Stedendriehoek

Rapport Rekenkamercommissie schetst positief beeld over toezicht en handhaving: ‘Apeldoorn is een relatief veilige grote gemeente’

Foto: Rob Voss

De Rekenkamercommissie Apeldoorn heeft door onderzoeksbureau Necker van Naem een onderzoek laten uitvoeren naar toezicht en handhaving op de openbare orde en veiligheid (OOV) in Apeldoorn. Een complex domein met onderwerpen als overlast, drugscriminaliteit en ondermijning.

De centrale vraag van het onderzoek was welk toezicht- en handhavingsbeleid de gemeente Apeldoorn heeft vastgesteld en of de gemeente dit beleid doeltreffend en doelmatig uitvoert. De politieke bespreking van het rapport vindt plaats op donderdag 18 maart om 19.00 uur tijdens een digitale vergadering.

Karin Meijer (53) is sinds ruim een jaar voorzitter van de Rekenkamercommissie (RKC) van Apeldoorn. De commissie bestaat verder uit negen lokale raadsleden, (in principe) één per politieke partij, die zich samen met Meijer buigen over onderzoeksonderwerpen die voor de gemeente relevant zijn.

En veiligheid is zo’n onderwerp. Het onderzoek leverde een lijvig rapport op van 56 pagina’s en de conclusie die ook Meijer trekt is positief: “Het gaat over het algemeen heel goed in Apeldoorn op het gebied van openbare orde en veiligheid. De beleidskaders zijn actueel, er is een duidelijk verband tussen beleid en uitvoeringsprogramma’s en er is op grote lijnen tevredenheid over de uitvoeringspraktijk. Apeldoorn wordt gezien als een relatief veilige grote gemeente. De gemeentelijke inzet is er dan ook op gericht om dat zoveel mogelijk te behouden. Daarin hebben allerlei partijen een rol zoals gemeente, politie, Openbaar Ministerie, zorgpartners én inwoners. Er zijn in dit onderzoek achttien gemeenten ‘meegenomen’ en wat meteen opvalt, is dat Apeldoorn er bovenuit springt qua beleidskaders, die samenkomen in het Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn (IVA). Bij andere gemeenten is het beleidskader niet altijd volledig en kan er geleerd worden van de inhoud van het IVA. Dat is natuurlijk een groot compliment aan de gemeente Apeldoorn waard!”

Verbeterpunten

Maar waar iets over het algemeen heel goed gaat, zijn er altijd nog wel enkele verbeterpunten. En die ziet Meijer ook: “Wat nog beter kan in Apeldoorn, is een actueel integraal handhavingskader. Deze is nu in de maak. Verder heeft het afgelopen ‘coronajaar’ geleerd dat de politie en de boa’s elkaar goed weten te vinden, maar dat er nog wel knelpunten zijn in de samenwerking. Ook is gebleken dat de twee teams die in Apeldoorn verantwoordelijk waren voor veiligheid en recht – THOR (Toezicht en Handhaving in de Openbare Ruimte) en RAV (Rechtsbescherming, Advies en Veiligheid) – weliswaar intensief samenwerkten, maar dat de registratie van meldingen stroef verliep omdat er geen breed registratiesysteem is. Dat maakt het soms tot een arbeidsintensief proces. In het kader hiervan heeft de Rekenkamercommissie aanbevelingen gedaan richting het college van burgemeester en wethouders en dat heeft ons vervolgens onder meer toegezegd dat er al snel een nieuwe visie op handhaving komt.”

Een ander aandachtspunt in het rapport betreft de capaciteit; er is relatief veel inzet op ondermijning en georganiseerde criminaliteit, en relatief weinig op bijvoorbeeld digitale criminaliteit. Simpel gezegd: je kunt niet overal tegelijk zijn. Meijer knikt: “Er zijn keuzes nodig waar de capaciteit wordt ingezet. Toch staat Apeldoorn hier positief in, omdat er goed nagedacht wordt over waar de inzet het hardst nodig is.”

‘Blijf alert’

Waar Apeldoorn zich in onderscheidt ten opzichte van veel andere gemeenten in het onderzoek, is de structureel goed verzorgde informatie richting de gemeenteraad op het terrein van openbare orde en veiligheid. “Niettemin kan de cijfermatige duiding van college naar gemeenteraad beter en dat is ook meteen ons advies in dezen: blijf alert, houd vast wat goed gaat en werk aan de knelpunten. De RKC is voornemens over een paar jaar te komen met een opvolgingsonderzoek, waarbij wordt getoetst of de gemeente onze aanbevelingen heeft overgenomen.”

Relevante onderwerpen

De Rekenkamercommissie heeft zich tot doel gesteld om op gezette tijden onderzoek in gang te zetten rond relevante onderwerpen binnen de Apeldoornse samenleving. “De raadsleden overleggen met hun afzonderlijke fracties welke thema’s we kunnen oppakken. Daar selecteren we dan een top-drie uit in diverse beleidsterreinen. Voorwaarde hierbij is sowieso dat het onderzoek van toegevoegde waarde is voor het gemeentelijk beleid. In elk onderzoek worden beleidsstukken bestudeerd en betrokkenen geïnterviewd, soms aangevuld met enquêtes.”

Inmiddels heeft de Rekenkamercommissie zich vol overgave gestort op het evenementenbeleid in Apeldoorn, een onderzoek dat zich in de afrondende fase bevindt, en daarna worden onder meer de Jaarrekening en het schoolverzuim onder de loep genomen. Heel uiteenlopende onderwerpen dus. Karin Meijer wijst er overigens nadrukkelijk op dat de Rekenkamercommissie er niet alleen voor het gemeentebestuur is, maar zeker ook voor de inwoners van Apeldoorn. “We willen voor iedereen transparant zijn; ook de inwoners hebben recht op informatie over onze bevindingen. Die publiceren wij dan ook met enige regelmaat op de webpagina www.apeldoorn.nl/ter/gemeenteraad_apeldoorn/gemeenteraad-rekenkamercommissie.”

Over de Rekenkamercommissie van Apeldoorn

Wat doet de Rekenkamercommissie van Apeldoorn?

Elke gemeente is bij wet verplicht om een rekenkamer of rekenkamerfunctie te hebben. Hoe een gemeente dit invult en hoeveel budget de gemeente hiervoor vrijmaakt, verschilt.

De gemeenteraad van Apeldoorn wordt sinds 2003 ondersteund door een Rekenkamercommissie. Deze commissie onderzoekt op allerlei gebied of het beleid van de gemeente effect heeft en of de gemeente het geld goed en doelmatig besteedt. De Rekenkamercommissie stelt zelf vast wat zij onderzoekt en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Zij brengt advies uit aan de gemeenteraad zonder een partijpolitiek oordeel.

Rapporten van de rekenkamer zijn openbaar, zodat inwoners kunnen zien wat hun gemeentebestuur doet en hoe goed dat gaat. Zo draagt de rekenkamer bij aan de publieke verantwoording. Het werk van de commissie gebeurt objectief en onafhankelijk.

Wie zitten er in de Rekenkamercommissie?

Voorzitter: Karin Meijer

Leden:

  • Max van Oort (VVD)
  • Ben Hendrikse (Lokaal Apeldoorn)
  • José Bonenberg-Slagter (CDA)
  • Jeroen Slikker (D66)
  • Erik-Jan Aalbers (ChristenUnie)
  • Chris Schouten (PvdA)
  • Jan Kloosterman (SGP)
  • Arjan Groters (Partij voor de Dieren)
  • Edwin Hofman (Groei&Toekomst)