Stedendriehoek

Regenwaterambassadeursnmaken tuin klimaat-proof

DEVENTER – Het initiatief Regenwaterambassadeurs begint in de praktijk vrucht te dragen. Het is erop gericht zoveel mogelijk huishoudens in de gemeente Deventer het regenwater te laten afkoppelen van het riool. Dat is nodig om de gevolgen van de klimaatverandering ook bij mensen thuis en in de straat op te kunnen vangen.

Pim en Pauline Alberti uit Diepenveen voegden de daad bij het woord. Bij hen verdwijnt het regenwater niet meer in het riool, maar loopt het de tuin in. Goed in tijden van veel neerslag én in periodes van droogte. Door de steeds intensievere buien kan het riool de grote pieken niet altijd verwerken. Hierdoor kunnen straten onder water komen te staan en rioolwater ongezuiverd in sloten en vijvers terechtkomen. Afkoppelen van regenwater ontlast het rioolstelsel. Door dit water op te vangen in een regenton of te laten infiltreren in de tuin, is er water op voorraad in tijden van droogte. Met het water uit de regenton kan de tuin worden besproeid en door het te laten infiltreren is de grond sowieso niet meer zo droog. Tot slot hoeft het relatieve schone regenwater niet meer verwerkt te worden op de rioolwaterzuivering.

Overlast en schade
Het regent steeds vaker extreem hard. Daar kunnen het rioolstelsel en ons watersysteem in steden en dorpen niet tegen. Waterschappen en gemeenten zoeken naar oplossingen om onze leefomgeving aan te passen aan de klimaatverandering. Maar dat kunnen ze niet alleen. Al dat water leidt tot steeds meer overlast en zelfs tot schade aan woningen of bedrijfsgebouwen. Steden en dorpen moeten slim worden ingericht en het water opvangen waar het valt. Niet alleen in openbare terrein, maar ook bij bewoners thuis.
De partners binnen Regenwaterambassadeurs zijn de waterschappen Drents Overijsselse (WDODelta) en Vallei en Veluwe, de gemeente Deventer en ingenieursbureau Tauw. Het doel is dat praktijkvoorbeelden, zoals die van Pim en Pauline, anderen stimuleren en enthousiast maken, waardoor het zich als een olievlek verspreidt. Goed voorbeeld doet immers volgen. De samenwerkende partijen nodigen inwoners, bedrijven en verenigingen graag uit om klimaatactief te zijn en zelf maatregelen te nemen. Dat kan op relatief eenvoudige manieren, zoals het afkoppelen van regenwater of meer ‘groen’ in de tuin aan te brengen in plaats van tegels.
Regenwaterambassadeurs is onderdeel van het programma Klimaat Actief! van het waterschap. Dit programma draait om het aanpassen aan meer en hardere regenbuien en hogere temperaturen én een bijdrage leveren aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering. Want dat het klimaat verandert, staat ondertussen wel vast. We krijgen te maken met hogere temperaturen, langere perioden van droogte en meer en heviger neerslag.

Samen doen
WDODelta leunt niet achterover, maar is actief aan de slag met ‘klimaat-proof bebouwd gebied’. “Waar kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en we slim omgaan met groen en water in steden en dorpen. Dat is nodig, want klimaatverandering is een serieuze bedreiging. We zetten deze bedreiging om in aantrekkelijke oplossingen. Dat kán alleen slagen als het we het samen doen met gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en uiteraard bewoners. Elk resultaat, hoe klein ook, vormt een stukje van de puzzel. Want iedere druppel is er één.”