Stedendriehoek

Aan de slag met centrum van Brummen

De gemeente Brummen gaat aan de slag met verschillende locaties in het hart van het dorp. “Door nu locaties te ontwikkelen, leveren we een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van het centrumgebied, de actuele woningbehoefte èn genereren we belangrijke opbrengsten. Het onlangs vastgestelde Plan van Aanpak biedt de kaders om aan de slag te gaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat volgend jaar de eerste resultaten echt zichtbaar worden en we met de werkgroepen mooie stappen gaan zetten. Met de samenleving zorgen voor een vitale en aantrekkelijke dorpskern!” vertelt wethouder Pouwel Inberg.

De structuurvisie voor het centrum van Brummen in 2011 gaf destijds richting aan de ontwikkeling van het centrumgebied. In de jaren daarna is de realisatie vooral overgelaten aan de markt. “Nu constateren we dat ongeveer tien jaar later veel ontwikkelingen nog niet van de grond zijn gekomen. Eén van de oorzaken was de economische crisis die kort na vaststelling van de structuurvisie optrad. Sindsdien hebben verschillende partijen, zoals de Dorpsraad Brummen en Ondernemersvereniging Brummen, zich hard gemaakt voor ontwikkelingen. In z’n algemeenheid zijn alle betrokkenen het eens dat structuurvisie van 2011 nog steeds een goede basis vormt voor nieuwe ontwikkelingen. Wel moeten we dat actiever gaan aanjagen. Dit gaan wij nu bijvoorbeeld doen rond het Van Limburg Stirumplein”, licht Inberg toe.

Actievere rol gemeente

De diversiteit aan ontwikkelingen, maar zeker ook de stagnatie in de voortgang èn de behoefte bij betrokkenen om meer daadkracht te tonen, vragen om een actievere rol van de gemeente. Het nieuwe Plan van Aanpak dient daarbij als vertrekpunt. “De focus van de gemeentelijke rol ligt op de plekken waarop de gemeente zelf invloed heeft en een financiële opbrengst kan behalen. Deze opbrengst kunnen we vervolgens op een verantwoorde manier gebruiken om, samen met werkgroepen, weer op andere plekken verbeteringen door te voeren. Met deze koers kan de gemeente, ondanks de huidige financiële positie, toch investeren in de ontwikkeling van de dorpskern. Dit doen we wel verantwoord. Zo behoort een brug of tunnel naar de veerpont niet tot de mogelijkheden, maar gaan we wel samen met de Dorpsraad aan de slag met een betere bewegwijzering. Naast de gemeentelijke locaties heeft ook een vlotte invulling van de brandlocaties aan het Marktplein en Ambachtstraat onze prioriteit”, licht gemeentelijk projectleider Maureen de Wild toe.

Positieve ontwikkelingen

Er zijn al volop ontwikkelingen zichtbaar die een bijdrage leveren aan een toekomstbestendig dorp. “Zo is er bijvoorbeeld de verhuizing van het nieuwe gezondheidscentrum De Toren naar de plek van de voormalige kerk aan de Primulastraat en de herstart van horeca in het pand Kromhout aan het Marktplein. Ook is er een groeiend aantal initiatieven voor grote en kleine evenementen op het Marktplein. Daarnaast zijn er ook al flinke stappen gezet voor de opgaven die een relatie hebben met het centrumgebied; zo is de ontwikkeling van de voormalige schoollocaties opgestart, de verkoop van het pand aan de Meidoornlaan in gang gezet en er is al een start gemaakt met het verbeteren van de routing tussen veerpont en het centrumgebied. Bij alle betrokken partijen ligt dus een belangrijke taak om deze positieve beweging in stand te houden”, sluit wethouder Inberg af.