Stedendriehoek

Een nieuwe korting voor uw bedrijfsinvesteringen

Door: Richard Beumer, Belastingadviseur bij Boon

Het kabinet wil bedrijven stimuleren om tijdens deze coronacrisis te blijven investeren. Momenteel ligt er een wetsvoorstel klaar om een nieuwe investeringskorting in het leven te roepen, de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). Als dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd, mag u onder voorwaarden een korting toepassen op de loonheffingen van uw personeel. De hoogte van de korting is afhankelijk van uw investeringen.


Welke investeringen tellen mee?
De BIK mag alleen worden toegepast op investeringsverplichtingen die u vanaf 1 oktober 2020 bent aangegaan én door u worden betaald tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Het bedrijfsmiddel zal uiterlijk binnen zes maanden na betaling door u gebruikt moeten worden. Bij betaling op 31 december 2022 dient het bedrijfsmiddel dus op uiterlijk 30 juni 2023 in gebruik te zijn.

Niet alle investeringen komen in aanmerking voor de BIK. De BIK kan niet worden toegepast op investeringen in woonhuizen, grond, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten en personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer. Ook investeringen in bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur, komen niet in aanmerking voor de BIK. Bij de bepaling hiervan wordt volledig aangesloten bij de regels zoals die ook gelden voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Let op: Bedrijfsmiddelen die minder kosten dan € 1.500 tellen niet mee voor de BIK. Bovendien kan er alleen een aanvraag worden gedaan voor de BIK als de totale investeringen ten minste € 20.000 bedragen.

Voor kleinere investeringen kunnen de KIA en BIK samen worden toegepast, mits aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan. Voor groene investeringen kan de BIK ook worden toegepast in combinatie met de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

Hoe hoog is uw korting?

De hoogte van de korting wordt als volgt bepaald:

– Bij jaarlijkse investeringen tot en met € 5.000.000: 3% korting van het investeringsbedrag.

– Bij jaarlijkse investeringen boven € 5.000.000: € 150.000 + 2,44% op het deel van het investeringsbedrag boven de € 5.000.000.

Het kabinet stelt in eerste instantie een budget beschikbaar voor de BIK van € 2 miljard per jaar. Op basis van de ingediende aanvragen beoordeelt het kabinet eind 2021 of het nodig is de percentages van de korting te wijzigen voor 2022.

BIK aanvragen
De aanvraag van de BIK verloopt via het RVO. Naar verwachting kunt u pas vanaf 1 september 2021 een eerste aanvraag indienen. Deze aanvraag geldt dan voor al uw investeringsverplichtingen vanaf oktober 2020. Als de aanvraag door het RVO wordt goedgekeurd, ontvangt u een zogenoemde BIK-verklaring. Op basis van deze BIK-verklaring mag u de afdrachtvermindering toepassen in de aangifte loonheffingen.

Christiaan Geurtsweg 1
7300 AD Apeldoorn
T 055-5498500/06 46345461
E r.beumer@boon.nl
W www.boon.nl