Stedendriehoek

Nieuws van de gemeente Deventer

Deventer start campagne: doorbreek de cirkel van huiselijk geweld en kindermishandeling

Op 1 februari 2023 heeft burgemeester Ron König de expositie ‘WIJ…doorbreken de cirkel van geweld’ geopend op het Stationsplein. Deze buitententoonstelling is onderdeel van een campagne om huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar te maken. De expositie is tot 21 februari 2023 te zien.

De expositie ‘WIJ…doorbreken de cirkel van geweld’ is een samenwerking met: Veilig Thuis IJsselland, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming Overijssel, William Schrikker Groep, Leger des Heils, Kadera, Bijzonder Zorg Team, Team Toegang Jeugd, Politie, Openbaar Ministerie, Centrum Seksueel Geweld.

Kijk voor meer informatie over huiselijk geweld op www.deventer.nl/huiselijkgeweld.


Leningen voor sanering asbest

Woningeigenaren met onvoldoende inkomen of vermogen kunnen bij de gemeente een lening afsluiten voor het laten saneren van hun asbestdaken en -gevels en het laten maken van een nieuw dak. Ook voor de verduurzaming daarvan, zoals dakisolatie, zonnepanelen of de aanleg van een “groen dak” kunnen zij dan geld lenen.

Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad.

Asbestsanering voor iedereen

Met de lening wil het college van burgemeester en wethouders asbestsanering voor iedereen mogelijk maken. Ook wordt verspreiding van asbest in het milieu voorkomen, dat beperkt risico’s voor de gezondheid.

Behoefte aan

Uit landelijk onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan leningen voor woningeigenaren die onvoldoende inkomen of vermogen hebben om geholpen te kunnen worden door een bank. De rijksoverheid en de provincie financieren de leningen en dragen het risico dat een lening niet helemaal kan worden terugbetaald.

Rente en aflossing

Bij de aanvraag wordt gekeken naar de financiële draagkracht en of er geen andere financieringsoplossing mogelijk is. De rente staat vast op 1%. De eerste 3 jaar hoeft geen rente en aflossing te worden betaald. Daarna wordt periodiek beoordeeld of en hoeveel rente en/of aflossing de aanvrager kan betalen. De hele lening moet zijn afgelost na de looptijd van 30 jaar.

Verzilveren overwaarde

Voor mensen van 58 jaar of ouder die overwaarde in hun woning hebben die ze nu niet kunnen verzilveren geldt dat zij een lening krijgen die wordt afgelost na verkoop van de woning of het overlijden van de langstlevende. Zij kunnen ervoor kiezen marktrente te betalen of de totale rente af te lossen aan het einde van de looptijd.

Aanvragen kan via de website van de gemeente Deventer nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met deze regeling.


Hoe tevreden bent u over onze (online) dienstverlening?

Goede dienstverlening voor onze inwoners; dat willen wij! Daarom onderzoeken wij in februari hoe tevreden inwoners zijn over onze dienstverlening. Wat gaat goed? Wat moet anders of kan beter? Laat het ons weten!

Er wordt onderzoek gedaan naar de dienstverlening aan de telefoon, balie en online. De uitkomst van deze onderzoeken zorgen ervoor dat wij onze diensten nóg beter kunnen maken.

Help mee!

Laat weten wat u vindt van onze online dienstverlening via de website www.deventer.nl/onderzoek-website. Het invullen van de vragenlijst duurt 5 minuten.


De cirkel is rond

De heer Kramer vierde onlangs zijn 102e verjaardag. Hij kreeg bezoek van burgemeester Ron König. De heer Kramer heeft op veel plekken gewoond, van Winterswijk tot Tiel maar de laatste acht jaar woont hij in Deventer. “Mijn opa heeft hier ook gewoond, dus de cirkel is rond”, zo zei de heer Kramer. Veertien 100-plussers in Deventer kregen vorig jaar verjaardagsvisite van een wethouder of van de burgemeester. In totaal telt Deventer 23 honderd-plussers, maar niet iedereen kan of wil uitvoerig in het zonnetje worden gezet.


Inloopavond gedupeerden toeslagenaffaire

Heeft u vragen of problemen door de toeslagenaffaire en wilt u in contact komen met anderen om ervaringen te delen? Kom dan naar de inloopavond voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. Kristel van het Ouderpanel is ook aanwezig.

Dinsdag 28 februari 2023, 19:30 – 21:30 uur
Huis van de Wijk, Spuipad 1 Deventer. Aanmelden is niet nodig

Vragen?  Als u vragen heeft over deze avond kunt u een mail sturen naar: meldpunt-toeslagen@deventer.nl


Inloopavonden over plan fietsroute (F348) en provinciale weg (N348) tussen Epse en Zutphen

De verkenning of er een uitstekende fietsroute (F348) kan komen tussen Epse en Zutphen én hoe de knelpunten aan de provinciale weg aangepakt kunnen worden, is bijna klaar. Provincie Gelderland en de gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen komen als stuurgroep tot één oplossing voor de fietsroute én de provinciale weg. Voordat de uitkomst van de verkenning wordt vastgesteld, kan de omgeving een reactie geven op deze voorstellen. Dat kan tot en met 1 maart 2023. Op dinsdag 14 en donderdag 16 februari aanstaande zijn er inloopbijeenkomsten over de voorstellen.

