Stedendriehoek

De kracht van Apeldoorn

Apeldoorn, waar bomen de skyline bepalen

n

Apeldoorn is een unieke grote gemeente. De bomen bepalen de skyline. Een ruimtelijk ontworpen stad in een royaal groen landschap vol Veluwse dorpen, boerenland en natuur. Midden in Nederland. In Apeldoorn wonen steeds meer mensen, nu al 161.000. Apeldoorn is dé grootstedelijke gemeente die de menselijke maat steeds weet vast te houden. Een sociale gemeente met gelukkige inwoners.1 Dat betaalt zich uit in een natuurlijke bevolkingsgroei. Dat was zo. Dat blijft zo. Apeldoorn groeit tot minstens 2030.

Wij willen het unieke verblijfsklimaat van Apeldoorn behouden en kwalitatief krachtig versterken in de komende jaren. In 2030, een tijdperk met nieuwe technologie, is Apeldoorn aantrekkelijk voor nieuwe generaties van inwoners, ondernemers en bezoekers. Apeldoorn is een schone gemeente vol slimme (energie)technologieën en met een aantrekkelijk sport- en cultuuraanbod. Zo verstevigt de gemeente Apeldoorn haar natuurlijke aantrekkingskracht, zowel in eigen streek als ver daarbuiten.

De groei van Apeldoorn is geen dogma met streefcijfers. Het gaat om de kwaliteit van onze stad en dorpen. Apeldoorn is ook in 2030 de gemeente van de menselijke maat vol vitale buurten. Er wordt omgezien naar elkaar. Geen anonieme stad vol grauwe wijken, maar een groene gemeente waarin iedereen meedoet en ertoe doet. De Apeldoornse sociale en ruimtelijke structuren, een mooie mengelmoes van reuring en rust, vormen het onderscheidende fundament van onze gemeente in 2030.

Wij willen onze groei aangrijpen om Apeldoorns unieke en aantrekkelijke verblijfsklimaat te versterken. Versterking betekent: toekomstbestendige, groene buurten. En ondernemersbeleid dat zowel inspeelt op een veranderende arbeidsmarkt als op vernieuwende bedrijvigheid. Het betekent ook een aantrekkelijk toeristisch toplandschap voor de veeleisende bezoeker. De energietransitie speelt in deze versterking een belangrijke rol, zoals in de energievoorziening, het verkeer en het vervoer.

Een kwalitatieve groei is nodig om het ruimtelijke, groene en sociale karakter van de stad en de dorpen te behouden en te versterken. Apeldoorn is een schone, sportieve en zorgzame gemeente van en voor alle generaties. Meer jongvolwassenen dan nu kunnen in 2030 wonen, werken en studeren in Apeldoorn. Voor hen zijn tijdig passende huizen beschikbaar. In 2030 zijn de verouderde buurten van nu helemaal bij de tijd gebracht.

Apeldoorn kent veel groepsdynamiek, zowel in eigen buurt en dorp als op het gemeentelijke niveau. De vele sportieve en culturele evenementen en het dynamische verenigingsleven zijn essentieel om in onze grote gemeente de saamhorigheid te bevorderen en om anonimiteit en eenzaamheid te bestrijden. De menselijke maat blijft de norm in de relatie tussen de samenleving en de gemeente. Een toegankelijk gemeentebestuur en actieve, betrokken inwoners zijn daarom beide hard nodig.

Het gezamenlijk optrekken van de ondernemers, het onderwijs en de overheid is belangrijker dan ooit om te zorgen dat iedereen in Apeldoorn kan meedoen in de samenleving. Apeldoorn hoort in 2030 nog altijd tot de grote gemeenten met de laagste werkloosheid. Maar er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om iedere (toekomstige) werkzoekende een realistisch perspectief te bieden op een passende baan in Apeldoorn, zeker als de arbeidsmarkt snel robotiseert.

walitatieve groei betekent ook ruimte bieden aan ondernemerschap in een veranderende economie. De gemeente kent van oudsher een mix van vertrouwde familiebedrijven, (inter-)nationaal bekende bedrijven, toeristische trekpleisters en uitvoeringsdiensten van de overheid. Apeldoorn heeft in 2030 haar natuurlijke aantrekkingskracht op ondernemers en andere werkgevers van buiten versterkt, zoals door een verbeterde bereikbaarheid van Apeldoorn in alle windrichtingen.

