Stedendriehoek

‘Bewoners kunnen gericht aangeven waar verbeteringen nodig zijn’

Roel van Swam (VVD): “Ik zie eigenlijk geen aanleiding voor een debat. Het draagvlak voor deze maatregelen is immers groot.”

Martine Berends (PvdA): “In de huidige tijd worden andere dingen gevraagd van de inrichting van een wijk dan de periode waarin de wijk gebouwd is.”

Op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 24 september staat onder meer het debat over het onderwerp ‘revitalisering wijken’. Het betreft een speerpunt uit het bestuursakkoord, Revitalisering en Participatie, met als centraal aandachtspunt het vernieuwen van de jaren 60/70/80-hofjeswijken – de zogeheten bloemkoolwijken – en te experimenteren met (burger)participatievormen. Drie pilots zijn inmiddels geëvalueerd. De raad wil over de ervaringen spreken. De raadsleden Roel van Swam (VVD) en Martine Berends (PvdA) geven alvast een voorzetje.

Op donderdag 10 september laat de gemeenteraad zich informeren over wat er tot nu toe gedaan is en wat de ervaringen geleerd hebben. Hierdoor kunnen de raadsleden goed geïnformeerd tijdens de raadsvergadering van 24 september het debat aangaan.

Burgerparticipatie en Revitalisering

Apeldoorn telt veel verouderende woonwijken uit de jaren zestig, zeventig en tachtig, waar vernieuwing van de openbare ruimte nodig is. In 2017 heeft de raad bij de begrotingsbehandeling 2,1 miljoen euro beschikbaar gesteld om enkele pilots te houden met een vernieuwende aanpak met burgerparticipatie. De pilots liepen vervolgens in het Staatsliedenkwartier, Dreven Noord en Schoutenveld. In 2018 is dit beleid, Burgerparticipatie en Revitalisering, als topthema in het Bestuursakkoord 2018-2022 opgenomen. De inzet van middelen werd in de Voorjaarsnota van 2019 echter getemporiseerd, in verband met de financiële situatie van de gemeente Apeldoorn. In plaats van 4 miljoen euro in 10 jaar werden de financiële middelen voor het project ‘teruggeschroefd’ naar 2 miljoen euro in 20 jaar.

‘Goed gevoel’

VVD-raadslid Roel van Swam, ook beroepsmatig bekend met ruimtelijke ordening, heeft een ‘goed gevoel’ over de evaluatie van de pilot ‘revitalisering wijken’. “Geconcludeerd kan worden dat de ervaringen vanuit de betreffende wijken positief zijn. Als samenleving hebben we de opgave om woningen, en zeker ook die uit de jaren 60 en 70, duurzamer te maken. In totaal dienen we ruim 70.000 bestaande woningen te verduurzamen, en daar is veel geld voor nodig. Tel daarbij op het klimaatbestendig maken van wijken – het tegengaan van verstening en het vasthouden van het regenwater, en dan moet je concluderen dat je met het huidig vastgestelde bedrag voor de revitalisering minder kunt doen dan je wilt.”

Van Swam heeft gemerkt dat een pilot rond ruimtelijke ordening toch veel inwoners mobiliseert. “Mensen zijn vaak pas geïnteresseerd als iets hen direct raakt, zoals dit onderwerp maar bijvoorbeeld ook het sociaal domein. Zij hebben hun wensen en verwachtingen en binnen de gestelde kaders proberen we als gemeente daarop in te spelen met een planmatige aanpak en heldere communicatie.” Volgend jaar zal uitvoering worden gegeven aan het project. Maar eerst komt nog de Politieke Markt Apeldoorn rond dit onderwerp, alsook het raadsdebat. “Ik zie eigenlijk geen aanleiding voor een debat”, zegt Van Swam stellig. “Het draagvlak voor deze maatregelen is immers groot. Nogmaals, als er meer geld is, is er meer mogelijk, maar we roeien nu eenmaal met de riemen die we hebben. Maar uiteraard ga ik graag het debat aan als er echte verschillen in inzicht zijn.”

Specifieke wensen

Namens de PvdA zegt raadslid Martine Berends het spijtig te vinden dat het budget voor het project nu lager uitvalt dan oorspronkelijk de bedoeling was. “Ik begrijp natuurlijk de reden voor het terugdringen van de financiële middelen: de tekorten op het sociaal domein. We moeten dan ook zorgvuldig omgaan met de beschikbare gelden. Maar ook voor dit project geldt in principe: met meer geld kun je meer doen.” De wijken waar de pilots zijn geweest, Berends kent ze goed. “Zo heb ik lange tijd nabij het Staatsliedenkwartier gewoond. Veel bewoners wonen daar al heel lang en kunnen dan ook gericht aangeven waar verbeteringen nodig zijn. Uit de gesprekken die ik met bewoners van het Staatsliedenkwartier heb gevoerd, maakte ik op dat er een groot draagvlak voor die verbeteringen bestaat; immers, niemand wil dat zijn of haar leefomgeving verloedert.”

De overige twee locaties van de pilot, beide in wijk De Maten, vergden weer een andere aanpak in vernieuwing van de fysieke omgeving. Berends: “Let wel: in de huidige tijd worden ook andere dingen gevraagd van de inrichting van een wijk dan de periode waarin de wijk gebouwd is. Kinderen spelen anders dan vroeger; wijken moeten rolstoeltoegankelijker worden gemaakt; veel huishoudens hebben tegenwoordig twee auto’s voor de deur in plaats van één, dus kan er behoefte zijn aan meer parkeervakken. Zo zijn er tal van voorbeelden te noemen. Elke buurt heeft zijn specifieke wensen. We zullen met de gemeenteraad moeten evalueren of de pilot een succes is geweest; of de wensen van de bewoners daadwerkelijk zijn meegenomen in het project. En hoe nu verder, met een beperkt budget. Het is natuurlijk hartstikke zuur dat er straks minder geld voor dit project beschikbaar is dan aanvankelijk begroot, maar dat is de (financiële) pijn die we met z’n allen moeten delen…”

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een vraag, neemt u dan contact op met de raadsgriffie, via telefoonnummer 14 055 of via e-mail: politiekemarkt@apeldoorn.nl.

Blijf op de hoogte

Blijf dagelijks op de hoogte van alles waar de gemeenteraad zich mee bezighoudt via Facebook en Twitter.