Stedendriehoek

Financiële toekomst Deventer Schouwburg

De Deventer Schouwburg, het Podium van de Stad, heeft haar meerjarenvisie en daarbij
behorende begroting gepresenteerd aan het College van B&W.
Sinds 2016 is de Raad van Commissarissen van de NV Deventer Schouwburg in gesprek met
haar aandeelhouder, de Gemeente Deventer, over het meerjarig perspectief van de Deventer
Schouwburg. Dit voorjaar diende de Schouwburg haar definitieve meerjarenbegroting in en
heeft deze op advies van de Gemeente Deventer ook laten analyseren en valideren door het
onafhankelijk adviesbureau Finance Ideas.

Finance Ideas concludeert in haar onderzoek dat cijfers zoals gepresenteerd door de Deventer
Schouwburg valide zijn. Tevens heeft het bureau een benchmark gedaan onder theaters met
eenzelfde grootte in steden met een zelfde inwonersaantal. Daaruit kwam naar voren dat de
Deventer Schouwburg bovengemiddeld presteert en substantieel minder gemeentelijke subsidie
krijgt dan de vergelijkbare theaters.

Wanneer de Deventer Schouwburg de komende jaren wil blijven waarmaken wat zij nu doet
moet er een aanpassing komen van het huidige subsidiebedrag van €1.600.000,-. Dit bedrag
loopt op van + € 279.000,- in 2019 naar + € 463.090,- in 2022. De noodzaak van deze
verhoging is voornamelijk te vinden in de hogere investeringslasten en het wegvallen van twee
grote fondsen. 

Zelfs met deze extra subsidie blijft de Deventer Schouwburg onder het gemiddelde
subsidiebedrag voor schouwburgen in steden van 100.000+ inwoners in Nederland.
Aangezien de Deventer Schouwburg al vroeg in 2019 haar verplichtingen voor het seizoen
2019-2020 aangaat, heeft zij een overbruggingsbegroting voor de periode van 1 januari 2019 tot
en met 30 juni 2020 ingediend bij de Gemeente Deventer.

Theatercafé sluit overdag de deuren
Afgelopen dinsdag heeft het College van B&W aangegeven minder garantiesubsidie voor deze
overbruggingsperiode te gaan verlenen. “Dit betekent dat wij om economische redenen, per 1 januari 2019, het Theatercafé en de dagkassa overdag moeten gaan sluiten en het dagpersoneel moeten ontslaan. Daarnaast is het
budget voor nieuwe projecten in het kader van Podium van de Stad tot nul gereduceerd. Dit gaat
ten koste van de functie van een stadsprogrammeur”, zegt Alex Kuhne in een persverklaring. 

Met het nemen van deze pijnlijke maatregelen neemt de Deventer Schouwburg haar
verantwoordelijkheid om met minimale middelen haar programmataken voor de stad uit te
blijven voeren en tevens te voldoen aan de bezuinigingsopdracht van de Gemeente Deventer.
De Gemeente Deventer gaat in het voorjaar van 2019 de nieuwe cultuurnota vaststellen. Daarin
wordt de meerjarenbegroting van de NV Deventer Schouwburg ook meegenomen en
afgewogen. De Deventer Schouwburg zet zich in om in de nieuwe cultuurnota haar huidige
positie in het programma Podiumkunsten te consolideren.