Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Deventer

Deventer peilt mening inwoners

Wat vindt u van de voorzieningen in uw buurt? Hoe tevreden bent u over uw woning? Hoe veilig voelt u zich? De gemeente Deventer wil graag weten wat er leeft bij inwoners. Daarom ontvangen ruim 11.000 inwoners begin december een uitnodiging per post, om deel te nemen aan het Bewonersonderzoek.

Het Bewonersonderzoek voert de gemeente Deventer om de twee jaar uit. Voor het onderzoek zijn willekeurig adressen uit de basisregistratie personen geselecteerd.

Waardevolle informatie

Het Bewonersonderzoek levert waardevolle informatie op. De uitkomsten geven inzicht in wat inwoners van Deventer denken over de buurt waarin zij wonen. Hoe ervaren zij de leefomstandigheden, de onderlinge betrokkenheid en aanwezige voorzieningen. En welke wensen en behoeften leven er om de buurt (nog) aantrekkelijker te maken?

Geen uitnodiging ontvangen?

Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt u toch graag met dit onderzoek meedoen? Dat kan! Ga dan naar www.deventer.nl/bewonersonderzoek of scan onderstaande QR-code. Meedoen duurt ongeveer 20 minuten en kan tot en met 31 december 2023.

Uitkomsten

De uitkomsten worden gebruikt bij het maken van plannen, het aanpassen van beleid en het nemen van beslissingen. De onderzoeksresultaten worden in het voorjaar van 2024 gepresenteerd op de website www.kennisportaal.deventer.nl.


 

Goed onderwijs vraagt om een goed schoolgebouw

Leren, werken, opvangen, plezier maken, ontmoeten. Jongeren die op een fijne manier opgroeien tot volwassenen, die actief meedoen in samenleving. Dit alles gebeurt in de scholen die Deventer rijk is.

De schoolgebouwen van de toekomst vormen het hart van de buurt, de wijk of het dorp.

Het is de rode draad van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2024 – 2040 dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. Het college legt dit plan voor aan de gemeenteraad.

Ontwikkeling van de jeugd

De visie staat op vijf dragers die samen zorgen voor goede en toekomstbestendige schoolgebouwen voor de ontwikkeling van de jeugd in Deventer.

  1. Een goed en passend schoolgebouw voor ieder kind en iedere jongere, liefst in de eigen wijk.
  2. Elke school is ook een kansrijke ontmoetingsplek, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden rondom de school op het gebied van opvang, zorg, cultuur, sport en welzijn.
  3. Schoolgebouwen maken het onderwijs van nu en morgen mogelijk. Dat betekent dat ze moeten voldoen aan een minimale kwaliteit (Deventer standaardschool). Ook wordt gekeken naar de kosten voor onderhoud, energie en schoonmaak.
  4. Gezonde en duurzame schoolgebouwen met goede ruimtes om te leren en te bewegen. Nieuwbouw en renovatie worden energieneutraal en zo duurzaam en circulair mogelijk uitgevoerd.
  5. Sterkere samenwerking tussen gemeente en schoolbesturen.

Verbinding

Een gezond binnenklimaat, leerruimtes die passen bij het onderwijsconcept en ruimte om te spelen, te bewegen en te sporten: dat zijn allemaal zaken die goed geregeld moeten zijn. Maar volgens wethouder Ilse Duursma (onderwijs) is een school veel meer: “Een schoolgebouw speelt een belangrijke rol voor de hele wijk of voor het dorp. Veel scholen werken samen met kinderopvang, jeugdhulp, jeugdzorg en allerlei sport- en cultuurorganisaties. Hartstikke mooi, maar ook daarvoor wil je een schoolgebouw dan passend maken. En dat doen we met dit nieuwe plan.”

Snelheid en duidelijkheid

“Om ervoor te zorgen dat we onze kinderen en jongeren ook op de langere termijn een goed schoolgebouw kunnen blijven bieden, moeten we nú tempo maken en samen in actie komen,” aldus Duursma. Het IHP is daar volgens haar een prachtige basis voor. “Het biedt voor de lange termijn duidelijkheid en rust aan de schoolbesturen, de andere samenwerkingspartners en aan onszelf. En we moeten het met elkaar doen door intensief samen te werken met elkaar.”

