Stedendriehoek

Meer grip op kwaliteit zorg

ZUTPHEN – In het nieuwe coalitieakkoord van GroenLinks, SP, PvdA en VVD wordt een aantal specifieke paragrafen opgenomen met standpunten over bijvoorbeeld de huishoudelijke zorg. Met betrekking tot de huishoudelijke zorg hebben de formerende partijen besloten het eerder genomen raadsbesluit hierover aan te scherpen. Zo zal er vanaf 2021 alleen nog gewerkt worden met werknemerscoöperaties en ligt structurele subsidie het meest voor de hand vanaf dat moment.

Hiermee komt in Zutphen een einde aan de marktwerking in de huishoudelijke zorg. Bovendien zal het college, bijvoorbeeld als agendalid, zitting nemen aan tafel van het bestuur van de werknemerscoöperatie en wil de coalitie zorgen voor zoveel mogelijk vaste contracten.
Ook willen de formerende partijen nu al meer grip op de kwaliteit en de zeggenschap in de huishoudelijke zorg. In de periode tot 2021 worden contracten gesloten op niet-commerciële basis, dat wil zeggen dat de eventuele winst direct ten goede komt van verbetering van kwaliteit van dienstverlening en arbeidsvoorwaarden van hulpen. Zeker in de beginperiode van de overgang naar een nieuw systeem is het belangrijk dat hulpen, cliënten en het openbaar bestuur voldoende zeggenschap hebben over de kwaliteit. Daarbij worden extra mogelijkheden onderzocht voor direct contact tussen hulpen onderling en het college.

Op vrijdag 18 mei zal het gehele coalitieakkoord, dat op hoofdlijnen wordt geschreven, worden gepresenteerd.