Stedendriehoek

PvdA Apeldoorn: Zekerheid bieden!

De PvdA investeert in zekerheden voor iedereen. Wij willen mensen zekerheid geven over de belangrijkste hoekstenen in ons leven, zoals wonen, werk, onderwijs en zorg. En een duurzame toekomst. Met vooruitgang voor ieder mens als perspectief.

Zeker zijn van een vaste baan en inkomen
Voor iedereen staat werk en een vorm van inkomen bovenaan om in je levensonderhoud te voorzien. Werk dat zekerheid biedt. Werk dat conform een CAO betaald wordt. Sommige mensen vinden moeiteloos een baan, anderen hebben daarbij hulp nodig. De PvdA wil die hulp bieden.

Zeker zijn van een betaalbaar huis
De PvdA wil dat er vooral gebouwd wordt voor Apeldoorners van wie de toegankelijkheid tot de woningmarkt moeilijk is. Mensen met een kleine beurs die aangewezen zijn op sociale woningbouw. Onze focus voor de komende jaren is vooral op het bouwen van voldoende sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen.

Zeker zijn van betaalbare en toegankelijke zorg
Niemand is gelijk, iedereen is gelijkwaardig. Dat geldt ook als iemand zorg nodig heeft. Daarom vindt de PvdA dat zorg zoveel mogelijk maatwerk moet zijn. Om deze zorg op maat te kunnen aanbieden is kleinschaligheid geboden. Zorg op wijk- en buurtniveau dus.

Zeker zijn van goed onderwijs voor uw kinderen
Onderwijs is een zaak van nationale zorg en nationaal belang. Toch kunnen we op gemeentelijk niveau een bijdrage leveren. De PvdA focust daarbij op een paar belangrijke punten. Versterking van het MBO-onderwijs, behoud van basisonderwijs in de dorpen, Extra aandacht en inzet op het terrein van het Passend Onderwijs en extra inzetten op de verbinding tussen jeugdzorg en passend onderwijs.

Zeker zijn van een duurzame samenleving, nu en straks
Onze economie moet toekomstbestendig, energieneutraal en duurzaam zijn. Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen. De PvdA wil meer duurzame energie laten opwekken in Apeldoorn.