Vervolg

De gemeenteraad is nu aan zet en wordt voorgesteld het nieuwe IHP vast te stellen. Naar verwachting zal de raad hierover begin 2024 een besluit nemen.


 

Hertenkamp nieuwe vuurwerkvrijezone

De gemeente Deventer heeft het Hertenkamp in het Nieuwe Plantsoen aangewezen als nieuwe vuurwerkvrije zone. Omwonenden hebben aangegeven overlast te ervaren en maken zich zorgen over het welzijn van de dieren die zich in het Hertenkamp bevinden (herten, geiten, vogels en eenden). Het vuurwerkverbod gaat deze jaarwisseling al in.

De bescherming van het dierenwelzijn is één van de criteria om een gebied aan te wijzen als verplichte vuurwerkvrij zone. Om dezelfde reden zijn ook de Ulebelt en het Vogeleiland eerder aangewezen als verplichte vuurwerkvrije zone.

Kijk voor alle informatie over vuurwerk afsteken in deventer op: www.deventer.nl/vuurwerk


 

Hoger bouwen in Deventer: waar wel, waar niet en hoe

Wat verstaan we in Deventer onder hoger bouwen, waar kan dat wel en waar niet en aan welke criteria moet hoger bouwen voldoen?

Dit staat in de ontwerp Visie op hoger bouwen in Deventer. De visie is in samenspraak met inwoners, bedrijven en organisaties opgesteld en is straks leidraad bij het maken van nieuwe plannen voor hoger bouwen.

Het college van burgemeester en wethouders legt de visie vanaf 7 december zes weken ter inzage en biedt hem daarna ter vaststelling aan de gemeenteraad aan.

Efficiënt omgaan met beperkte ruimte

De vraag naar woningen is groot. Tegelijkertijd wil Deventer duurzamer, gezonder en beter bereikbaar worden. De ontwerp Visie op hoger bouwen gaat daarom uit van zoveel mogelijk inbreiding in de bestaande stad. Het bouwen in de hoogte kan helpen om efficiënt met de beperkte ruimte om te gaan.

Wethouder Lars Wijnhoud (Ruimtelijke Ontwikkeling): ‘Met hoger bouwen blijft er ruimte voor groen, ontspanning en spelen. Zo kan Deventer groeien en blijft het een fijne gemeente om te wonen, werken, leven.’

Ruimte voor hoger bouwen

De ontwerp Visie geeft aan op welke plekken hoger bouwen aan de orde kan zijn. Dat is vooral rondom het station, in de schil rond de binnenstad op loopafstand van het station, en langs de twee stadsassen (Hanzetracé en Binnenstad-Colmschate).

Dorpen en historische binnenstad beschermd

In de dorpen is hoogbouw niet aan de orde. Ook in de historische binnenstad is hoogbouw niet passend vanwege het beschermde stadsgezicht. Ook het zicht op de Lebuinustoren en het stadsgezicht moeten vrij blijven.

Hoger dan 31 meter: hoogbouweffectrapportage

Bij plannen voor gebouwen vanaf 31 meter of op een bijzondere plek is extra onderzoek nodig in de vorm van een hoogbouweffectrapportage. Het gebouw moet passen in de omgeving, bijdragen aan een mooi, gezond en levendig Deventer en moet een visitekaartje zijn voor de stad. Dit onderzoek naar de effecten van hoogbouw en de kansen, is onderdeel van de besluitvorming over dat bouwproject.

In gesprek over hoger bouwen

De Visie op hoger bouwen is opgesteld in samenspraak met inwoners, bedrijven en organisaties. Zo zijn er interviews gehouden met partijen op het gebied van wonen, bouwen en architectuur, hebben bijna 4.000 mensen via Swipocratie hun ideeën over hoogbouw gegeven, is er een seminar georganiseerd en zijn de uitgangspunten van de visie getoetst tijdens een inloopbijeenkomst.

Meer informatie staat op www.deventer.nl/hoogbouw. Hier is ook informatie te vinden over de mogelijkheid om te reageren op de ontwerp-visie.