Stedendriehoek

Wethouder Ine van Burgsteden: ‘Eerst de basis op orde brengen’

‘We willen de basis op orde brengen en toegroeien naar een vitale en financieel gezonde gemeente’. Met die boodschap hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen de concept-programmabegroting aan de gemeenteraad gepresenteerd.

“De gemeente Brummen heeft het financieel moeilijk, vooral ook omdat de kosten van het sociaal domein blijven stijgen”, licht wethouder Financiën Ine van Burgsteden (zie foto) toe. “Die stijgende kosten moeten we opvangen. Daarnaast hebben we te weinig reserves, dus we moeten ook gaan sparen. Tel daarbij op dat we extra kosten maken om de basistaken op orde te brengen en dat we als kleine gemeente de komende jaren minder geld krijgen uit het gemeentefonds. Dan is duidelijk waar de schoen wringt.”

Het college vindt het belangrijk dat de voorzieningen in de gemeente in stand blijven. Denk aan het behoud van het zwembad en de bibliotheek. “We moeten daarom de tijd nemen om weer als gemeente robuust te worden. Maar dat betekent ook dat we niet ontkomen aan een verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB). En zelfs met een verhoging is de meerjarenbegroting niet sluitend.”

Inwoners verwachten, terecht, van de gemeente dat de basistaken goed worden uitgevoerd. Volgens Van Burgsteden gaat het dan bijvoorbeeld om het wegenonderhoud, groenvoorziening, onderwijshuisvesting, het sociale domein, organisatiekosten, omgevingswet en de gemeentelijke financiën. “Als deze basis niet op orde is, ontstaan er diverse problemen. Dus we kiezen er als college voor om ons volop in te zetten om op allerlei terreinen de basis op orde te brengen. Dit kost geld, leidt tot bezuinigingen en een lastenverhoging.”

In 2021 maakt het college een herstelplan om toe te groeien naar een financieel gezonde situatie. Als de Brummense gemeenteraad de keuzes van het college volgt, dan is de verwachting dat de provincie preventief toezicht zal toepassen. Dit is aan de orde als een gemeente de begroting niet structureel en reëel sluitend heeft of binnen vier jaar sluitend krijgt. De gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor haar financiën. Voor extra uitgaven die niet begroot zijn, is in een dergelijke situatie toestemming van de provincie nodig.

Inzicht in sociaal domein

De kostenstijging binnen het sociaal domein heeft grote gevolgen voor de financiële positie van de gemeente. Dit is reden geweest om het bureau Berenschot een scan uit te laten voeren. De bevindingen hiervan heeft het college nog niet verwerkt in de conceptbegroting. “Zorgvuldige besluitvorming over de aanbevelingen kost nu eenmaal tijd. Het college heeft er vertrouwen in dat met de inzichten die de scan gaat bieden, er toegewerkt wordt naar een begroting die structureel en reëel in evenwicht is. Realistisch begroten is daarbij cruciaal. De mogelijke besparingen in het sociaal domein worden dan ook onderdeel van het financieel herstelplan”, aldus wethouder Van Burgsteden.

De gemeenteraad gaat zich op donderdag 29 oktober uitspreken over de begroting voor volgend jaar. Van Burgsteden: “We moeten samen ervoor zorgen, schouder aan schouder, dat we deze lastige periode doorkomen en weer meer robuust worden. Maar de raadsleden maken de uiteindelijke keuzes.”

Iedereen kan zich de komende periode verdiepen in de conceptbegroting en ideeën hierover delen met de gemeenteraad. Bijvoorbeeld tijdens het speciale begrotingsforum op donderdag 8 oktober. Op een speciale pagina op de gemeentelijke website www.brummen.nl is informatie te vinden over de conceptbegroting en de wijze waarop het politieke debat en de besluitvorming gaat plaatsvinden.