Een aantrekkelijke gemeente als Apeldoorn maakt van oudsher veel vrienden, ook gezien de centrale ligging in Nederland, in Gelderland en op de Veluwe. Apeldoorn heeft veel partners. Apeldoorn werkt in de huidige netwerksamenleving themagericht samen met verenigingen, instellingen, bedrijven, de provincie Gelderland en regiogemeenten voor een beter regionaal verblijfsklimaat. Onze bestuurlijke samenwerking is steeds gericht met het oog op Den Haag, Brussel en Düsseldorf.

Apeldoorns natuurlijke aantrekkingskracht is in 2030 vergroot, net als het aantal inwoners en het aantal arbeidsplaatsen. Een gemeente die haar eigen unieke weg van groene verstedelijking blijft bewandelen.
Een complete stedelijke gemeente die zich sterk onderscheidt door haar onzichtbare grootschaligheid in de
Veluwse bosrand en door haar gastvrijheid en menselijke maat. De gemeente waar iedereen graag komt, omdat de bomen de skyline vormen en er altijd samen wat te beleven valt.

Van visie naar doen
Vier strategische doelen helpen ons om Apeldoorn klaar te maken voor 2030. De gemeente ontwikkelt zich verder als de Comfortabele Gezinsstad, de Ondernemende Stad en als Toeristisch Toplandschap. Duurzaam Apeldoorn is ons vierde strategische doel. Daarnaast zijn er nog drie specifieke topthema’s: een inclusieve samenleving waarin iedereen ertoe doet, het samen toekomstbestendig maken van de verouderde wijken (burgerparticipatie en revitalisering) en gezonde gemeentefinanciën.

Hiermee gaat ons college aan de slag. De collegeleden krijgen elk een themaportefeuille (zie ook appendix): Ruimte, Economie en Ondernemende Stad, Burgerparticipatie en Revitalisering, Inclusieve samenleving en Comfortabele Gezinsstad, Duurzaamheid en Toeristisch Toplandschap, Veiligheid en Financieel Gezond. Het sociaal domein is een belangrijk onderdeel van het collegebeleid. De sociale taken zijn verdeeld onder de wethouders. Zij werken vanuit de hoofdlijnen in dit bestuursakkoord en vanuit een collegewerkprogramma.

Wij presenteren in dit bestuursakkoord keuzes vanuit onze visie om door middel van een kwalitatieve groei
Apeldoorn aantrekkelijker, socialer, veiliger, duurzamer en klimaatneutraal te maken. Sommige keuzes
gaan over het Apeldoorn van 2030. Andere keuzes raken de Apeldoorners al op kortere termijn in het dagelijks leven. Wat kunnen inwoners, ondernemers, bezoekers en samenwerkingspartners verwachten? In de onderstaande paragrafen vertellen we over onze keuzes, voorstellen en plannen.

Apeldoorn in 2030 | de toekomstige leefomgeving
Het jaar 2030 is onze focus. Een nabije toekomst. Onze wereld verandert snel. Technologische innovaties veranderen de wijze waarop we samen in Apeldoorn onze levens leiden. Apeldoorn gaat tussen 2018 en
2022 stevige keuzes maken over die toekomst. Keuzes over een sterk economisch profiel van Apeldoorn. Keuzes in de Omgevingsvisie 2030 over hoe wij samen leven. Keuzes over de toekomst van het agrarische buitengebied, een gebied dat meer is dan alleen boerenland met akkers en weides.

Wij roepen alle inwoners, ondernemers en organisaties op www.apeldoorn2030.nl te bezoeken en om mee te doen met het maken van een Omgevingsvisie. Die visie gaat niet alleen over lokale ruimtelijke ordening, maar over de manier waarop we in Apeldoorn samen willen leven in 2030, over regels en vrijheid. Inbreng vanuit de stad en de dorpen is essentieel. ‘Wonen in het groen’ is onze leidraad bij de Omgevingsvisie. Wij betrekken daarbij ook de visie die wij eerst maken over het agrarische buitengebied.

