Stedendriehoek

Visie voor toekomst onderwijs

ZUTPHEN – De gemeente Zutphen heeft een gevarieerd onderwijsaanbod en wil dat ook voor de toekomst behouden. Het biedt kinderen en jongeren in Zutphen en omgeving de kans om dichtbij huis het onderwijs te volgen dat bij hen past. Ook is het één van de belangrijke factoren die maakt dat Zutphen een aantrekkelijke gemeente is om in te wonen en op te groeien.

Bij de gemeente Zutphen en de schoolbesturen ontstond ruim een jaar geleden het besef dat het niet vanzelfsprekend is dat dit brede en diverse onderwijsaanbod in de toekomst behouden blijft. Dat heeft ertoe geleid dat gemeente en scholen samen een visie en strategie hebben ontwikkeld voor de komende vijftien jaar. Het resultaat is het Masterplan Onderwijshuisvesting ‘Onderwijs sterk in verbinding’.

Van stenen naar samenhang
Veel schoolgebouwen zijn verouderd en het aantal leerlingen krimpt de komende vijftien jaar ook in Zutphen en omgeving behoorlijk. Daarnaast is de samenleving voortdurend in beweging. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties dagen het onderwijs uit om hier actief op in te spelen. Dit vraagt een nieuwe koers op het gebied van onderwijshuisvesting. De stenen, de vierkante meters en de belangen van individuele scholen kunnen niet langer bepalend zijn voor de investeringen die de gemeente doet in onderwijsgebouwen. Veel meer moet het gaan om de vraag wat er nodig is om nu en in de toekomst goed en divers onderwijs aan te blijven bieden en om aan te sluiten op wat de samenleving vraagt en nodig heeft. Geïnspireerd door partners uit het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties hebben de gemeente Zutphen en de schoolbesturen samen een visie ontwikkeld hoe het onderwijs sterker kan worden verbonden met de samenleving en de arbeidsmarkt.
In het Masterplan is de kwaliteit van de schoolgebouwen in kaart gebracht en welke effecten de demografische ontwikkelingen hebben op het onderwijs in Zutphen. Ook omvat het Masterplan een investeringsplan voor de komende vijftien jaar, waarmee ondanks de krimp toch vernieuwing van schoolgebouwen mogelijk is en blijft.

Eerste fase
Het Masterplan Onderwijshuisvesting is opgesteld voor de komende vijftien jaar. In de eerste fase van vijf jaar krijgen de volgende projecten prioriteit: de vervanging van de noodlokalen van het Isendoorn College, de uitbreiding van het voortgezet onderwijs van de Vrije School (herbouw van de afgebrande basisschool), het realiseren van een nieuwe Cluster IV-school in combinatie met Het Mozaïek, het Baudartius (aan de Isendoornstraat) en het Stedelijk Vakcollege (aan de Wijnhofstraat).
Bovendien hebben de gemeente Zutphen en de schoolbesturen nadrukkelijk de intentie uitgesproken om de samenwerking de komende jaren verder te intensiveren. Dit is vertaald in een gezamenlijke uitvoeringsagenda. Nog dit jaar staan onder andere de ontwikkeling van een sterk innovatief vmbo, het vormgeven van een innovatiefonds en het verkennen van het doordecentraliseren van de rijksvergoeding voor onderwijshuisvesting naar de schoolbesturen op de agenda.
Het Masterplan wordt nu ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Zodra dit geagendeerd wordt, is het plan ook te raadplegen via de website www.raad.zutphen.nl