Coronanieuws

Monitor Welbevinden legt problemen jonge Gelderlanders bloot

APELDOORN – Gelderlanders worstelen met de COVID-19 maatregelen. Dat blijkt uit de monitor Impact van de coronacrisis (COVID-19) op het sociale welzijn van de Gelderlanders. Het onderzoek gaat gedetailleerd in op de manier waarop deze moeilijke periode wordt ervaren.

Vooral jongeren, ZZP’ers en degenen die praktijkonderwijs hebben genoten, hebben moeite met de huidige situatie. Meer dan de helft van de jongeren, tussen de 18 en 24 jaar, geeft aan dat ze “niets meer hebben om naar uit te kijken.” De jonge mensen geven daarmee aan bezorgder te zijn dan ouderen. Van de Gelderse 65+’ers is een-vijfde deel zeer bezorgd. Deze groep ouderen, die medisch gezien als zeer kwetsbaar wordt beschouwd, is minder gestrest, minder somber en lijkt minder belang te hechten aan het gemis van sociaal contact.

Het onderzoek is uitgevoerd door Kieskompas. De respondenten bestaan uit betrokkenen van het Gelderland-panel en spontane deelnemers. Meer dan 4500 mensen hebben uitgebreid gereageerd op de vragen. Opdrachtgever provincie Gelderland wil namelijk graag weten hoe Gelderlanders met de COVID-19 crisis omgaan, wat de impact daarvan is op onder meer hun gevoelens. De uitkomsten van de monitor worden gebruikt als input voor ondersteunende maatregelen.

Leefbaarheidsgedeputeerde Peter van ’t Hoog: ,,De zorgen van met name de jongeren zetten mij aan het denken. Hun worsteling met de huidige omgangsvormen en hun toekomstperspectief laat zien dat ook zij aandacht verdienen, niet alleen de meer kwetsbaren in de samenleving.”

De jongeren hebben in deze monitor een serieus signaal afgegeven. Juist zij kampen met de sociale en psychische gevolgen. Er is ook een oplossing geopperd, jonge Gelderlanders willen elkaar zien via alternatieve ontmoetingsplekken.

Daarnaast hebben geënquêteerden aangeven bezorgd te zijn over hun baan. Meer dan 20 % vreest dat COVID-19 ervoor kan zorgen dat zij hun werk verliezen. Werkzoekenden zijn ook zeer bezorgd. Twee-derde van hen is bang op korte termijn niet te worden aangenomen.

Provincie Gelderland werkt nu hard aan ondersteunende maatregelen in verband met de brede aanpak van COVD-19. Er wordt veel overleg gevoerd met onder meer gemeenten en vertegenwoordigers van verschillende sectoren zoals economie, toerisme en het openbaar vervoer. De monitor heeft nu veel aandacht voor welbevinden. De provincie wil namelijk ook acteren op de zorgen over het welzijn van Gelderlanders.

Peter van ’t Hoog: “Deze eerste monitor geeft ons veel informatie. Daarmee hebben wij de kans om in te zoomen op regio’s. Inwoners van Rivierenland hebben soms andere ondersteuning nodig, dan inwoners op de Veluwe. Ook dat is dus een kwestie van maatwerk.”

De Gelderlanders zullen aankomende maanden regelmatig worden bevraagd over hun ervaringen. De volgende monitoren zullen diverse thema‘s hebben. Zodat vanuit de provincie nog beter kan worden gereageerd op de problemen als gevolg zijn de COVID-19 maatregelen.

De monitor Impact van de coronacrisis (COVID-19) op het sociale welzijn van de Gelderlander is te vinden via: https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/COVID-19/monitor-welbevinden

Deze welbevindenmonitor maakt deel van een bredere monitoring, namelijk de Gelderse impactmonitor. Hierin is ook aandacht voor sectoren zoals economie, cultuur, toerisme en openbaar vervoer. Te vinden via: https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/COVID-19