Apeldoorn schoner, gezonder en groener doorgeven aan de nieuwe generaties: zo zien wij het strategische doel Duurzaam Apeldoorn. Alle inwoners, ondernemers en bezoekers van Apeldoorn dragen hiervoor ook eigen verantwoordelijkheid. Wij vinden dat er zo min mogelijk restafval moet worden ingezameld in onze stad en dorpen. Het hergebruik van alle afvalstoffen is een belangrijk uitgangspunt. Ook luchthaven Teuge, waarvan Apeldoorn aandeelhouder is, vergroent en specialiseert zich in duurzame luchtvaart.

Als CleanTech-gemeente met grote duurzame ambities kiezen wij een pragmatische aanpak en passen wij nieuwe technieken toe. Een groene energievoorziening is in Apeldoorn in 2030 vanzelfsprekend. Fossiele brandstof raakt uit de gratie. Wij behoren tot de koplopers als het gaat om zonnepanelen op daken. Waar mogelijk bieden wij in Apeldoorn ruimte voor zonneparken. De gemeenteraad beslist op basis van de onderzoeksuitkomsten van de Raadsopdracht Windenergie 2017 over lokale windenergie.

Apeldoorn is en blijft de koploper in klimaatbestendig wonen: wonen in het groen. Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we meer rekening met de gevolgen van klimaatverandering. Ruimte voor groen in de stad maakt zomerse hitte dragelijker en grote hoeveelheden neerslag vangen we op via onze beken en sprengen. De grote rijkdom aan planten en dieren op de Veluwe koesteren wij. Wij slagen erin de balans te vinden tussen toerisme en ecologie.

Ons grondbedrijf is weer gezond. Wij willen deze gemeentelijke organisatie, die lokaal bouwgronden koopt, ontwikkelt en doorverkoopt, gerichter gaan inzetten: voor de kwalitatieve groei van Apeldoorn. Voor

aantrekkelijker dorpen en stadswijken in 2030. Het grondbedrijf krijgt nadrukkelijk maatschappelijke doelstellingen om het aangename verblijfsklimaat in de Apeldoornse dorpen en wijken te verbeteren, daar waar dat nog nodig is.

Wij maken de gemeente financieel gezond. Het financiële herstel verloopt voorspoedig. In 2026 is onze gemeente boven Jan. Nu al is er beperkte financiële ruimte voor nieuw beleid (zie bijlage Financieel Gezond Apeldoorn). De bijdragen die wij vragen van onze inwoners en ondernemers moeten in balans zijn met de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Belastingen worden maximaal met het inflatiepercentage verhoogd. Nieuw beleid wordt niet door extra belastinggeld gefinancierd, maar door keuzes te maken.

Omgaan met onzekerheden, dat is een geleerde les die wij doortrekken naar de toekomst, ook voor onze gemeentelijke organisatie. Het zijn immers onzekere en veranderlijke tijden op veel vlakken. Apeldoorn heeft leren omgaan met grillige maatschappelijke ontwikkelingen. Dat heeft onze constructieve politiek en werkcultuur versterkt. Meer flexibiliteit blijft nodig. De gemeente kan én durft soepel in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen. De menselijke maat in de dienstverlening blijft de norm.

Het erfgoed van Apeldoorn koesteren wij. Erfgoed verbindt onze rijke historie met onze toekomst, ook aan het jaar 2030. Historische gebouwen, voorwerpen en gebruiken vertellen ons het verhaal van Apeldoornse dorpen en wijken. Het verhaal van de mensen die Apeldoorn ooit aan óns hebben doorgegeven. De historie van natuurlijke groei en toch die menselijke maat. Apeldoorn verandert, soms ongemerkt. Door alle keuzes die wij nu maken, dragen wij een kwalitatief beter Apeldoorn over aan volgende generaties.

Leven in Apeldoorn | het dagelijkse leven
Wij gaan niet alleen met toekomstplannen aan de slag, maar ook met het Apeldoorn van vandaag de dag.
Wij maken keuzes die inwoners, ondernemers en bezoekers van de stad en dorpen in het dagelijks leven raken. In het verkeer, in de buurt, in het huishouden. Op de zaak. Op school. Wij willen een comfortabele leefomgeving bieden aan alle inwoners. Dat betekent dat wij in deze bestuursperiode veel energie steken in praktische verbeteringen in het Apeldoorn van nu.

