenda die sterk inzet op de energietransitie met strikte controles op de grootste ‘vervuilers’. Je moet veel geduld hebben, ook als snel actie geboden is. Maar daar zijn wij dan voor!”


Vivian Oosterhoff is lijsttrekker van Forum voor Democratie.

Wat loopt er in Apeldoorn verkeerd zonder uw partij in de raad?

“Wij vinden dat de democratie niet naar behoren werkt. Ook niet in Apeldoorn. Inwoners worden niet serieus genomen. Er zitten veel mensen die hun hele leven al in de politiek werkzaam zijn. De vraag is of zij nog echt weten wat er leeft onder de burgers. Denk bijvoorbeeld eens aan financiële stromen en aanbestedingen: die staan zo ver van de burger af, doordat het niet transparant is. Inzicht krijgen hoe het proces werkt, is alleen nog mogelijk via een WOB-verzoek. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de uitrol Apeldoorn Smart City en de verbouwing van het Marktplein. Over dat laatste heeft de bevolking via een referendum hun mening kunnen geven. Daarvoor kregen ze vier concepten voorgelegd. In een goed werkende democratie moet er nog een vraag voor worden gesteld, namelijk of de inwoners dit wel willen. Verder moet het college gecontroleerd worden door de gemeenteraad, gewoon nagaan of ze de doelen waarmaken. Daar hoort geen vriendjespolitiek bij of belangenbehartiging van internationale lobbyclubs. We staan voor een transparant functionerende politiek die luistert naar de burger en een mooi, vrij en democratisch Apeldoorn.”

Welke keuze zou u maken als de gemeente Apeldoorn 10 miljoen euro overhoudt?

“Die kans achten wij nihil, het gevolg van megalomane projecten en budgetoverschrijdingen. Wij willen op verantwoordelijke wijze met geld omgaan, met een gezonde spaarrekening en reserve voor tegenslagen. We willen te allen tijde voorkomen dat Apeldoorn opnieuw onder curatele wordt geplaatst. We willen gezonde aandacht voor wonen, infrastructuur en lokale economie. En we gaan voor herstelbetalingen voor de ondernemers die zijn geraakt door de crisis. Het is totaal ondemocratisch één groep de lasten van de crisis te laten dragen. Het MKB en middenstand zorgen voor werkgelegenheid en zij moeten fatsoenlijk gecompenseerd worden. Daar vechten we voor. En wellicht kan het college in de leer gaan bij ondernemers hoe verantwoord om te gaan met gelden.”

Welke keuze zou u maken als de gemeente Apeldoorn 10 miljoen euro te kort komt?

“In eerste instantie ontstaan dit soort tekorten veelal door bureaucratie en financiële missers, als gevolg van verkeerde inschattingen en prioriteiten. Er moet een veel grotere budgetcontrole plaatsvinden bij grote projecten, met tijdige informatie over de harde doelen die gesteld zijn. De overheid moet veel meer voorwaardenscheppend zijn in plaats van een uitdijend ambtenarenapparaat. En we moeten kritisch kijken naar de vorm van aanbestedingstrajecten; de kosten van de uitvoering van aanbestedingen worden bijvoorbeeld nooit meegenomen in de begroting. Wat ons betreft moet er ook een betere afstemming zijn met en op de lokale ondernemers. Er liggen wat dat betreft kansen genoeg in de regio waarmee je de lokale economie versterkt.”

Hoe bent u in Apeldoorn en in de lokale politiek beland?

“Ik heb me altijd geïnteresseerd in politiek, maar ik had geen ambities om in de politiek te gaan. Maar door alle ontwikkelingen in de huidige maatschappij, kon ik niet meer stil blijven zitten. Na mijn studie Planologie heb ik in het bedrijfsleven gewerkt en sinds 10 jaar heb ik een winkel in Apeldoorn. We zijn bij Forum allemaal mensen met heel diverse achtergronden die midden in de maatschappij staan. Mensen die zich oprecht zorgen maken over de ontwikkelingen in ons mooie land. Ik ben al lang lid van de partij en heb me ingezet bij campagnes. De stap om zelf actief te worden was eigenlijk logisch en ik ben als lijsttrekker enorm trots op ons FVD-team voor Apeldoorn.”