Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Deventer

Bomen planten in het buitengebied tegen een spotprijs

De Boomdeeldagen komen er weer aan! Dat betekent dat ook inwoners in het buitengebied van Deventer bomen en plantmateriaal kunnen aanvragen voor slechts een klein deel van de kostprijs.

De provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de gemeente Deventer delen komende winter bomen en bosplantsoenplanten aan inwoners uit tegen betaling van maar 25% van de totale kosten. Provincie en gemeente betalen de rest van de kosten.

De actie is voor iedereen die in het buitengebied van de gemeente woont, met plek voor bomen en/of bosplantsoenplanten in een klein landschapselement of op het erf. Daarmee wordt de lokale biodiversiteit en landschapsstructuur versterkt.

Plantgoed aanvragen

Geïnteresseerden kunnen van 10 juni tot met 31 juli online plantmateriaal aanvragen. Het gaat om meerdere Nederlandse boomsoorten of bosplantsoen. De eigenaar kan voor maximaal 1.000 euro aan plantmateriaal bestellen. Van dat bedrag wordt 75% betaald door de provincie en gemeente. De eigen bijdrage bedraagt dus maximaal 250 euro. Er is een beperkt budget beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Wees er dus snel bij.

Plantgoed ophalen

Meer informatie over deze actie en de mogelijkheid om bomen en/of bosplantsoen aan te vragen vind je op www.landschapoverijssel/project/boomdeeldagen. Het plantmateriaal kan de komende winter tijdens een Boomdeeldag door inwoners zelf worden opgehaald. In Deventer wordt de Boomdeeldag op 14 december 2024 gehouden.


 

Herinrichting rotonde Hoge Hondstraat / Ceintuurbaan start 1 juli

Op 1 juli start de herinrichting van de rotonde aan de Hoge Hondstraat / Ceintuurbaan. De werkzaamheden duren tot en met 2 augustus. De belangrijkste aanpassing is dat de fietsstroken gescheiden worden van de rijbaan. Ook komt het auto- en vrachtverkeer op een andere manier de rotonde op. De rotonde wordt gelijk klaar gemaakt voor het veranderende klimaat. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dostal Wegenbouw.

Bereikbaarheid tijdens het werk

Tijdens de werkzaamheden is de rotonde helemaal afgesloten voor al het verkeer.

We zorgen voor omleidingsroutes. Deze worden met gele borden met pijlen aangegeven. Woningen, winkels en bedrijven langs de Hoge Hondstraat en Ceintuurbaan zijn te voet te bereiken via de stoep. Deze route is ook begaanbaar voor rolstoel, scootmobiel en rollator. Met ondernemers, vervoerders, pakketbezorgers, koeriers en hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid.

Voor 1 juli en na 2 augustus zijn er ook werkzaamheden rond de rotonde. Voor deze werkzaamheden hoeft de rotonde niet afgesloten te worden.

Afval

Het ophalen van afvalcontainers tijdens de werkzaamheden kan gewoon doorgaan. Circulus is hiervan op de hoogte.

Contact

Heeft u algemene vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar hogehond@deventer.nl. Of bel met Mandy Gerritse, omgevingsmanager voor de gemeente: telefoonnummer 06 – 30 20 14 33. Voor inhoudelijke vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij Coen Arink, directievoerder voor de gemeente, via 06 – 23 41 48 63.


 

Tapijtfabriek: toegankelijke, gemengde buurt met 25 procent sociale huurwoningen

Een toegankelijke buurt, met ongeveer 200 woningen, een open binnengebied met nieuw groen, ruimte om elkaar te ontmoeten, voldoende parkeerruimte, en hoogbouw die rekening houdt met de omgeving. Dat is het toekomstbeeld dat het Masterplan Tapijtfabriek schetst voor het deel van de wijk Voorstad waar nu nog machinefabriek Geurtsen is gevestigd.

Het college van burgemeester en wethouders stelde het Masterplan afgelopen dinsdag vast en legt het nu ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Voorwaarden gemeente
Machinefabriek Geurtsen gaat verhuizen, en ontwikkelaar JOUW Wonen is de beoogde nieuwe eigenaar van het gebied. Zij stelden het Masterplan op, op basis van voorwaarden die de gemeente eerder stelde. Zo moet 25 procent van de woningen sociale huurwoningen zijn, er moet aandacht zijn voor duurzaamheid, en de geschiedenis van de fabriek moet in de nieuwe buurt terug te zien zijn.