Wij verbeteren de doorstroming op de stadsringweg. Dat betekent verdubbeling van het aantal rijstroken in de geplande tunnel onder het spoor in de Laan van Osseveld. Wij verkennen verder mogelijkheden voor
een volgende tunnel elders voor een betere doorstroming. De luchtkwaliteit moet beter: uitlaatgas is uit. Wij zorgen voor elektrische bussen en extra oplaadpalen. Stapsgewijs weren wij vervuilend bedrijfsvervoer uit de binnenstad. Wij zetten ons in voor vermindering van geluid- en milieuhinder door de A1 en A50.

Parkeren blijft voorlopig een thema, ondanks de komst van de zelfsturende en zelfparkerende auto tegen
2030. In Apeldoorn-West gaan wij de parkeeroverlast beperken. Wij onderzoeken met partners als Ede en Barneveld de haalbaarheid om een treinstation in Apeldoorn-West te gaan realiseren. Niet alleen zou de parkeerdruk in West erdoor kunnen verminderen. Een treindienst kan ook het autoforensenverkeer naar het zuidwestelijke deel van Apeldoorn helpen verminderen.

De verouderde naoorlogse wijken vernieuwen wij op buurtniveau. In De Maten en Zuid draaien drie pilots waarbij inwoners met de gemeente in samenspraak komen tot vernieuwing en verduurzaming van hun buurt. Die aanpak met actieve inwonersbetrokkenheid pakken wij nu grootschalig op. Apeldoorn kent immers veel naoorlogse woonwijken: er valt veel werk te doen. Voor oude bedrijventerreinen komt soortgelijke aanpak. Verder gaan we de onderhoudsachterstand in de openbare ruimte wegwerken.

Apeldoorn werkt aan meer opleidingen op mbo-niveau en in het hoger en wetenschappelijk onderwijs, studies die passen bij de huidige en toekomstige arbeidsmarkt in Apeldoorn. Daarvoor trekken wij samen op met het onderwijs, de ondernemers en andere partners in Oost-Nederland om passende, kansrijke opleidingen in Apeldoorn te introduceren. We verkennen met de provincie Gelderland, Universiteit Twente en Saxion Hogeschool de mogelijkheid van hoger onderwijs. Meer hoger onderwijs trekt jongeren aan.

Apeldoorn is dé woongemeente voor alle generaties en portemonnees. In 2017 sprak de gemeente met inwoners, corporaties, ondernemers en organisaties over een nieuwe Woonagenda. Onze leidraad is: kwalitatieve vernieuwing en verduurzaming van oude en nieuwe wijken. Dat betekent energieneutraal, flexibel en klimaatbestendig bouwen. Wel groei, geen dogma. De Woonagenda doet uitspraken over bouwvolumes op langere termijn in alle prijsklassen en maatschappelijke vraagstukken als ‘wonen en zorg’.

Wij geven Apeldoorn door aan de jongere generatie. Maar dan moeten jongeren wel wat in onze stad en dorpen te zoeken hebben. Een studie. Een huis. Werk. Wij willen een beter aanbod voor jongvolwassenen. Wij willen meer twintigers binden aan Apeldoorn. Goed voor de lokale levendigheid. Tegelijk zorgen wij voor onze ouderen. De vitale vergrijzing zorgt immers voor meer reuring. Het aantal actieve en betrokken gepensioneerden groeit. Wij stimuleren het contact tussen alle generaties.

Apeldoorn is een relatief veilige grote gemeente. In 2017 is het aantal incidenten en misdrijven verder gedaald. Tegelijkertijd is veiligheidsbeleid nooit klaar. Denk aan incidenten met verwarde personen en huiselijk geweld. Of aan criminele ondermijning van de lokale samenleving, een nationaal thema dat wij ook lokaal oppakken. Wij vernieuwen het Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn om te blijven zorgen voor een veilige gemeente voor de inwoners en onze bezoekers.

Meedoen in Apeldoorn | sociaal domein
Apeldoorn is allesbehalve een anonieme grote stad waar niemand elkaar groet. Het lokale verenigingsleven bloeit. Veel inwoners voelen zich betrokken bij buurt en dorp. Vanzelfsprekend is het niet om deze sociale sfeer te behouden op weg naar 2030, het jaar waarop wij ons richten. Nationale sociale trends als sterkere vergrijzing, zwerfjongeren, meer eenpersoonshuishoudens en meer onzekere arbeidscontracten gaan aan Apeldoorn niet voorbij. Deze problemen vragen om Apeldoornse antwoorden.

