Stedendriehoek

Gemeentebestuur maakt werk van ambities woningbouw

‘Routekaart Wonen zorgt voor versnelling’

BRUMMEN/EERBEEK – Tot en met 2030 gaat de gemeente Brummen nog een kleine duizend woningen bouwen. “Een stevige ambitie”, stelt verantwoordelijk wethouder Ingrid Timmer vast. “Dat betekent dat we moeten zorgen voor een versnelling om dit ook in de komende acht jaar te bereiken.”

Hoe de wethouder dit denkt te doen, is vastgelegd in het document Routekaart Wonen, dat onlangs door het college werd vastgesteld. Onderdeel van deze routekaart is onder andere het aanstellen van een regisseur woningbouw, het lanceren van een speciale webpagina voor woningbouwinitiatieven, de inzet van een verhuiscoach en het toepassen van een nieuw toetsingskader Woningbouw.

“De woningnood in ons land is groot. En ook in onze gemeente zijn er veel mensen die dringend op zoek zijn naar een nieuwe woning”, licht Timmer toe. Waar het laatste onderzoek naar de woonbehoefte in 2018 nog liet zien dat er in Brummen 900 woningen extra nodig zijn, is de urgentie voor woningbouw alleen maar toegenomen. “We hebben daarom in de regio afgesproken dat Brummen in de periode 2020-2030 streeft naar de bouw van 1250 nieuwe woningen. Een verhoging als je dat vergelijkt met wat we ons als college in 2022 voornamen. Dit nieuwe aantal is recent vastgelegd in de regionale woondeal.”

Juiste woning voor juiste doelgroep op juiste plek

In de jaren 2020 tot en met 2022 zijn er zo’n 300 woningen gebouwd. En ook in 2023 verwacht de gemeente dat er zo’n 175 woningen bij komen. “Maar dan nog blijft er een behoefte van ongeveer 750 woningen over. Voor deze woningen moeten de procedures nog worden doorlopen. Ook moeten we  nieuwe locaties in ontwikkeling nemen. We zijn ook realistisch. We houden rekening met vertraging van plannen of soms zelfs het niet doorgaan van bouwplannen.” Voor de woonwethouder aanleiding om een plan te maken om de bouw van woningen in de komende jaren te versnellen. “Maar ook is het erg belangrijk dat we woningen gaan toevoegen waar ook echt behoefte aan is. Met de Routekaart Wonen gaan we dus ook sturen op de juiste woning voor de juiste doelgroep op de juiste plek.”

Helderheid bieden

De gemeente Brummen zet vooral in op sociale huurwoningen, middenhuurwoningen, betaalbare koopwoningen en levensloopgeschikte woningen voor doorstroming. Minder op duurdere koopwoningen. Timmer: “Samen met partners zoals Veluwonen gaan we zorgen voor voldoende beschikbare en betaalbare woningen van goede kwaliteit met een duurzaam karakter.” Naast al deze doelstellingen is de Routekaart vooral ook een belangrijk communicatiemiddel. “Zowel voor ons zelf als voor woningzoekenden en initiatiefnemers voor woningbouw. We geven helderheid over de kaders die we stellen. We lanceren een speciale webpagina over deze spelregels, maar met een online formulier dat initiatiefnemers kunnen indienen. Dit heeft als voordeel dat een bouwer vanaf het begin helder heeft waaraan een plan moet voldoen. Ook dit draagt bij aan een snellere procedure.”

Nieuwe locaties

Waar in de komende periode precies welke woningen komen zal in de komende jaren blijken. “We zijn op dit moment heel concreet bezig met woningbouw én planvorming bij de wijk Elzenbos in Brummen. En ook starten we met het maken van een plan voor de invulling van het Burgersterrein in Eerbeek.” Om ook voor de middellange en langere termijn nieuwe woningen te kunnen bouwen, wordt er actief gezocht naar nieuwe locaties. Zo heeft het college eerder dit jaar na een grondige analyse drie locaties in Brummen en Leuvenheim aangewezen voor mogelijke toekomstige woningbouw. Nog deze maand neemt de gemeenteraad een besluit om het voorkeursrecht dat op deze percelen is gevestigd, te bekrachtigen.

Onderdeel van de Routekaart Wonen is een uitvoeringsprogramma waar in totaal 24 concrete acties zijn opgenomen om de versnelling in woningbouw ook heel concreet vorm te geven. Deze maatregelen variëren van het aanstellen van een regisseur woningbouw tot het versneld toewerken naar een principebesluit, van het opstellen van een doelgroepenverordening tot de inzet van een verhuiscoach, van actief grondbeleid tot het lanceren van een speciale webpagina voor initiatiefnemers en van het invoeren van één loket (meldpunt) voor woningbouw tot het leggen van prioriteit op woningbouwplannen met het grootste aantal nieuwbouwwoningen.

Meer informatie

De Routekaart Wonen is te vinden op de gemeentelijke website brummen.nl. Daar wordt de komende tijd de webpagina verder uitgebreid met informatie, het toetsingskader woningbouw en een speciaal intakeformulier voor het realiseren van nieuwe woningen.