Stedendriehoek

Visie op Mobiliteit weert auto’s en openbaar vervoer uit binnenstad: ‘Mensen verleiden om te wandelen en fietsen’

De gemeenteraad heeft op 21 januari het ontwikkelperspectief Het Stadspark van Apeldoorn vastgesteld. Hierin is de ambitie vastgelegd om de binnenstad als Stadspark te gaan ontwikkelen. Dit vraagt ook om een nieuwe visie op de mobiliteit in het centrum.

In deze visie hebben voetgangers en fietsers duidelijk ‘voorrang’ op de auto. Op meer plaatsen wordt voetgangersgebied gecreëerd en de druk van het openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer op dit gebied wordt verlaagd. Op een aantal onderdelen van het voetgangersgebied wordt ook de druk van de fietsers verminderd. Volgende maand wordt tijdens de Politieke Markt verder gesproken over de Visie op Mobiliteit.

Maaike Moulijn (Foto: Rob Voss)

Maaike Moulijn, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, ziet in de mobiliteitsvisie vooral ‘een heel goede ontwikkeling’. “Meer groen, alle ruimte voor wandelaars en fietsers. En de auto’s en bussen geweerd uit het centrum. Prima allemaal!” Niettemin mist ze in het plan de uitstekende fietsverbindingen waar Apeldoorn nog maar vijf jaar geleden zo naar streefde. “De doorstroom voor fietsers laat in het huidige ontwerp te wensen over. De Kapelstraat gaat dicht voor fietsers, dat kan niet, tenzij er een andere verbindingsstraat voor open gaat.”

Moulijn constateert met plezier dat de Kalverstraat en Molenstraat-Centrum in de voorliggende visie op slot gaan voor doorgaand, gemotoriseerd verkeer. “We willen de mensen aansporen om op de fiets naar de binnenstad te komen. En als dat niet vanuit huis lukt, om gebruik te maken van de zogenoemde mobiliteitshubs.”

Dit betreft locaties waar inwoners van Apeldoorn en ook bezoekers van buitenaf hun autorit of reis met het openbaar vervoer naar het centrum afbreken en voor het laatste stukje overstappen op een deelfiets of te voet verder gaan. Ook komen er elektrische deelauto’s. En wat de PvdD betreft ook deelrolstoelen en scootmobielen. De fractievoorzitter is er enthousiast over: “Er is nog niet over gesproken hoeveel van die hubs er moeten komen en wáár ze moeten komen. Bij het station staat er al eentje in de planning. Wel vind ik het nu ietwat wrang dat de elektrische buurtauto van Mobuur begin dit jaar is opgeheven (om financiële redenen, ML). Precies zo’n soort dienst met elektrische auto’s was in dit plan een uitkomst geweest voor oudere mensen en mensen die slecht ter been zijn.”

Moulijn schrikt vervolgens niet van de vraag of die mobiliteitshubs niet te veel ‘gedoe’ opleveren voor de inwoners en toeristen, op het gevaar af dat ze de binnenstad juist gaan mijden. “De parkeergarage onder het Marktplein is ook al een tijdje dicht op zaterdag hè, maar de fietsenstallingen staan over het algemeen aardig vol. Dat betekent dus dat veel mensen al hun alternatieve vervoer hebben gekozen. Er zijn ook meer stallingen bijgekomen en ook die worden goed gebruikt.”

Wandelen en fietsen in straks een prachtig groen stadscentrum, het kan de Partij voor de Dieren allemaal niet snel genoeg gaan. “Toch gaan wij nog wel de komende tijd inzetten op die betere doorstroming voor fietsers. Als dat lukt, zijn wij helemaal tevreden.”

Ahmet Alkas

Ahmet Alkas, fractievertegenwoordiger voor D66, kan zich in grote lijnen absoluut vinden in de mobiliteitsvisie. “Een mooie stap richting een veilig en schoon centrum. Er wordt veel voetgangersgebied georganiseerd en met straks ook meer groen in de binnenstad, waardoor het koeler wordt in de huidige hittestress, creëren we een centrum waar mensen graag gaan vertoeven. En er niet alleen even heen gaan om een boodschapje te doen.”

Alkas is zelf een fervent wandelaar, dus ook persoonlijk doet dit plan hem veel deugd. Toch ziet hij ook knelpunten: “Er worden in dit plan diverse straten afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, waaronder de Kalverstraat, Molenstraat-Centrum en Nieuwstraat. En het Leienplein en de Asselsestraat, waartegen wij al eerder een motie hebben ingediend. Dat baart onze fractie wel zorgen, want je loopt daarmee het gevaar dat je een deel van de bevolking de toegang tot de binnenstad onmogelijk maakt. Natuurlijk, fietsers en scootmobielen kunnen er gewoon komen, maar mensen die slecht ter been zijn én geen scootmobiel hebben maar gebruik maken van het openbaar vervoer, zitten straks klem.”

