Stedendriehoek

Op papier meepraten bij digitale vergadering

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Brummen. (Foto: Gemeente Brummen)

BRUMMEN/EERBEEK – Ondanks alle maatregelen die gelden in de strijd tegen het coronavirus, gaat het werk van de gemeenteraad door. Maar de richtlijnen van het RIVM zijn ook op raadsleden gewoon van toepassing. Dit heeft dus gevolgen voor de manier waarop de gemeenteraad vergadert. Deze wijkt af van wat gebruikelijk is.

Zo komt de raad op donderdag 23 april naar verwachting digitaal bijeen onder leiding van burgemeester Alex van Hedel. Vanaf 19.00 uur voor een forumvergadering, aansluitend hieraan worden enkele besluiten genomen tijdens de besluitvormende vergadering. De agenda en bijhorende stukken van beide vergaderingen vindt men op de speciale raadswebsite www.brummen.nl/gemeenteraad.

Experimenteel
In de gemeentewet zijn regels opgenomen waaraan democratische besluitvorming moet voldoen. Omdat bijeenkomsten en andere vormen van groepsvorming nu niet gewenst zijn, is er deze week door de Eerste Kamer een tijdelijke wet aangenomen die het mogelijk maakt dat gemeenteraden in deze tijd van coronacrisis niet alleen digitaal kunnen vergaderen, maar ook digitaal besluiten kunnen nemen. De gemeente Brummen is voornemens hiervan gebruik te maken. Het is de bedoeling dat dit voor het eerst op donderdagavond 23 april gebeurt. Omdat het nog een experimentele werkwijze is, worden er ook opnames van de (besluitvormende) vergadering gemaakt, die spoedig na de vergadering voor iedereen online beschikbaar komen. “Wij werken er naar toe dat, wanneer digitaal vergaderen ook in mei en juni noodzakelijk is, de digitale raadsvergadering dan live te zien en horen zal zijn via onze website”, aldus een gemeentewoordvoerder.

Het raadsforum begint om 19.00 uur en bevat een korte agenda met drie inhoudelijke agendapunten. Het gaat om het actieplan voor de invoering van de omgevingswet. Dit plan wordt ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden. Twee andere onderwerpen staan op de forumagenda als raadsvoorstellen. Het gaat om de vaststelling van een nieuwe gemeentelijke archiefverordening en de aanbesteding voor de accountantsdiensten voor de gemeente Brummen. Op de agenda van het forum staan ook een aantal vaste agendapunten. Denk daarbij aan de lijst van ingekomen en te verzenden stukken, de vragenronde en het algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan. Omdat het ditmaal niet mogelijk is om deze forumvergadering als inwoner bij te wonen, kan iedereen vooraf schriftelijk zijn mening of inspraakreactie geven. Dit kan gaan over een onderwerp op de agenda. Maar dus ook over een kwestie die niet op agenda staat. Wilt u hier gebruik van maken? Stuur dan uw bijdrage naar het mailadres griffie@brummen.nl. De raadsgriffier zorgt er dan voor dat uw inbreng spoedig wordt doorgestuurd naar de negentien raadsleden. Ook wordt uw bijdrage (met uw instemming en eventueel anoniem) geplaatst bij de vergaderstukken op onze website. Voor eventuele vragen over deze werkwijze kunt u bellen met de raadsgriffier. Zij is bereikbaar via het centrale telefoonnummer 0575-568233.”

Besluitvorming
“Aansluitend aan het forum neemt de gemeenteraad een aantal besluiten. Op de voorlopige agenda staan op dit moment twee inhoudelijke onderwerpen. Deze worden dus in het voorafgaande forum besproken. Het gaat om de archiefverordening en de aanbestedingsprocedure voor de gemeenteaccountant. Het presidium van de gemeenteraad heeft overigens besloten twee onderwerpen door te schuiven naar een later moment. Dit vanwege de coronacrisis. Het gaat om de nieuwe Wmo-verordening en de procedure om te komen tot een regionale energiestrategie (RES). Deze voorstellen komen op een later moment in het voorjaar op de agenda van de gemeenteraad terecht. Het presidium verwacht dat er dan ook voldoende ruimte is om deze onderwerpen goed voorbereid en in openbaarheid te bespreken.”