Een warm hart en een uitgestoken hand. Dat bieden wij de Apeldoorners die ondersteuning en zorg nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. Apeldoorn is en blijft een sociale gemeente met heel veel vrijwilligers. Inwoners, ondernemers en organisaties zorgen er samen met de gemeente voor dat iedere inwoner kan blijven meedoen en ertoe kan blijven doen. De Apeldoorners zien nog om naar elkaar. Wij zorgen ervoor dat de lokale menselijke maat blijft behouden in onze grootschalige gemeente.

Wij bevorderen de ontmoeting tussen mensen. Wij zorgen voor goede voorzieningen dichtbij de inwoners. Die maken het mogelijk dat iedereen kan meedoen in onze samenleving. Omdat iedereen ertoe doet. Dat noemen wij ook wel een inclusieve samenleving. Met nieuwe Centra voor Maatschappelijke Ondersteuning bereiken we dat elke Apeldoorner in de eigen vertrouwde wijk terecht kan voor sociale ondersteuning over werk, wonen, onderwijs en zorg. Ook met informatie van andere organisaties.

Sporten verbindt Apeldoorn met elkaar. Topsportevenementen inspireren inwoners om zelf in beweging te komen. Wij leggen slimme verbindingen tussen de sportverenigingen, ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties, zoals de ouderenzorg. Deze kruisbestuiving leidt tot creatieve vormen van samenwerking. Om sporten voor iedere Apeldoorner mogelijk te maken, ook voor wie beperkingen heeft, inventariseren wij alle sportaccommodaties op toegankelijkheid.

Sport en spel zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Sporten leert omgaan met winst en verlies. Sporten geeft veerkracht, gezondheid en gezelligheid. Wij steken energie in beter bewegingsonderwijs en
in uitdagende schoolpleinen waar kinderen veel kunnen bewegen. Met partners zoals het maatschappelijk-
vastgoedbedrijf Accres en het onderwijs ontwikkelen wij een plan om sporten voor kinderen te stimuleren. Kinderen mogen niet door financiële beperkingen belemmerd worden om te gaan sporten.

Opgroeien in Apeldoorn moet gezond en veilig zijn voor ieder kind en elke tiener. Daar draait het om in het jeugdbeleid. De gemeente heeft de afgelopen jaren leren werken met de nieuwe jeugdzorgtaken. Nu is het tijd om het jeugdzorgbeleid nog beter te richten op het belang van elk kind. Veel onderwijsinstellingen en organisaties zijn bij de jeugd betrokken. Ouders zijn en blijven het eerste aanspreekpunt. Hulp bieden aan kinderen is ons doel, niet het afhandelen van dossiers. Preventie in de zorg geven wij meer aandacht.

Wij vinden het onacceptabel dat ouders en kinderen die hulp nodig hebben van het kastje naar de muur worden gestuurd en worden opgezadeld met administratieve rompslomp. Wij werken aan passende zorg en hulp, en passend onderwijs voor ieder kind in Apeldoorn. In deze bestuursperiode maken we de grote kwaliteitsverbetering die nodig is in de jeugdzorg. Dat doen we samen met onze partners, in goed overleg met de ouders. Wij geven extra aandacht aan kinderen in gezinnen, die het niet breed hebben.

Wij onderzoeken de mogelijkheid om een Stadspas voor Apeldoorners te introduceren. Wie voor zijn inkomen afhankelijk is van de gemeente, helpen wij pragmatisch aan werk. Onze medewerkers en cliënten krijgen meer ruimte om oplossingen te vinden, bijvoorbeeld met (taal)opleidingen. Werken moet lonen voor wie uit een uitkeringsperiode komt. Ons beleid is eerlijk en ruimhartig, maar: bij misbruik handelen wij resoluut.

Samen met Apeldoorn | dienstverlening en samenwerking
De gemeente Apeldoorn is een spin in het web als het om samenwerking en dienstverlening gaat. De wereld verandert en de manier waarop inwoners, ondernemers, overheden en organisaties het liefst samenwerken ook. Wij onderzoeken daarom de toepassing van hedendaagse vormen van samenwerking op alle niveaus. Een praktisch voorbeeld is de manier waarop wij in De Maten en Zuid met buurtbewoners de leefomgeving opknappen.