Voorstel verbeteren fietsroute tussen Zutphen en Deventer

De fietsroute volgt de provinciale weg N348 en de Zutphenseweg door Eefde naar Zutphen. Er komt een fietstunnel ten zuiden van Epse, een vernieuwd fietspad (verschoven én verbreed) tussen Epse en Gorssel en een nieuw fietspad tussen Hoofdstraat-noord en Hoofdstraat-zuid in Gorssel. In Eefde-noord is het voorstel voor een fietsvriendelijker inrichting van de Zutphenseweg tot aan de spoorlijn en het verlagen van de maximumsnelheid op de rijbaan van 50 naar 30 km/u.

De alternatieve route, de zogenaamde Combi-route, valt af. Deze variant liep ten zuiden van Gorssel via het buitengebied richting de rondweg Eefde en De Mars.

Voorstel provinciale weg

Voorstel is om de weg (N348) tussen Eefde en Gorssel aan te passen. De maximumsnelheid wordt verlaagd van 80 naar 60 km/u. De weg wordt daarom opnieuw ingericht. Een van de maatregelen is het benadrukken van de vele uitritten. De bomenrijen langs de weg kunnen in dit voorstel blijven staan.

Inloopbijeenkomsten

Provincie Gelderland organiseert twee informatiebijeenkomsten op dinsdag 14 februari en donderdag 16 februari in de Protestantse kerk, Hoofdstraat 27 in Gorssel tussen 19.30 en 21.00 uur. De voorstellen voor de fietsroute en het wegvak Eefde-Gorssel worden daar op tekening toegelicht en belangstellenden kunnen met medewerkers van de provincie en de gemeenten in gesprek. Belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden kan via www.gelderland.nl/aanmeldenFN348.

Reageren?

De voorstellen zijn nog niet definitief. Van 2 februari tot en met 1 maart 2023 kan iedereen reageren op de voorstellen. De voorstellen om de fietsroute en het wegvak tussen Eefde en Gorssel te verbeteren vindt u op www.gelderland.nl/FN348. Tevens is daar het digitale reactieformulier te vinden.

Stuurgroep

De Stuurgroep Verkenning FN348 is positief over de voorstellen en heeft besloten deze vrij te geven voor een volgende stap in het participatieproces. Deze voorstellen zijn tot stand gekomen op basis van ingebrachte ideeën, wensen uit eerdere consultatieronden en (aanvullende) onderzoeken. Er zijn dus nog geen besluiten genomen. De reacties van aan- en omwonenden en andere belangstellenden, betrekken de vier overheden bij hun besluit over het resultaat van de verkenning.

Vervolg

De stuurgroep Verkenning FN348 adviseert begin april 2023 de dagelijkse besturen van de provincie en de gemeenten over de voorstellen. Daarna nemen de besturen een besluit over de uitkomst van de verkenning en de financiële middelen om de voorstellen uit te voeren. Naar verwachting start dan dit najaar de verdere uitwerking van de voorstellen en de voorbereiding van vergunningprocedures. De start van de werkzaamheden aan weg en fietspad is dan op zijn vroegst in 2025.


Onderzoek naar wonen, werken, ontmoeten en mobiliteit rond station Deventer

De gemeente Deventer en NS  gaan samen de mogelijkheden onderzoeken voor wonen, werken, leren, ontmoeten én een mobiliteitshub in het gebied rondom het station van Deventer. Het gaat om drie locaties: het voormalige Post-NL-terrein aan de Diepenveenseweg, de P+R-locatie achter Saxion en Tauw, en het volkstuinencomplex aan de Rozengaarderweg. Wethouder Liesbeth Grijsen van de gemeente Deventer en Maarten Haverkamp van NS ondertekenden vrijdag 3 februari een samenwerkingsovereenkomst.

De locaties van NS  rond het station in Deventer maken deel uit van de Kien. De gemeente Deventer werkt hier samen met onderwijsorganisaties en bedrijfsleven aan de ontwikkeling van een ‘stadscampus’: een combinatie van wonen, werken, ontmoeten en leren.

Ruimte voor groen

Bij het onderzoek kijken gemeente en NS naar een aantrekkelijke en duurzame inrichting van de openbare ruimte. Dat betekent dat er ruimte komt voor groen, dat er rekening wordt gehouden met klimaatverandering en dat er ook buiten mogelijkheden zijn om te ontspannen en elkaar te ontmoeten. Het betrekken van belanghebbende partijen zoals omwonenden, omliggende bedrijven, en gebiedscoöperatie De Rozengaard is eveneens onderdeel van de afspraken.