Stedendriehoek

‘Er ligt straks mooie uitdaging voor dorps- en wijkraden’

De gemeenteraad buigt zich tijdens de Politieke Markt Apeldoorn van donderdag 10 december over het voorstel om de Verordening Dorps- en Wijkraden per 1 januari 2021 in te trekken. Hiermee komen de formele erkenning van de dorps- en wijkraden en de daarmee samenhangende verdeling van de subsidie hiervoor te vervallen. Dit betekent tevens dat het gevraagd én ongevraagd advies geven over beleidsvoornemens die het algemeen belang in het dorp of de wijk betreffen, niet langer een formele taak voor de dorps- en wijkraden is.

In plaats hiervan komt er een verbreding en uitbreiding van gebiedsparticipatie. Het doel is een bredere en grotere groep inwoners die zich inzet voor de vitaliteit van de eigen leefomgeving en daarin samenwerkt met de gemeente of deze aanvult. Er wordt overgegaan van 23 naar 46 kleinere gebieden. Kleine gebieden stimuleert meer om zich in te zetten voor de vitaliteit van de eigen buurt.

Ties Stam, sinds 2018 fractievoorzitter van de PvdA in Apeldoorn, begint met te zeggen dat hij het opmerkelijk vindt dat deze kwestie nog steeds op de politieke agenda staat. “Al twee jaar geleden had ik zitting in de werkgroep Burgerparticipatie. De overgang naar de nieuwe regeling neemt dus aardig wat tijd in beslag.”

Ties Stam (Foto: Rob Voss)

Stam en zijn fractie zijn ook voorstander van deze nieuwe regeling, waarbij de vaste subsidies plaatsmaken voor een Initiatievenfonds. “Even een misverstand uit de weg ruimen: de dorps- en wijkraden komen niet te vervallen, ze worden zelfs aangespoord om mooie initiatieven voor hun buurt te ontplooien. De dorpsraadvoorzitter van Hoenderloo, de heer Ludwig, zei het onlangs nog heel mooi: ‘Wij hebben geen papiertje van het gemeentehuis nodig, wij blijven onverminderd ons dorp vertegenwoordigen.’ Dat is precies de instelling die ook bij de nieuwe situatie hoort.”

Het ‘opschudden’ van de dorps- en wijkraden kan ook beslist geen kwaad, rekent Stam voor: “Er zijn namelijk ook wijkraden waar relatief weinig gebeurt, waar de meeste kosten opgaan aan de wijkblaadjes. Uit onderzoek bleek dat er nog rond de 650.000 euro in reserve is. Dat geld is dus niet besteed aan het opknappen van de wijk of initiatieven tot verbetering ervan. Met de overgangswet per 1 januari zal er vanuit de dorps- en wijkraden meer communicatie richting de achterban en initiatieven worden verlangd.” De fractievoorzitter heeft in dat kader de laatste jaren ook al mooie initiatieven voorbij zien komen: “Ik denk meteen aan een prachtig burgerinitiatief als De Stadsakkers. De dorps- en wijkraden maken zich zorgen dat ze straks overbodig worden, en ze hebben hun bezwaren ook geuit, maar ze moeten gewoon blijven fungeren zoals ze nu doen, hun eigen rol blijven pakken.”

Sunita Biharie, fractievoorzitter van de SP, is er eveneens niet rouwig om dat de regeling rond de dorps- en wijkraden op de schop gaat: “Wij zijn immers een actiepartij. Bij uitstek moedigen wij, zoals de politiek dat noemt, participatie aan.”

Sunita Biharie (Foto: Rob Voss)

“Het is belangrijk om mee te doen en van je te laten horen, want de politiek gaat ons allemaal aan. Daar worden de keuzes gemaakt die over onze woningen en onze zorg, maar ook over onze straat en wijk gaan. We zijn dan ook blij dat er binnen een wijk mensen zijn die opstaan en zich willen organiseren. Tegelijkertijd vinden we dat we niet de ene groep voor een andere groep moeten zetten. De dorps- en wijkraden kunnen, net zoals anderen, mee blijven doen, ook als wijk- of dorpsraad”, aldus Biharie.

“We moeten wel eerlijk zijn dat sommige wijkraden bijna geen achterban meer hebben en steeds in hetzelfde groepje blijven kletsen en bepalen, terwijl de meerderheid van een wijk niet meedoet of er gewoonweg niet tussenkomt. Want ja, ook die geluiden hebben we gehoord. Waarom zouden we dan van tevoren een pot geld moeten neerleggen om een klein groepje in stand te houden? Dan steken wij het liever in bijvoorbeeld een dorpsraad die bijna het hele dorp meekrijgt. En dat kan nu ook. Het gaat met de nieuwe regeling om wie ze precies vertegenwoordigen en wat ze doen, zoals dat ook geldt voor alle andere initiatieven in Apeldoorn.”

 

Fractievoorzitter Hans Weevers van de Verenigde Senioren Partij (VSP) verwelkomt eveneens de nieuwe regeling voor de burgerparticipatie: “Zeker ook voor de senioren is deze nieuwe vorm van participatie een uitkomst. “Wij – ik ben zelf ook al 73, hè – willen ook graag meepraten in onze wijken.”

Hans Weevers (Foto: Rob Voss)

De dorps- en wijkraden mopperen over het (mogelijk) wegvallen van hun vaste subsidies, en Weevers begrijpt die emoties wel. “Maar de discussie wordt te veel toegespitst op het geld, terwijl het eigenlijk om de participatie moet gaan.” Wat de voorman van de VSP met name een pluspunt van de nieuwe regeling vindt, is dat straks wellicht meer mensen hun stem laten gelden. “Tot op heden was het vaak zo dat een wijkraad een beslissing nam op basis van de mening van misschien maar tien procent van de wijkbewoners. De zwijgende meerderheid, waaronder vaak ook de ouderen die niet snel met de vuist in de lucht naar buiten stormen, wordt niet gehoord. Onze generatie overlegt haar standpunten liever één-op-één aan de keukentafel dan via een dorps- of wijkraad.”

Weevers verwacht dat de nieuwe regeling meer ten goede zal komen van het algemeen belang. “Als jij of ik nu een idee hebt voor verandering in de wijk, kan dat ‘zo maar’ gesubsidieerd gaan worden. Er komen straks wellicht initiatieven boven waar meer mensen profijt van hebben. De dorps- en wijkraden worden volgend jaar uitgedaagd om een nog grotere achterban te plezieren. Er wordt nu door die raden steeds gesuggereerd dat er aan hun stoelpoten wordt gezaagd, terwijl ze het eigenlijk zouden moeten beschouwen als een verbreding van de mogelijkheden.”