Stedendriehoek

Onderzoek en financiële participatie

APELDOORN – Apeldoorn heeft een grote opgave als het gaat om de energietransitie. Het college heeft van de gemeenteraad opdracht gekregen onderzoek te doen naar alternatieven, voorwaarden en mogelijk geschikte locaties voor windmolens. Uit dat onderzoek zijn vijf locaties gekomen.

Het college wil onderzoek naar de effecten van windmolens op gezondheid, landschap, cultuurhistorie en archeologie verplicht stellen. Ook onderzoek naar economische effecten en een draagvlakpeiling onder omwonenden zijn nodig. Deze extra onderzoeken moeten ervoor zorgen dat zo veel mogelijk effecten in beeld zijn voordat een concrete windmolen gebouwd gaat worden. 

Daarnaast wil het college dat omwonenden de mogelijkheid krijgen om financieel mee te profiteren van windenergie. Een ontwikkelaar moet daarover in gesprek gaan met omwonenden en een concreet aanbod doen. Het college wil eisen opstellen waar dat proces aan moet voldoen.  

Wettelijke normen
De extra eisen voor onderzoek en participatie komen bovenop bestaande wettelijke normen voor windmolens, zoals geluidsnormen, normen voor minimale afstanden tot bebouwing etcetera. Als aan die technische normen wordt voldaan, blijven er vijf locaties in de gemeente over waar in totaal tien windmolens geplaatst zouden kunnen worden. Dat blijkt uit het onderzoek dat adviesbureau Pondera in opdracht van de gemeente uitvoerde. Het gaat om drie locaties in het gebied ten zuiden van Uddel, ten noorden van de A1. En om twee locaties in het gebied tussen Lieren, Klarenbeek en Loenen. Dit zijn de gebieden die mogelijk geschikt zijn voor windmolens.

In gesprek
Omdat er mogelijk veel vragen leven in de vijf gebieden, wil wethouder Mark Sandmann de komende tijd in gesprek met belanghebbenden in het gebied. Te beginnen met de dorpsraden van de vijf locaties. Bewoners in de nabijheid van de vijf windlocaties krijgen een persoonlijke brief met informatie over de ontwikkelingen en een uitnodiging voor twee bijeenkomsten. Op donderdag 27 juni spreekt de gemeenteraad over het onderwerp. Het college stelt voor om de vijf windlocaties nu eerst verder te laten onderzoeken. De genoemde extra eisen voor onderzoek en participatie zijn hier onderdeel van.

Regionale Energiestrategie
Naast uitwerking van de vijf mogelijke locaties, vindt het college ook een verkenning naar windenergie op de langere termijn noodzakelijk. Die verkenning moet zich richten op het wegnemen van belemmeringen voor het realiseren van windprojecten, in het bijzonder langs de A1. Deze langetermijnverkenning is onderdeel van de Regionale Energiestrategie die Apeldoorn de komende tijd samen met andere gemeenten, waterschap en provincie gaat maken. Hier worden ook lokale en regionale belanghebbenden bij betrokken.

Meer informatie vindt men op www.apeldoorn.nl/windenergie