Stedendriehoek

Meer ruimte voor initiatief in dorpen en wijken

APELDOORN – Apeldoorn slaat een nieuwe weg in als het gaat om gebiedsgericht werken. Per dorp of wijk maakt de gemeente voortaan een ‘foto’ van het gebied die geldt als basis voor een gesprek tussen inwoners en de gemeente. Zo kunnen plannen en activiteiten in dorpen en wijken goed op elkaar afgestemd worden. De gemeente introduceert daarnaast een initiatievenfonds, om spontane initiatieven te ondersteunen.

Het doel van de nieuwe manier van werken is tweeledig. “Allereerst willen we samenwerken met alle partners in een wijk of dorp, om echt aan te sluiten bij de behoefte”, legt wethouder Nathan Stukker (zie foto) uit. “Daarnaast kijken we naar de lange termijn. Wat is er nodig om de dorpen en wijken ook op lange termijn vitaal te houden? Hiervoor stellen we desgewenst samen een vitaliteitsagenda op.”

Samenwerkingsverbanden
Dorps- en wijkraden houden in de nieuwe situatie een actieve rol, maar zijn dus niet de enige gemeentelijke partner. Een bewuste keus, die tot stand kwam na overleg met diverse maatschappelijke partners. “De dorps- en wijkraden zijn heel belangrijk en dragen veel bij. Tegelijkertijd zien we dat de samenleving verandert. Maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar snel op en er ontstaan veel korte samenwerkingsverbanden.”

Minder budget
Om dit fonds mogelijk te maken stelt het college voor om het budget voor de dorps- en wijkraden vanaf 2018 met circa 20% te verlagen. Het geld dat hiermee vrij komt, komt in het initiatievenfonds. Het fonds is er voor ideeën per gebied, maar ook voor stadsbrede initiatieven. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, moet een initiatief in elk geval aan drie voorwaarden voldoen. Het moet bijdragen aan het algemeen belang, er moet sprake zijn van een eigen bijdrage en er moet draagvlak zijn voor het initiatief. De gemeente gebruikt het jaar 2017 om te bekijken wat er nog nodig is om het beleid op deze manier uit te kunnen voeren.

Vervolgproces
De raad moet zich nog uitspreken over deze plannen. De inspraakperiode is inmiddels gestart. Inwoners kunnen aangeven wat zij van de plannen vinden. Er volgt nog een raadsconsultatie over de nieuwe gebiedsvisie.