Onderwijs

Een Integraal Huisvestingsplan voor goed onderwijs

BRUMMEN – De gemeente Brummen is verantwoordelijk voor de uitbreiding, renovatie of nieuwbouw van de schoolgebouwen. Een Integraal Huisvestingsplan (IHP) zorgt voor een planmatige, duurzame en toekomstgerichte aanpak van onderwijshuisvesting. In goede samenwerking met schoolbesturen, kinderopvang en andere betrokken partijen is dit meerjarige plan opgesteld. Het doel is het creëren van een gezonde, functionele en duurzame leeromgeving voor alle leerlingen in de gemeente Brummen.

Het college verzoekt de gemeenteraad om op donderdag 30 november dit Integraal Huisvestingsplan goed te keuren. De raad wordt gevraagd geld beschikbaar te stellen om de plannen over de periode 2024 tot en met 2027 uit te kunnen voeren. Met ingang van 2025 is het wettelijk verplicht om een IHP te hebben. Om up-to-date te blijven moet het IHP iedere vier jaar worden bijgesteld. Gemeente en schoolbesturen hebben aangegeven dit iedere vier jaar samen op te pakken.

Plannen voor 2024-2027

Het IHP legt de visie en ambities van de gemeente en schoolbesturen vast op het gebied van onderwijshuisvesting in relatie tot het bredere beleid rondom jeugd en onderwijs. Hierbij wordt aandacht besteed aan de doorgaande leerlijn, inclusiever onderwijs, zorg- en jeugdhulp, voor- en vroegschoolse educatie (VVE), Rijke Schooldag en duurzaamheid. Het is een ambitieus plan dat op sommige vlakken aanpassingen aan de schoolgebouwen kan vereisen, met als doel de dagelijkse praktijk van de leerkrachten inhoudelijk te ondersteunen.

In het plan zijn niet alleen de kosten opgenomen voor noodzakelijke uitgaven voor de uitbreiding van schoolgebouwen, maar ook de kosten voor gewenste inhoudelijke activiteiten en ontwikkelingen. Eén van deze ontwikkelingen is meer inclusiever onderwijs, waarbij scholen samen zullen onderzoeken hoe ze kinderen met diverse leerbehoeften in de gemeente Brummen beter kunnen bedienen. Wellicht hoeven er dan minder kinderen naar speciaal (basis)onderwijs buiten de gemeente vervoerd te worden. Er wordt voorgesteld om hiervoor €1,1 miljoen beschikbaar te stellen.

Rijke Schooldag

Daarnaast willen schoolbesturen en gemeente samen een Rijke Schooldag mogelijk maken. De Rijke Schooldag is bedoeld om activiteiten te organiseren voor alle kinderen, zodat ze gelijke kansen krijgen. Hiervoor zal een kwartiermaker worden aangesteld, die subsidies gaat aanvragen voor alle scholen, een uitvoeringsplan gaat opstellen en samen met diverse partijen de uitvoering zal begeleiden.

Duurzaamheid is ook een belangrijk speerpunt. In deze planperiode zal worden onderzocht wat er nodig is om de schoolgebouwen te laten voldoen aan de duurzaamheidseisen van 2050, zodat duidelijk wordt welke investeringen in de komende jaren nog moeten worden gedaan.