Stedendriehoek

Meepraten over zonneparken

APELDOORN – Tot en met 20 september ligt het concept-Afwegingskader Zonneparken ter inzage voor inspraak. Iedereen die dat wil kan dan een zienswijze hierop indienen. Op dinsdag 3 september is er een informatie- en inspraakavond in het tijdelijke Stadhuis aan het Stationsplein 50. Inloop is vanaf 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur.

Na een inleiding door wethouder Mark Sandmann vertelt projectleider Harold van Ganzenwinkel meer over wat er precies in het concept-Afwegingskader staat en welke voorwaarden en eisen de gemeente wil stellen aan nieuwe initiatieven voor zonneparken. Na afloop van de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan. Ook is er de mogelijkheid om ter plekke een schriftelijke inspraakreacties in te dienen. Op www.apeldoorn.nl/zonneparken vindt men meer informatie en kan zich aanmelden voor de bijeenkomst.

Zonneparken leveren veel energie, maar hebben ook een grote invloed op het landschap, de natuur, de landbouw en de mensen die er wonen. Om de aanleg van zonneparken in goede banen te leiden, wil de gemeente een Afwegingskader Zonneparken vaststellen. Dit is een document waarin de voorwaarden staan waaraan de ontwikkeling van zonneparken moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de voorwaarde om te zorgen voor een goede inpassing in het landschap en de eis dat bewoners de kans moeten krijgen om financieel mee te profiteren van de ontwikkeling van zonneparken in hun omgeving.

Pilot
Het Afwegingskader is mede tot stand gekomen op basis van de leerervaringen uit pilotprojecten zonneparken die in 2017 en 2018 zijn opgestart. Er is onderzocht wat omwonenden vinden van zonneparken, met behulp van de participatieverslagen, zienswijzen, brieven van dorpsraden en raadsvergaderingen. Ook zijn gesprekken gevoerd met de commissie ruimtelijke kwaliteit, een aantal initiatiefnemers en betrokken ambtenaren. Deze inzichten zijn verwerkt in het concept-kader dat nu ter inzage ligt.

Op dit moment zijn er verschillende initiatiefnemers met plannen en ideeën voor de aanleg van nieuwe zonneparken. Sommige partijen zijn daarover al met omwonenden in gesprek. De gemeente kan en wil dit niet verhinderen, maar neemt plannen pas serieus in behandeling nadat het Afwegingskader Zonneparken is vastgesteld en de voorwaarden voor nieuwe zonneparken helder zijn. Dat zal op zijn vroegst eind 2019 zijn.