Stedendriehoek

Gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei opgericht

BRUMMEN – Eerder deze maand is de Gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei officieel opgericht. De coöperatie staat voor het behouden en versterken van agrarische bedrijven en het agrarisch gebied, bestaande uit karakteristiek cultuur- en natuurlandschap in de Zuidelijke IJsselvallei. Agrarische ondernemers uit dit gebied kunnen zich vanaf nu aansluiten.

De gebiedscoöperatie is hét aanspreekpunt voor regionale partners, zoals gemeenten, provincie, waterschap, TBO’s en burgers, en is initiatiefnemer voor projecten om de transitie in de agrarische sector te bevorderen in het gebied. De coöperatie wil zich onder andere bezighouden met thema’s rondom de ontwikkeling van het landelijk gebied, de beschikbaarheid van gronden, het verspreiden van kennis over natuurinclusieve kringlooplandbouw en de samenwerking met andere partijen in het gebied.

Samen optrekken
“De concrete aanleiding om de coöperatie op te richten is de gronddruk in ons gebied en de gedachte van agrarische ondernemers om samen op te trekken om de stap richting onder andere een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering te maken”, licht Dirk Jan Schoonman uit Brummen, voorzitter van de nieuwe gebiedscoöperatie, toe. “We vormen een partij met veel kennis van het gebied op het gebied van bodem, teelt, beheer, waterhuishouding en flora en fauna en dat is een groot voordeel tijdens de uitrol van gebiedsprocessen.”
Als voorbeeld noemt Schoonman het Gelders Programma Landelijk Gebied dat de basis gaat vormen voor gebiedsprocessen in de provincie. “Met de leden van de gebiedscoöperatie pakken we hierbij gezamenlijk de regie om ervoor te zorgen dat onze mooie landbouwbedrijven ook in de toekomst nog aantrekkelijk zijn om voort te zetten.”
De gebiedscoöperatie richt zich voor haar ledenbestand op agrarische ondernemers in de Zuidelijke IJsselvallei. Eén van voorwaarden om lid te worden is daarom dat leden actief agrariër zijn en jaarlijks een Gecombineerde Opgave indienen bij RVO.
Naast voorzitter Schoonman zijn de andere bestuursleden en oprichters Martin Bosman, schapenhouder in Brummen (penningmeester), Sander Wijgman, melkveehouder in Leuvenheim (secretaris), Jan-Willem Breukink, melkveehouder in Brummen en Andries de Bruin, melkveehouder in Tonden.

Bijeenkomst op 11 april
Op dinsdag 11 april van 13.30 tot 16.00 uur houdt de nieuwe gebiedscoöperatie een bijeenkomst voor alle agrarische ondernemers in de Zuidelijke IJsselvallei (locatie volgt). Het doel van deze bijeenkomst is om te komen tot een gezamenlijke visie over thema’s die de agrarische ondernemers in het gebied belangrijk vinden. Sander Wijgman: “We willen tijdens deze bijeenkomst breed de wensen en ideeën die er leven ophalen bij de agrarische ondernemers in het gebied. De gebiedscoöperatie is er immers voor hen allemaal. Samen staan we sterk.”

Leernetwerk
Naast de bijeenkomst gaat de Gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei op korte termijn aan de slag met de verdere uitrol van een leernetwerk voor kennisdeling, kennisontwikkeling en inspiratie.
In de regio Stedendriehoek is sinds 2019 een Leernetwerk Toekomstbestendige Landbouw actief voor boeren die aan de slag willen met natuurinclusieve kringlooplandbouw. Zo  zijn in februari bijvoorbeeld zes boeren rondom Brummen gestart met een pilot Thermisch Composteren. Het doel van deze pilot is kennis en ervaring opdoen over het verwaarden van reststromen door middel van composteren, in samenwerking met regionale partners. Voor meer informatie over de Gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei, kan men een e-mail sturen naar gebiedscooperatie@gmail.com.

Foto:

Van links naar rechts: Sander Wijgman, Jan Willem Breukink, Martin Bosman, Dirk Jan Schoonman en Andries de Bruin.