In juni 2020 werd alvast een proef gedaan met de afsluiting van de Kalverstraat en Molenstraat-Centrum, maar dat ging helemaal mis: onduidelijkheid was troef onder automobilisten, waardoor er veel ‘spookrijders’ werden gesignaleerd. Alkas knikt: “Dat werd toen even snel besloten, zonder goed na te denken over de gevolgen van de afsluiting. En ook zonder duidelijke communicatie vooraf. En wat krijg je dan? Dat de automobilisten sluiproutes gaan zoeken. We moeten er met de mobiliteitsvisie voor waken dat er wederom sluiproutes ontstaan. Een autoluwe binnenstad is prachtig, wij zijn vóór, zolang de wegen naar de centrumring van Apeldoorn goed gereguleerd worden.”

In het plan staat de voetganger, zonder omwegen, op één. Daarna komen de fietsers, en ook op dat vlak hebben Alkas en D66 nog wel een belangrijk aandachtspunt: “De Paslaan wordt overdag afgesloten voor fietsers, maar is in het huidige plan ’s avonds wél voor hen begaanbaar. Dat is niet wenselijk wanneer bij mooi weer de terrassen daar nog volop bezet zijn. Dat geeft overlast en dat willen we niet.” En tenslotte, nog een praktisch puntje: “D66 is voorvechter van een inclusieve samenleving en dat betekent dat je aan iedereen hoort te denken. Wanneer het kernwinkelgebied puur op de voetganger is gericht, moet je er ook voor zorgen dat de voetganger met medische problemen onderweg gemakkelijk…eh…een andere boodschap kan doen.”

Gerry van Bruggen (Foto: Rob Voss)

Gerry van Bruggen, raadslid voor Lokaal Apeldoorn, is enthousiast over de mobiliteitsvisie. “Een groen voetgangersdomein en aandacht voor goede fietsverbindingen om het kernwinkelgebied heen. Deze visie verbindt de binnen- en buitenstad op goede wijze met elkaar.” Voor Lokaal Apeldoorn zijn wonen, werken en een fijne leefomgeving de kernwaarden en die ziet de fractie terug in het plan. “Dit levert een belangrijke bijdrage aan een mooie beleving in ons centrum.”

Een autoluw centrum, of zoals Van Bruggen zegt: een snelheidsluw centrum. “Het openbaar vervoer en de auto’s rijden straks om het centrum heen en de mobiliteitshubs moeten kansen bieden om mensen die slecht ter been zijn ook verder te vervoeren. Zo kan iedereen die van deze vervoersmiddelen gebruik maakt, naar de binnenstad komen. Natuurlijk, de nieuwe situatie zal voor mensen even wennen en omschakelen zijn. Met Lokaal Apeldoorn denken we echter juist aan de nieuwe mogelijkheden en oplossingen die de visie met zich meebrengt. In de visie moeten duidelijke afspraken worden gemaakt met alle betrokkenen, zoals over toegankelijkheid van het bestemmingsverkeer. Investeren in een vitale groene binnenstad is voor Lokaal Apeldoorn hiervan een onderdeel.”

Het wegblijven van auto’s uit het kernwinkelgebied zal uiteraard ook zijn impact hebben op de parkeergarages daar. Veel plekken die er nu nog ingenomen worden door bezoekers van de binnenstad blijven straks leeg. Van Bruggen knikt: “Die kunnen bijvoorbeeld worden ingevuld door bewoners van het centrum. En mogelijk kunnen er parkeergarages wég; zo willen wij bijvoorbeeld parkeergarage Havencentrum sluiten ten gunste van woningbouw, want deze garage draait verlies. Een goede aansturing op het ontlasten van de verkeersdruk en beschikbare parkeergelegenheid in de binnenstad levert op veel manieren veel extra ruimte op.”

Lokaal Apeldoorn vindt duidelijkheid en goede doorstroom van fietsers in de binnenstad belangrijk. Veilige alternatieve fietsroutes moeten hierin bijdragen: mobiliteitsrust. “De fietsdoorstroomassen dienen verder te worden afgemaakt, het stukje Kapelstraat/Paslaan mag wat ons betreft definitief dicht. Met voldoende fietsenstallingen aan de rand van het voetgangersdomein stimuleer je mensen ook al om met de fiets naar het centrum te komen. En dat is precies wat Lokaal Apeldoorn nastreeft: wij willen mensen verleiden om te wandelen en fietsen. In het voetgangersgebied rustig te kunnen wandelen, genieten van een hapje en drankje op een terras, wonen of werken. Verder gaat het er niet om auto’s te weren, maar om een groen en aantrekkelijk leefgebied te maken. En dat de mobiliteit hierop aansluit.”

Meivakantie

In verband met de Meivakantie en Hemelvaartsdag vergadert de gemeenteraad niet op 29 april, 6 mei en 13 mei. Op 20 mei is er weer een Politieke Markt. Graag tot dan!