Stedendriehoek

Nieuwe aanpak verwarde personen

DEVENTER – Het aantal verwarde mensen neemt toe. Daarmee neemt ook de overlast toe die dit probleem mogelijk met zich meebrengt, afhankelijk van de situatie. Het is nodig om dit aan te pakken. En dan op een effectieve manier. Dimence start dit voorjaar als eerste ggz-instelling in Nederland met Street-triage. Dit systeem is een snelle beoordeling van personen met verward gedrag door een speciaal samengesteld team, en dat meteen ter plaatse. De zorginstelling neemt hiermee het voortouw in de aanpak van het maatschappelijke probleem van overlast door deze personen met verward gedrag.

Snelle actie bij melding
Street-triage kent de oorsprong in Engeland. Het idee hierachter is simpel en doeltreffend. Een melding komt binnen bij de meldkamer en een specifiek team wordt op pad gestuurd. Een team van een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, een ambulanceverpleegkundige en een politieagent reageert als eerste op meldingen van overlast door ‘verwarde personen’ die bij de politiemeldkamer binnenkomen. Wanneer zij gezamenlijk in de Street-triagewagen arriveren, beoordelen zij ter plekke de problemen: is inzet van psychiatrische zorg nodig of zijn er lichamelijke klachten en moet iemand naar de spoedeisende hulp? Als er sprake is van strafbare feiten wordt iemand overgedragen aan Justitie. Op deze manier wordt direct de situatie ter plekke bekeken en dat zorgt ervoor dat iemand direct de juiste zorg krijgt. Deze snelle beoordeling zorgt ervoor dat snel hulp wordt geboden en dat ook eventuele overlast sneller wordt gestopt.

Snelle beoordeling
Een snelle beoordeling voorkomt dat mensen op verkeerde plekken in het systeem terechtkomen of lang moeten wachten op adequate vervolgzorg (bijvoorbeeld een onnodig verblijf op het politiebureau of wachten op een beoordeling door de crisisdienst). De persoon met verward gedrag kan direct in de Street-triagewagen worden meegenomen naar een geschikte vervolgplek (naar huis, ziekenhuis, huisarts, ggz-instelling of het politiebureau). Een snelle beoordeling ontlast andere hulpverleners (professionals op een huisartsenpost of eerder ter plaatse gearriveerde politiemensen) of bezorgde burgers. Vaak hebben deze laatste ook geen idee hoe te reageren of veilig te handelen.

Een bewezen effectieve methode
Dimence wil met Street-triage een belangrijke bijdrage leveren aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mensen met acute psychiatrische problemen. De zorginstelling doet dit in samenspraak met belangrijke partners (politie, ambulancedienst en gemeenten) in haar werkgebied. Street-triage komt uit Engeland en is daar bewezen effectief. In september 2016 bezochten de managers van de Spoedeisende GGZ van Dimence, Jeroen Traas en Elnathan Prinsen, een Street-triage project in Engeland. Zij raakten enthousiast over de mogelijkheden van dit model en besloten het naar Nederland te halen. Ketenpartners in het werkgebied van Dimence hebben grote interesse voor Street-triage, mede door de gebleken effectiviteit.

Street-triage betekent een nauwe samenwerking tussen de politie, de gemeente en de GGZ. Vergeleken met andere initiatieven, zoals de psycholance, voorkomt juist deze gezamenlijk aanpak het psychiatriseren én criminaliseren van de overlast. Een groot deel van de overlast wordt namelijk veroorzaakt door mensen zonder een psychiatrische aandoening.