Stedendriehoek

Zutphen naar Rijk vanwege‘oneerlijk tekort op jeugd’

ZUTPHEN – Het kabinet moet rekening houden met de sociaal-economische samenstelling van gemeenten bij de verdeling van de rijksgelden voor de jeugdhulp. Daar pleit het Zutphense college voor. Wethouder Annelies de Jonge: “De sociaal-economische samenstelling van onze gemeente is de belangrijkste reden dat we in Zutphen een serieus tekort hebben in de jeugdhulp.” Dit wordt bevestigd in het landelijke benchmarkonderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het verschil tussen de ontvangen rijksmiddelen en de uitgaven van de gemeente Zutphen is groter dan in veel andere gemeenten. Zutphen had afgelopen jaar een tekort van ruim 5 miljoen op de jeugdhulp. 20,4 miljoen werd besteed aan deze zorg en de gemeente ontving hiervoor een kleine 15 miljoen euro van het Rijk. Ruim 1.500 kinderen en jongeren kregen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb).

Wethouder Annelies de Jonge: “Ik durf de voorzichtige conclusie te trekken dat bij het Ministerie parameters ontbreken voor steden als Zutphen als het gaat om de huidige verdeling van de rijksmiddelen voor jeugdhulp.” Zutphen is een prachtige stad met een centrumfunctie en relatief veel sociale woningen en zorginstellingen. De Jonge: “De optelsom van deze sociaal-economische factoren maakt dat relatief veel jongeren hulp nodig hebben. Dat heeft een grote invloed op de zorgkosten en in het bijzonder op de uitgaven van onze gemeente voor de jeugdhulp.” De wethouder vervolgt: “Zutphen staat hierin niet alleen. Dit geldt ook voor verschillende andere middelgrote steden buiten de Randstad. Hiervoor moeten we worden gecompenseerd door het Rijk.”

Landelijk zijn drie onderzoeken (Volumeonderzoek, Fonds tekort gemeenten en het Benchmarkonderzoek) uitgevoerd naar de tekorten in het sociaal domein en in het bijzonder op het gebied van jeugdhulp. De behandeling van de onderzoeken in het Algemeen Overleg van de vaste Kamercommissie vindt plaats op 13 juni. In aanloop naar deze vergadering zal het Zutphense college bij de Minister en de Kamercommissie het belang van de sociaal-economische samenstelling binnen de verdeelsystematiek onder de aandacht brengen. Op donderdag 16 mei zal wethouder Annelies de Jonge de forumleden vragen hetzelfde te doen bij hun provinciale en landelijke partijgenoten.

De gemeente Zutphen heeft deelgenomen aan het benchmarkonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie. Het onderzoek bestond uit een feitenonderzoek (vragenlijst), een rondetafelgesprek en een aantal leerbijeenkomsten. De afgelopen periode heeft Zutphen al diverse maatregelen genomen om de zorgkosten terug te brengen. De belangrijkste bezuinigingsmaatregelen die Zutphen heeft uitgevoerd, zijn: het verkorten of voorkomen van indicaties, het anders organiseren van de uitvoeringstructuur rondom de toegang en het terugbrengen van de residentiële jeugdzorg.