Stedendriehoek

‘Geef recreatie en toerisme in Overijssel de plek die het verdient!’

DEVENTER/REGIO – Op verzoek van Gedeputeerde Staten heeft de Sociaal Economische Raad (SER) van Overijssel advies uitgebracht over het provinciaal beleid voor recreatie en toerisme. Centraal in het advies staat het pleidooi om recreatie en toerisme in Overijssel de plek te geven die het verdient. Zowel fysiek, als in aandacht en betrokkenheid.

Brede welvaart en economie

Waarbij recreatie wordt beschouwd als een voorwaarde voor brede welvaart en toerisme als een economische sector van belang, die werk en inkomen biedt aan een breed palet van inwoners in Overijssel.

Familiebedrijven en leefbaarheid

Waarbij wordt geanticipeerd op ontwikkelingen, als de groeiende vraag, de veranderende behoefte en waarbij spreiding steeds belangrijker wordt om het draagvlak te behouden. Waar familiebedrijven zich blijven onderscheiden door gastvrijheid, kwaliteit, samenwerking, gemeenschapszin en toegevoegde waarde, zodat ook de leefbaarheid in de kleine kernen en op het platteland behouden blijft.

Beleefomgeving en placemaking

Waar de (be)leefomgeving al begint bij de voordeur. En waar aandacht is voor placemaking: het aanwenden van lokale kennis, creativiteit en middelen, met als doel om plekken te ontwerpen die bijdragen aan de identiteit en het welbevinden van lokale gemeenschappen. Waarin het gezamenlijk verhaal voor Overijssel wordt opgebouwd uit de deelverhalen van de regio’s, die elk hun eigen karakter hebben.

Recreatie en toerisme aan de voorkant meenemen

Waar recreatie en toerisme al aan de voorkant van ruimtelijke (gebieds)processen wordt meegenomen, koppelkansen worden benut en 1 + 1 = 1. Waarbij bottum-up wordt gewerkt en wordt geïnvesteerd in PPS-constructies. Waar experimenteerruimte is voor ondernemers, buiten de bestaande kaders. En waarbij de provincie Overijssel een actieve schakel- en regierol vervult binnen de triple helix-structuur, die nodig is om de benodigde resultaten op dit beleidsterrein te behalen.

Het advies van de SER Overijssel is tot stand gekomen op basis van de inbreng van uiteenlopende organisaties en personen die zich bezighouden met de vrijetijdseconomie in Overijssel. Het volledige advies is te vinden op de website www.ser-overijssel.nl