Stedendriehoek

Concrete stappen voor nog betere dienstverlening

Het gemeentebestuur van Brummen wil meer (administratieve) grip krijgen op het sociale domein. Daarin staat de gemeente Brummen overigens niet alleen, want vrijwel alle gemeenten in Nederland worstelen met het dilemma van minder financiële middelen naast een toename van noodzakelijke zorg aan inwoners. Aan de hand van een raadsbrief heeft het college de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de stappen die zijn genomen.

Het college nodigt de gemeenteraad daarbij uit om na de zomervakantie met elkaar in gesprek te gaan over realistische ambities van de gemeente en de wijze waarop deze nagestreefd en uitgevoerd moet gaan worden.

Dat Brummen niet de enige gemeente is die moeite heeft om de kosten én de uitgaven op het gebied van participatie, Wmo en jeugdhulp in evenwicht te krijgen, blijkt uit acties die de landelijke koepelorganisatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nu onderneemt. De VNG heeft samen met verschillende experts in 20 gemeenten in het land gedetailleerd onderzoek gedaan bij gemeenten en concrete handvatten geboden voor verbeteringen. De VNG gaat samen met experts ook een onderzoek doen in Brummen. Zij komen daarbij vooral met aanbevelingen die op korte termijn toepasbaar zijn. Daarnaast heeft het college ook besloten om onderzoeksbureau Berenschot in te schakelen om te komen met concrete aanbevelingen die juist gaan over het langetermijnbeleid en de inrichting en uitvoering in het sociale domein. Onder andere het beleid van de gemeente Brummen, de financiële administratie en werkprocessen en de werkwijze van Team voor Elkaar en WerkFit Brummen komen daarbij in beeld.

“Een kritische blik is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat we ook inhoudelijk, financieel en administratief de komende jaren de juiste dingen gaan doen”, laat wethouder Eef van Ooijen (zie foto) namens het college weten. “Ook zal het onderzoeksbureau Berenschot aanbevelingen gaan doen over hoe binnen de wetgeving en jurisprudentie minder uitgaven en kosten mogelijk zijn bij het verlenen van zorg en ondersteuning. Dat is in het belang van iedereen die aangewezen is op zorg en ondersteuning.”

Meten is weten

Naast de onderzoeken van VNG en Berenschot, zijn er ook concrete stappen gezet om te komen tot een zogenoemde ‘monitor sociaal domein’. Een dergelijk monitor bevat alle relevante informatie en draagt er aan bij dat het gemeentebestuur en de leidinggevenden de juiste keuzes kunnen maken. “Er is al heel veel informatie verzameld. Informatie die nu als een eerste monitorconcept beschikbaar is gesteld aan de raad. Maar deze informatie is nog niet volledig. Ook moeten we nog werken aan een betere uitleg en duiding van deze cijfers”, aldus Van Ooijen. Vooral onderzoeksbureau Berenschot is gevraagd om hier concrete verbetervoorstellen voor aan te dragen. “Aan de hand hiervan kunnen we dus na de zomer een goed inhoudelijk gesprek voeren met de gemeenteraad, zodat we met elkaar op een goede manier keuzes kunnen maken.”

Veel gaat goed

Van Ooijen voelt zich gesterkt door diverse onderzoeken waaruit blijkt dat inwoners die gebruik maken van zorg en ondersteuning en te maken hebben met de dienstverlening van bijvoorbeeld Team voor Elkaar, hier doorgaans tevreden over zijn. “De tevredenheid in het laatste Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is zelfs op vrijwel alle vlakken gestegen”, benadrukt Van Ooijen. Toch blijft het voor het gemeentebestuur een uitdaging om een goede dienstverlening te blijven bieden, maar daarnaast ook in de komende jaren te groeien naar een situatie waarin de gemeente op dit terrein ‘in control’ is.