Stedendriehoek

Brummenaren vallen gemeentebestuur niet af rond afval

De inwoners van de gemeente Brummen zijn (zeer) tevreden over de inzameling van onder andere papier en restafval. Ook de informatievoorziening van de gemeente en Circulus Berkel over afvalinzameling wordt door de meeste inwoners als positief ervaren.

Inzameling van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval kan verbeterd worden. Hierover zijn inwoners het minst tevreden. Ook zouden veel mensen het een goed idee vinden als tussen november en maart de GFT-container eens per vier weken wordt opgehaald om zo kosten te besparen. Dit zijn enkele bevindingen van het onderzoek over afvalinzameling onder het inwonerspanel Brummen Spreekt. De resultaten van dit onderzoek zijn te lezen op de website www.brummenspreekt.nl.

Eind vorig jaar heeft de gemeente Brummen haar inwoners gevraagd om deel te nemen aan een enquête over afvalinzameling. Met deze enquête is een vervolg gegeven aan een eerdere raadpleging in 2015. In totaal hebben maar liefst 1.069 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld. Met dit grote aantal reacties kunnen er betrouwbare uitspraken worden gedaan over de mening van inwoners.

Nog beter worden

“Veel dingen die we misschien zien als afval, zijn goed herbruikbaar. Dit zijn dus eigenlijk grondstoffen voor nieuwe producten. Op die manier wordt nu al 72 procent van ons afval gescheiden aangeleverd. Maar in het inzamelen van deze grondstoffen wil de gemeente nog beter worden. De gemeente Brummen heeft zich daarom samen met de andere gemeenten in de regio tot doel gesteld om in het jaar 2030 nog maar 10 kilo restafval per inwoner per jaar te produceren”, aldus een woordvoerder.

Nieuw beleid

Om dit te bereiken is de gemeente bezig om nieuw afvalbeleid op te stellen. Of dus beter gezegd: grondstoffenbeleid. Het college en de gemeenteraad bepalen dit voorjaar hoe de afvalinzameling er de komende jaren uit gaat zien. Met de uitkomsten van dit onderzoek weten zij hoe inwoners over dit onderwerp denken. De opgehaalde meningen helpen hen om straks een manier van afvalinzameling te kiezen die het beste past bij de inwoners van de gemeente Brummen. De verwachting is dat ergens in mei de gemeenteraad hier een definitief besluit over neemt.