Stedendriehoek

Aanpak huiselijk geweld: ‘Ambities en doelen vertalen naar regionale en lokale acties’

BRUMMEN/EERBEEK – Na een uitgebreid voorbereidingstraject ligt er in de gemeente Brummen een vernieuwde visie om huiselijk geweld aan te pakken. Verantwoordelijk wethouder Ingrid Timmer is verheugd met het resultaat, dat in de komende weken in de veertien gemeenten in de regio’s Noord Veluwe en Midden IJssel/Oost Veluwe wordt besproken en vastgesteld.

“De nieuwe visie is tot stand gekomen in samenspraak met veel samenwerkingspartners. Wat we vooral willen bereiken is dat de aanpak van huiselijk geweld nog effectiever wordt. Met aandacht voor alle leefgebieden. Dit door nauwe afstemming tussen onderwijs, zorg, veiligheid en participatie”.

Huiselijk geweld hoort niet thuis in de samenleving. Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk om huiselijk geweld te voorkomen en aan te pakken. “Wij werken niet alleen samen met andere gemeenten in deze regio, maar ook met veel belangrijke partners zoals Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland, Moviera en de centra voor Seksueel Geweld. Maar ook belangrijk zijn Team voor Elkaar, scholen, welzijnswerk, politie en allerlei andere hulpaanbieders. En niet te vergeten familie, buren, vrienden en ervaringsdeskundigen.”

Timmer is blij dat al deze partijen in de afgelopen periode hebben meegeholpen met het opstellen van de regiovisie voor de periode 2020 tot en met 2023 en bijhorende uitvoeringsplannen. “In deze plannen staat hoe de samenwerking bij de aanpak van huiselijk geweld vorm krijgt. En wat onze doelen en ambities zijn.” Timmer legt uit dat in de uitvoeringsagenda de ambities en doelen worden vertaald naar regionale en lokale acties. ”Zo kunnen we flexibel inspelen op actuele vraagstukken.” Tijdens de looptijd van de regiovisie wordt de uitvoeringsagenda zo nodig bijgesteld. De wethouder vervolgt: “In de komende vier jaar moeten we aan een aantal zaken extra aandacht geven, zodat de aanpak van huiselijk geweld daadkrachtiger wordt. Zo moeten we nu echt werk maken van samenhangende sturing, zeker als het gaat om gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld. Een brede kijk en goede afstemming tussen allerlei beleidsvelden is essentieel. Verder versterken we Team voor Elkaar en onze lokale partners met meer kennis over huiselijk geweld. Maar vooral met een heldere opdracht en randvoorwaarden om goed te kunnen samenwerken met alle betrokken partijen.”

Stevige basis

Het Brummense college heeft vorige week ingestemd met de opgestelde Regiovisie ‘Samen tegen huiselijk geweld 2020 tot en met 2023’. Dit inclusief de uitvoeringsagenda en de lokale paragraaf. Deze is nu overhandigd aan de gemeenteraad, die er naar verwachting in juni een besluit over gaat nemen. Timmer ziet de bespreking van de visie met belangstelling tegemoet. “Deze visie komt niet uit de lucht vallen. Het bouwt voort op de stevige basis van de Transformatieagenda Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2015-2019 en is in de afgelopen maanden tot stand gekomen met inbreng van alle betrokken partijen.” Ze verwijst daarbij bijvoorbeeld naar de openbare informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad en andere belangstellenden op 30 januari, de voortdurende afstemming met partijen zoals Stichting Welzijn Brummen, Maatschappelijke Adviesraad (MAR) en Team voor Elkaar en de formele inspraakprocedure. In totaal hebben acht partijen uit de regio een inspraakreactie ingezonden, waaronder de MAR. “Op basis van al deze inbreng en inspraak is de nieuwe regiovisie tot stand gekomen”, aldus Timmer.

“Inwoners en organisaties in de gemeente kunnen altijd terecht bij Veilig Thuis. Dit is het advies- en meldpunt bij vermoedens van huiselijk geweld. Ook kan men voor informatie bellen naar 0800-2000. Is er direct gevaar? Aarzel dan niet en bel 112.”