Wethouder Lars Wijnhoud (Ruimtelijke ontwikkeling): ‘De plannen voor de nieuwe Tapijtfabriek sluiten goed aan op de bestaande wijk. Het wordt een gemengde buurt. Naast woningen is er ook ruimte voor kleine bedrijven en daghoreca. En, heel belangrijk in deze tijd: flink wat sociale huurwoningen én woningen voor ouderen.’

Gesprekken met buurt
JOUW Wonen ging de afgelopen twee jaar in gesprek met omwonenden, buurtbewoners en andere betrokkenen over hun wensen en vragen. Naar aanleiding daarvan worden de woongebouwen minder hoog, en is de hoogbouw met name aan de zuidkant geplaatst, zodat bestaande woningen minder inkijk en schaduw ervaren.

Karakteristieke onderdelen behouden
Een aantal karakteristieke onderdelen van het fabrieksgebouw blijft in het Masterplan behouden. Zo wordt het kantoorgebouw  aan de Smyrnadwarsstraat omgevormd naar woningen en andere functies. Ook de toegangspoort blijft bestaan. En het Ketelhuis met de schoorsteen krijgt een nieuw leven als ontmoetingsruimte.

Vervolg
Als de raad instemt, wordt het Masterplan verder uitgewerkt tot Omgevingsplan, en volgt een ruimtelijke procedure, met inspraak- en bezwaarmogelijkheden. Als de verhuizing van Geurtsen volgens planning verloopt, denkt JOUW Wonen eind 2027 met de bouw te kunnen beginnen.


 

Let op: Embargo tot 21 juni 10.00 uur

Woningen voor mensen met zorgbehoefte op de Brink

De Brink 40 – 42 wordt gezien als geschikte plek voor 25 appartementen voor mensen met langdurige verslavingsproblematiek. Als het haalbaar is, wil gemeente Deventer dit pand kopen van Tactus om die woningen daar mogelijk te maken.

Het college van burgemeester en wethouders heeft na een zoektocht besloten om samen met Tactus de haalbaarheid van een Regionale Woonzorgvoorziening in de binnenstad van Deventer te onderzoeken. Aan de hand van de uitkomsten van dat onderzoek wordt definitief besloten of deze voorziening in het pand Brink 40 – 42 kan worden gerealiseerd. Naar verwachting kan dit besluit in het eerste kwartaal van 2025 worden genomen.

Positief

Veel van de mensen voor wie de woningen bedoeld zijn, verblijven al in de binnenstad van Deventer. Vaak maken ze al gebruik van voorzieningen als beschermd wonen of de maatschappelijke opvang waar ze geen ontwikkelingsperspectief meer hebben. Een vaste woonplek, met 24 uur per dag, 7 dagen in de week begeleiding en toezicht, heeft een positieve invloed op het leven van deze inwoners.

Sinds 1994

Het gebouw aan de Brink 40 – 42 is al sinds 1994 in gebruik als polikliniek van Tactus Verslavingszorg voor mensen met dit soort problemen. Er vinden therapiegesprekken plaats. De polikliniek gaat verhuizen en het gebouw is nu dus in beeld als locatie voor deze woonzorgvoorziening.

Woonplek voor iedereen

“Iedere inwoner van Deventer heeft recht op een woonplek en dus ook deze mensen,” aldus wethouder Ilse Duursma (Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang). “Tegelijkertijd begrijp ik heel goed dat dit besluit vragen en zorgen oproept. Daarover gaan wij met omwonenden en ondernemers uit de binnenstad in gesprek.”

In gesprek

In de periode dat het onderzoek wordt uitgevoerd gaan gemeente en Tactus in gesprek met omwonenden en ondernemers uit de buurt, om te horen welke vragen, zorgen en ideeën er leven. Een eerste bijeenkomst is inmiddels gepland. Omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden uit de binnenstad zijn daarvoor uitgenodigd. Gemeente en Tactus zullen daar een toelichting op het besluit geven en gaan in gesprek over de vragen, ideeën en zorgen die er zijn.

Geschikt en beschikbaar

Tactus heeft lang gezocht naar een geschikte en beschikbare locatie. Walter de Vos, directeur: “Na een lange zoekperiode lijkt dit nu een kansrijke mogelijkheid te bieden voor deze doelgroep die nu geen geschikte huisvesting heeft. Een zorgvuldige afweging en samenwerking met alle belanghebbenden is belangrijk voor een succesvolle realisatie. Ook wij gaan daarover graag met de buurt in gesprek.”

Meer informatie is te vinden op www.deventer.nl/tactusbrink.