Wij moderniseren de gemeentelijke dienstverlening. De gemeente zet een mix van klassieke en moderne media gerichter in. Wij gaan experimenteren met versnelde vergunningverlening: binnen vijf dagen een vergunning. Inwoners wensen namelijk snelle, duidelijke en directe communicatie. Hierbij is de bescherming van privacy in een digitale samenleving een belangrijk aandachtspunt. Wij geven hoge prioriteit aan een betere klachtenafhandeling van de gemeente.

Samenwerking in dorpen, wijken en buurten is belangrijker dan ooit. De gemeente wil iedereen betrekken bij keuzes over zijn leefomgeving. Ook jonge generaties die zich niet meer herkennen in oude vertrouwde structuren. Wij gaan daarom met inwoners in gesprek over de beste manier om meer Apeldoorners in te schakelen bij projecten in de buurt en ook over nieuwe vertegenwoordigingsvormen. Onze gemeentelijke organisatie moet soepeler kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals deze.

Ondernemen in Apeldoorn | Ondernemende Stad
Ondernemen hoort bij het Apeldoornse karakter. Ondernemen is kansen zien. Wij bieden ondernemers de ruimte. Onze economie is nationaal bekend, dankzij grote namen in de maakindustrie, in de dienstverlening en het toerisme. Die koesteren wij. Apeldoorn groeit door naar 100.001 banen. Wij hebben bedrijven nodig die banen creëren voor elke Apeldoorner die werken kan en wil. Wij stimuleren ondernemerschap in onze veelzijdige economie: van het trendy pop-upwinkeltje tot aan de multinational.

Apeldoorn heeft een duidelijker economische profiel nodig. De strategische vraag welk profiel dat is, willen wij zo spoedig mogelijk beantwoorden samen met de Apeldoornse samenleving, de provincie Gelderland
en onze partners in de CleanTech-regio (Stedendriehoek), de regio waarin wij de voortrekker blijven. Wij staan ook open voor nieuwe partnerschappen als die ons helpen de Apeldoornse economie klaar te maken voor 2030. Daarbij is het rapport ‘de Kracht van Oost-Nederland’ een belangrijke inspiratie.

Apeldoorn ligt op één van de belangrijke kruispunten van het wegverkeer en spoorverkeer door Nederland. Wij gaan onze strategische positie aan de A1 en A50 en de internationale treinverbinding naar Berlijn beter benutten door het aantrekken van meer bedrijven. Wij willen geen ‘nee’ verkopen aan bedrijven die zich willen vestigen. Daarom moeten er ook geschikte locaties voor logistieke bedrijven beschikbaar zijn. Wij overleggen met de regio en de provincie Gelderland over goede oplossingen hiervoor.

Bij de bedrijventerreinen verbeteren wij de kwaliteit van de inrichting en bevorderen wij de duurzaamheid. Wij doen dat in samenspraak met de ondernemers. Dat geldt niet alleen voor de terreinen die wachten op ontwikkeling sinds de economische recessie. Wij vernieuwen juist ook de verouderde bedrijventerreinen. Wij maken afspraken met ondernemers over een goed beheer van deze werkwijken van Apeldoorn, wijken waar ondernemers en werknemers hun geld verdienen.

De gevarieerde arbeidsmarkt van Apeldoorn vraagt om veel verschillende soorten beroepen, nu en in een toekomst met meer robots en digitale systemen. De arbeidsmarkt vraagt ook om ondernemers die meer dan ooit met hun hart en verstand werkzoekenden een kans geven. Samen met partners als werkbedrijf Lucrato zorgen wij ervoor dat zoveel mogelijk Apeldoorners meedoen. Dat is winst voor de werkzoekenden en voor de werkgevers.

Wij vinden het onwenselijk om nog te spreken van hoog- en laagopgeleiden. Apeldoornse werkgevers willen ook in 2030 zowel praktisch als theoretisch geschoolde vakmensen. Personeel dat bekend staat om de vermaarde typisch Veluwse hoge arbeidsmoraal. Daarom is de samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en de regionale overheden zo belangrijk om talent te scholen voor de kansrijke banen van de toekomst.

