Stedendriehoek

Nieuwe woningbouwlocaties: juiste woning op juiste plek

BRUMMEN/LEUVENHEIM – De gemeente Brummen wil in de komende jaren enkele nieuwe woningbouwlocaties ontwikkelen. De behoefte aan woningen is ook in deze gemeente groot. “We willen tot en met 2030 ongeveer 1.250 woningen bouwen”, laat wethouder Grondzaken Steven van de Graaf weten. “Dat gaat ons niet lukken zonder nieuwe woningbouwlocaties.”

Reden voor het college om drie gebieden aan te wijzen waar toekomstige woningbouw mogelijk moet worden gemaakt. Om dit ook daadwerkelijk voortvarend te kunnen oppakken heeft het college van burgemeester en wethouders besloten op deze drie locaties een voorkeursrecht te vestigen. Binnen drie maanden moet de gemeenteraad dit bekrachtigen.

Om de stevige woningbouwambities waar te maken, zijn er in de afgelopen jaren mooie stappen gezet. “Denk aan de nieuwbouwwijken bij de Lombok in Eerbeek en de Elzenbos in Brummen. En ook op de vrijkomende schoollocaties en in de dorpscentra van beide kernen worden volop woningen gerealiseerd.” Ook wijst Van de Graaf op de woningbouwplannen voor een aantal kleine kernen, zoals de Domineeskamp in Hall en de Emperweg in Empe. En de eerste voorbereidingen die worden opgestart om woningen te realiseren op het Burgersterrein in Eerbeek. “We zijn erg blij met deze plannen. Maar het is getalsmatig lang nog niet voldoende om daadwerkelijk 1.250 woningen te kunnen bouwen.” Reden voor het college om ook naar andere locaties te kijken voor woningbouw.

Ingrijpend

Na een grondige analyse stelt het college voor om drie locaties in de gemeente Brummen geschikt te maken voor toekomstige woningbouw. Het gaat om twee gebieden aan het westen van de spoorlijn in Brummen, namelijk aan de L.R. Beijnenlaan-Hazenberg en de Oude Eerbeekseweg-Hammelerweg. Ook zien B&W woningbouwmogelijkheden voor gronden aan de Metelerkampweg in Leuvenheim.

Met deze wetenschap kan het zijn dat projectontwikkelaars hier grondposities gaan innemen. Dit kan een ongewenst prijsopdrijvend effect hebben. Om dat te voorkomen heeft het college ook besloten het instrument Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in te zetten. Met het vestigen van een voorkeursrecht verkrijgt de gemeente het eerste recht van aankoop als de eigenaar tot verkoop over wil gaan. Van de Graaf beseft zich dat het vestigen van een voorkeursrecht een ingrijpend juridisch middel is. “We hebben alle grondeigenaren in deze drie gebieden daarom direct over ons besluit geïnformeerd. En ik nodig hen allen binnenkort uit voor een persoonlijk gesprek.”

Toekomstgericht

De wethouders Ingrid Timmer (Wonen) en Pouwel Inberg (Ruimtelijke Ordening) zien mooie kansen voor woningbouw op deze locaties. ”De juiste woning op de juist plek. En de ligging nabij het station is een belangrijke meerwaarde vanuit duurzame mobiliteit”, aldus Inberg. Het college realiseert zich dat het nog zeker enkele jaren duurt voor de eerste woningen op deze nieuwe locaties gebouwd kunnen worden. “Het vestigen van een voorkeursrecht is een eerste juridische stap om het eigendom te verkrijgen. Het opstellen van een (stedenbouwkundig) structuurplan en een bestemmingsplan moeten we nog opstarten.”

Behoud van groene karakter

Actuele klimaatopgaven (denk aan vernatting, verdroging en hittestress) vragen om het behoud van het groene karakter van de dorpskernen in de gemeente Brummen. En dit draagt ook bij aan het versterken van de biodiversiteit en een gezondere leefomgeving. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders voorkomen dat alle groene ruimten binnen de bebouwde kom worden volgebouwd. Reden om nu juist voor nieuwe uitbreidingslocaties te kiezen. “Kleine woningbouwplannen binnen de bebouwde kom blijven mogelijk”, vult Inberg aan. “Maar wel wanneer hiermee een ruimtelijk knelpunt wordt opgelost. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsverplaatsing of een nieuwe invulling van een leegstaand pand.”

Wethouder Timmer constateert dat dit besluit een belangrijke stap is om een aantal ambities uit het coalitieakkoord te kunnen realiseren. “We willen meer woningen bouwen maar bijvoorbeeld ook het stationsgebied verder ontwikkelen. En ook als het gaat om veilige verkeersverbindingen en het versterken van de leefbaarheid biedt woningbouw op deze locaties volop kansen.” Op www.brummen.nl/wonen is informatie te vinden over het gemeentelijk grondbeleid, waaronder plattegronden van de drie gebieden.