Stedendriehoek

Onderzoek naar draagvlak windmolens bekend

ZUTPHEN – In een onderzoek is bekeken in welke mate er draagvlak is onder omwonenden voor het initiatief van IJsselwind om drie windmolens te plaatsen langs De Mars/Twentekanaal in Zutphen. De uitkomst van het onderzoek is nu bekend.

Het onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd onder inwoners van Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen in opdracht van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen. Drie groepen inwoners zijn bevraagd: direct omwonenden die binnen een straal van 750 meter van de geplande windmolens wonen (de kleine cirkel); indirect omwonenden die tussen 750 meter en 2 kilometer van de geplande windmolens wonen (de middelste cirkel); indirect omwonenden die tussen 2 en 5 kilometer van de geplande windmolens komen (de grootste cirkel).
Onderzoeksbureau Enneüs heeft bij direct omwonenden thuis interviews gehouden. Er zijn 43 huishoudens benaderd en er werden 33 gesprekken gevoerd. Indirect omwonenden zijn benaderd met een vragenlijst die online kon worden ingevuld. Tussen 750 meter en 2 kilometer ging het om alle huishoudens (4123). In de zone van 2 tot 5 kilometer is per gemeente een steekproef getrokken van 1000 huishoudens. In totaal ontvingen 7218 huishoudens een vragenlijst. Hiervan werden er 1882 ingevuld en teruggestuurd. De totale respons is 26,1%, ruim voldoende voor een betrouwbaar onderzoek.
In de straal van 750 meter blijkt veel weerstand bij bewoners te bestaan tegen de plannen. Ruim 80% van de direct omwonenden geeft aan tegen of sterk tegen de voorgenomen windmolens te zijn. De belangrijkste argumenten die zij geven, zijn dat de windmolens afbreuk doen aan het landschap en dat zij vrezen voor geluidsoverlast. Daarnaast geven zij aan dat zij vinden dat het gebied de afgelopen jaren onevenredig zwaar belast is.

Verschillen per gemeente
Onder indirect omwonenden (de middelste en grootste cirkel) zijn er grote verschillen tussen gemeenten. In de gemeenten Brummen, Zutphen en Voorst is er met 60 tot 70% steun duidelijk meer draagvlak dan onder indirect omwonenden in de gemeente Lochem (voornamelijk in Eefde). In de gemeente Lochem is 39% voor en 45% tegen, de rest blijft neutraal. De meest genoemde voordelen zijn de groene, duurzame energie die wordt opgewekt en het feit dat het een lokaal initiatief betreft.
De nadelen die men benoemt, hebben vooral betrekking op de aantasting’ van het landschap en de twijfels die men heeft over het milieurendement van de windmolens. Men vindt de plaatsing over het algemeen afbreuk doen aan het landschap en geeft in sommige gevallen aan betere locaties voor ogen te hebben waar minder sprake zou zijn van overlast.
Deze week presenteert onderzoeksbureau Enneüs de uitkomsten van het onderzoek aan de gemeenteraden van Brummen Lochem en Zutphen. Eind april zijn twee andere onderzoeken (namelijk concept-milieueffectrapportage en business case/participatiemodel) klaar. Deze onderzoeken geven samen met het draagvlakonderzoek een beeld van de haalbaarheid van het initiatief. IJsselwind beslist op basis van het haalbaarheidsonderzoek of zij het initiatief wil voortzetten. De haalbaarheidsstudie wordt in september voorgelegd aan de gemeenteraden van Brummen Lochem en Zutphen.