Ons toeristische toplandschap midden op de Veluwe trekt dagelijks duizenden bezoekers van heinde en verre. Wij zetten in op de kwalitatieve groei van het toerisme. Wij maken daarom gerichte keuzes om met eerbied voor de kostbare Veluwse natuurwaarden de ontwikkeling van toeristische economie mogelijk te maken. Groei betekent voor ons: vooral inzetten op hogere bestedingen per bezoeker. Met de regiopartners uit de VeluweAlliantie werken wij verder aan onze ambities in de VeluweAgenda.

Beleven in Apeldoorn | vrije tijd
In Apeldoorn valt altijd wat te beleven. Sport, kunst en cultuur zijn niet weg te denken in een Comfortabele Gezinsstad. Het brengt onze stad tot leven. Het verbindt alle Apeldoorners met elkaar, gaat eenzaamheid tegen en leidt tot meer onderling begrip in onze diverse samenleving. Wij hechten daarom veel waarde aan het actieve artistieke verenigingsleven, dat soms van een uitzonderlijk hoog niveau is. Kunst en cultuur komt tot stand van onderaf in de dorpen en de stad.

Samenwerking tussen de verschillende culturele instellingen is van groot belang. Orpheus, Coda en Gigant zijn voortrekkers bij het samen verbreden en toegankelijk maken van kunst en cultuur voor iedereen. Kunst en cultuur betekent voor ons ook: de eigen creativiteit ontplooien. Heel specifiek gebruiken wij deze bestuursperiode om kunst in de openbare ruimte in het zonnetje te zetten. Wij benutten deze kunst om Apeldoorn leuker en interessanter te maken.

Evenementen horen bij onze stad en dorpen. Evenementen brengen inwoners en bezoekers bij elkaar op een relaxte, ongedwongen manier. Apeldoorn blijft de excellente evenementenhoofdstad in het hart van de Veluwe. Apeldoorn kiest voor doorontwikkeling van Apeldoornse evenementen, maar sluit verrassende evenementen met een nationale uitstraling niet uit. Sportevenementen zijn een inspiratie voor jong en oud. Wij vullen daarom de Apeldoornse topsportkalender continu met aansprekende evenementen.

Wij investeren in een attractieve binnenstad waar veel te beleven is. Het opknappen van de oude gevels gaat de komende jaren door. Ons erfgoed mag gezien worden. Met ludieke acties, zoals de strandstoelen bij de stadhuisfontein en de speelse Veluwse inrichting van het stationsplein, maken wij van de binnenstad een prettig en groen verblijfsgebied. Hiervan profiteren niet alleen de bezoekers, maar ook de winkeliers en horecaondernemers: een goed voorbeeld van kwalitatieve groei. De toeristische ondernemers en marketeers in Apeldoorn zetten de schouders onder ‘de beleving van Apeldoorn’ en trekken niet alleen toeristen maar ook veel congresgangers. Wij ondersteunen deze positieve ontwikkeling van harte. In de nieuwe bestuursperiode staat veel op de agenda. In 2021 heropent Paleis Het Loo na een grote verbouwing. De Apenheul viert dan ook zijn vijftigste verjaardag: met recht een kroonjaar.

Ten slotte | vertrouwen in Apeldoorn
Als vijf coalitiepartijen presenteren wij een bestuursakkoord op hoofdlijnen met daarin onze wensen voor de ontwikkeling van Apeldoorn op weg naar 2030. Ons akkoord biedt de gemeenteraad en de samenleving veel ruimte om mee te denken, mee te praten en mee te doen bij het bepalen van Apeldoorns toekomst. Die toekomst ligt in de kwalitatieve groei van de ruimtelijke groene stad en van het landschap vol Veluwse dorpen, boerenland en natuur. Een gemeente die zich sterk onderscheidt door de menselijke maat.

De samenwerking in onze coalitie is gebaseerd op onderling vertrouwen en respect en ook op begrip voor elkaars standpunten. Wij investeren in de constructieve politiek die Apeldoorn zo kenmerkt. Wij gaan graag het raadsdebat aan op de inhoud, omdat alle fracties ertoe doen. Met een open houding en vol vertrouwen in een vruchtbare samenwerking treden wij de Apeldoornse samenleving tegemoet. Actieve betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij het gemeentebestuur is hard