Zorg

Zelfstandigheid voorop voor cliënten beschermd wonen

Volgend jaar is niet langer centrumgemeente Apeldoorn verantwoordelijk voor het thema Beschermd Wonen, maar komen de taken en verantwoordelijkheden bij alle gemeenten in de regio (Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Voorst en Apeldoorn) zelf te liggen. Met deze wijziging wordt de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis ingezet.

Dit betekent dat straks mensen zoveel als mogelijk, al dan niet met ondersteuning aan huis, zelfstandig wonen. Nu moeten mensen met een psychische kwetsbaarheid hiervoor vaak verhuizen naar een andere gemeente dan waar zij wonen. Dit is eigenlijk heel ongewenst, want mensen komen het best tot hun recht in hun eigen omgeving, omringd door hun eigen sociale netwerk. Voor mensen die dat echt nodig hebben, blijft wonen in een instelling voor beschermd wonen (tijdelijk) mogelijk. De samenwerkingsafspraken die met de regio zijn gemaakt voor inwoners die Beschermd Wonen, blijven in ieder geval tot 1 januari 2023 gelden. Daardoor blijven deze mensen zeker van de zorg die zij nodig hebben. Het idee van ondersteuning aan huis, zogeheten ambulante zorg, is niet nieuw. Veel zorgaanbieders werken hier al aan mee. Maar door de aangekondigde verandering komt dit in een stroomversnelling.

Financieel

Financieel zijn er ook een aantal wijzigingen. Zo wordt het budget voor ondersteuning aan mensen die beschermd wonen vanaf 2023 niet langer naar centrumgemeentes overgemaakt, maar krijgen alle gemeenten dit budget afzonderlijk. Ook wordt het budget landelijk opnieuw herverdeeld, zodat gemeenten met veel voorzieningen voor beschermd wonen – waaronder de gemeente Brummen – niet ongelijk worden ‘belast’. Een van de uitkomsten van deze herverdeling is dat de regio en ook de gemeente Brummen minder budget ontvangt dan nu het geval is. Samen met de regio wordt daarom gekeken hoe de ondersteuning aan de kwetsbare inwoners ook straks goed kan blijven.

Raad geeft mening over het beleid

Omdat de visie op ondersteuning verandert van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis, heeft de regio gewerkt aan nieuw beleid. Dit beleid wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden van alle gemeenten in de regio. Daarnaast ligt het beleid vanaf deze week ter inzage, zodat inwoners hier ook een reactie op kunnen geven. Meer informatie hierover vindt men op www.brummen.nl. Na eventuele aanpassingen wordt dit beleid naar verwachting voor de zomer aan de raden voorgelegd ter besluitvorming.

Inzage en reactie

Het beleid met bijbehorende stukken ligt tot en met 23 maart, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Engelenburgerlaan 31 te Brummen). Het beleid is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl. Tijdens bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar reactie op dit beleidsadvies kenbaar maken (Postbus 5, 6970 AA te Brummen). Voor het indienen van een mondelinge reactie kan men contact opnemen met Marco van Driel, beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning, via telefoonnummer 0575-568233 of per e-mail via m.vandriel@brummen.nl. Tijdig ingediende reacties worden betrokken bij het definitieve besluit.