Stedendriehoek

Eén bestemmingsplan voor stad en dorpen

DEVENTER – Het college van burgemeester en wethouders heeft de ruim honderd bestemmingsplannen die tot nu toe gelden voor alle delen van de stad en de dorpen, geactualiseerd en samengevoegd in één nieuw bestemmingsplan. Deventer neemt hiermee ook een voorschot op het toekomstige omgevingsplan. Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan en de Verordening fysieke leefomgeving vast te stellen.

In een bestemmingsplan staat wat je mag doen op een bepaalde plek. Het biedt duidelijkheid aan de eigenaar maar ook aan de omgeving. Wethouder Liesbeth Grijsen: “We maken hiermee een flinke stap in het vereenvoudigen van regels en het verbeteren van de dienstverlening voor inwoners en ondernemers. In één digitaal overzicht is meteen duidelijk wat ergens de mogelijkheden zijn.” Naast het samenvoegen van de bestemmingsplannen in het plan ‘Deventer, stad en dorpen’, zijn diverse verordeningen gebundeld in de Verordening fysieke leefomgeving.

Dit bestemmingsplan en de verordening vormen een voorloper van wat in de nieuwe Omgevingswet het omgevingsplan heet. De Omgevingswet treedt per 2021 in werking. Deventer is een van de gemeenten die voorop lopen en al experimenteren met deze nieuwe wet. Al in 2012 stelde de gemeenteraad één bestemmingsplan vast voor het buitengebied.

Verbrede reikwijdte
Het nieuwe bestemmingsplan wijkt beperkt af van de huidige bestemmingsplannen. Wel zijn definities waar mogelijk gestandaardiseerd. Ook is er bijvoorbeeld aandacht voor duurzame energie en de mogelijkheid kleine moestuinen aan te leggen in openbaar groen. En voor het combineren van maatschappelijke functies met zorg of sport, in het kader van gezondheid. Ook zijn in het bestemmingsplan enkele ambities uit de onlangs vastgestelde Omgevingsvisie overgenomen. Zo mag op een aantal locaties in de binnenstad gewoond worden op de begane grond. Ook zijn de regels voor het centrum van Bathmen vereenvoudigd.