Coronanieuws

Zeven vragen over de coronanoodwet

Afgelopen week heeft het kabinet het wetsvoorstel waarin de coronamaatregelen worden vastgelegd, ingediend bij de Tweede Kamer. Deze tijdelijke wet gaat straks de noodverordeningen vervangen waarin de maatregelen op dit moment zijn vastgelegd. Het doel is de bestrijding van de epidemie of een directe dreiging daarvan.

Door wie is de noodwet opgesteld?

Met deze aangekondigde nieuwe wet komen ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) en Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer en de Raad van State om de juridische basis van de coronamaatregelen beter te regelen. Allerlei maatschappelijke organisaties, zoals de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens, hebben meegekeken en geadviseerd over hoe de nieuwe wet eruit moet komen te zien. Ook de Raad van State heeft advies uitgebracht. Al die opmerkingen en adviezen zijn zo goed als mogelijk verwerkt. Het wetsvoorstel lijkt dus niet meer op het eerste concept dat in consultatie is gegaan.

Wordt 1,5 meter afstand vastgelegd in de wet?

Niet met die woorden. In de wet wordt gesproken over ‘degene die zich buiten een woning ophoudt, houdt een veilige afstand tot andere personen’. In de wet staat dat de afstand die gaat gelden in samenspraak is met het RIVM. Dit geldt overigens niet voor mensen die op hetzelfde adres woonachtig zijn, een persoon met een handicap, kinderen tot en met twaalf jaar en hun begeleider en beroepen die hun werk niet op gepaste wijze kunnen uitoefenen met inachtneming van de veilige afstand. Expliciet worden opsporingsambtenaren, toezichthouders, zorgverleners, mantelzorgers, geestelijke bedienaars of mensen die werkzaam zijn bij een justitiële inrichting (waaronder politie, brandweer, krijgsmacht of kinderopvang) genoemd.

Wordt er ook bij mij thuis gehandhaafd?

Nee, bij ministeriële regeling kunnen plaatsen worden aangewezen waar het niet is toegestaan zich in groepsverband op te houden met meer dan een bij die regeling vast te stellen aantal personen. Dit geldt niet voor de groep die hierboven al werd genoemd én voor een persoon die in gemeenschap met anderen zijn godsdienst of levensovertuiging belijdt, een vergadering of betoging als bedoeld in de Wet openbare manifestaties, een verkiezing als bedoeld in de Kieswet, een vergadering van de Staten-Generaal of een commissie daaruit, een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap of van een door deze organen ingestelde commissie, een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is en het geldt niet voor een bijeenkomst die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van een rechter of een officier van justitie in de uitoefening van zijn ambt of die dient ter behandeling van een bezwaar of administratief beroep.

Worden evenementen verboden?

Bij ministeriële regeling kunnen evenementen worden aangewezen die niet of slechts onder voorwaarden mogen worden georganiseerd. Tot de voorwaarden kan behoren dat ten hoogste een bij die regeling vast te stellen aantal personen aan het evenement mag deelnemen.

De burgemeester kan te allen tijde op openbare en besloten plaatsen bevelen geven die nodig zijn voor de beëindiging van de gedraging of activiteit en de daar aanwezige personen bevelen zich onmiddellijk te verwijderen.

Hoe lang geldt deze noodwet?

De wet geldt in principe een half jaar, met de mogelijkheid haar eerder buiten werking te stellen of met telkens drie maanden te verlengen.

Wat als ik mij niet aan de regels houd?

Ben je met drie of meer mensen bij elkaar op straat, vallen jullie niet onder de uitzonderingen, en houden jullie géén 1,5 meter afstand, dan ben je nog steeds strafbaar. Op de website Politie.nl staat dat zij minder streng handhaaft, maar dat je bij excessen wel nog steeds een boete kunt krijgen. Denk aan grote groepen, coronafeesten of overlast die bij de politie wordt gemeld. De geldboetes zijn voor jongeren tussen de 13 en 17 jaar 95 euro en voor 18 jaar en ouder 390 euro.

Wanneer gaat de noodwet in?

De vaststelling gaat niet eerder in dan een week nadat het ontwerp aan beide Kamers van de Staten-Generaal is overgelegd. Indien het voorstel wordt ingetrokken of een van de beide Kamers van de Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, trekt de minister de regeling binnen een week daarna in. Wordt het voorstel tot wet verheven, dan treedt de ministeriële regeling in op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet.

Bronnen: Rijksoverheid, Tweede Kamer en Politie.nl