Stedendriehoek

‘Verstedelijking en verduurzaming komen prachtig samen’

Gemeenteraad positief over transformatie in binnenstad:

Het BSK-gebied (Binnenstad, Spoorzone en Kanaalzone) wordt in de Omgevingsvisie benoemd als een van de gebieden in Apeldoorn waar de gemeente kansen ziet voor een grote transformatieopgave, die van dit gebied een levendig stadsmilieu moet maken met een brede mix aan stedelijke functies. In het gebied worden circa 5.000 woningen toegevoegd, ongeveer twee derde van de totale Apeldoornse opgave.

De vastgestelde uitvoeringsagenda Stadmaken op de Veluwe geeft partijen duidelijkheid over de koers voor dit gebied, over de rol die de gemeente voor zichzelf en in samenwerking met anderen ziet en over wat de komende jaren als eerste wordt opgepakt in het gebied (tot 2025) en wat in de periode erna. Op deze pagina laten vertegenwoordigers van drie lokale fracties hun licht schijnen over Stadmaken op de Veluwe.


Foto Rob Voss – www.robvoss.nl

Max van Oort, raadslid van de VVD, toont zich verheugd over de voortgang van Stadmaken op de Veluwe. “Vanuit mijn werkplek kijk ik recht op de ontwikkelingslocatie Veldhuis, waar we in Apeldoorn een mooie bouwspurt gaan maken, net zoals in Kayersmolen-Noord. Met ook de Kanaalzone erbij gaan we vijf- tot zesduizend woningen in de stad bouwen.”

Van Oort refereert nog even aan het verleden, toen binnen Apeldoorn soortgelijke groeispurts werden gemaakt in wijken De Maten en Zevenhuizen. “Daarna heeft het een poosje stilgestaan, maar dat wordt gelukkig nu weer goed opgepakt. De VVD vindt dat de verdichting in de stad gepaard mag gaan met hoogbouw, maar wél met aandacht voor het groen. Kwaliteit van leven staat in alles voorop.” Zijn fractie juicht het toe dat de ontwikkelingslocaties autoluw worden, gericht op wandelaars en fietsers, maar voegt eraan toe dat voldoende parkeervakken niet mogen ontbreken. “De wijken moeten wel met de auto bereikbaar blijven, want je kunt bijvoorbeeld het nieuwe bureau voor in huis niet op de fiets meenemen.”

Maar met de bouw in Apeldoorn-Centrum zijn we er nog niet, zegt de VVD’er. “Wij opteren voor ook een groene, duurzame en kindvriendelijke wijk in Stadsrand zuid met 2.500 tot 3.000 nieuwe woningen en nog eens 600 nieuwe huizen in de dorpen. Want ook daar is de behoefte aan nieuwbouw groot. Daarnaast kunnen we in Apeldoorn eindelijk aan de slag met de herontwikkeling van het pand van Centraal Beheer. Ik zeg er meteen bij: deze groei is geen doel op zich, maar we zitten in een groeiende beweging van mensen die vanuit de Randstad deze kant op trekken voor de rust.”

Tot slot vestigt Van Oort nog even de aandacht op de bouw van het nieuwe zwembad aan de Vlijtseweg. “De locatie is prima, al had het Mheenpark van ons ook gemogen, dichtbij de locatie van het afgeschreven zwembad De Sprenkelaar. Maar de VVD zet wel zijn vraagtekens bij de oplevering ervan pas in 2027! Dat het vijftigmeterbad er niet komt, waar wij ons samen met Lokaal Apeldoorn sterk voor maakten, is jammer, maar de opleverdatum moet in elk geval eerder worden wat ons betreft. Daar mag best één of twee jaar vanaf!”


De Partij voor de Dieren is enthousiast over de plannen voor de bouw van nieuwe woningen in het BSK-gebied, vertelt raadslid Arjan Groters. “In de Binnenstad, Kanaalzone en Spoorzone is nog ruimte genoeg voor meer woningen én meer groen. Ook de plannen eromheen met veel aandacht voor verbindingen voor het langzaam verkeer zien er mooi uit.”

“Wij vinden wel dat het college nog veel duidelijker kan en moet kiezen voor fietser en voetganger. Maak fietsen en wandelen dé norm, en niet meer de norm ‘dan het gebruik van de auto’. Ook het plan om de Kalverstraat pas na 2025 af te sluiten voor doorgaand verkeer is vreemd, en veel te laat. Als je als Apeldoorn een autoluwe binnenstad wilt, dan moet je niet zo lang wachten voor je een weg door het centrum afsluit. De Kalverstraat is in 2019 al een maand gedeeltelijk afgesloten geweest, moet er nu echt zes jaar of langer gewacht worden voor er een nieuwe poging ondernomen gaat worden?”

Groters maakt graag een vergelijking met een ander groot bouwproject, ook een kanaalzone: de Utrechtse Merwedekanaalzone. “Daar gaat een parkeernorm gelden van 0,3 auto per woning, en er komen twee mobiliteitshubs met 250 deelauto’s en duizenden fietsparkeerplekken. Dat soort duidelijke keuzes zien wij ook graag in deze plannen. Wie kiest voor de fiets, vervuilt niets! Verder vinden we dat de natuur er maar bekaaid vanaf komt in deze uitvoeringsagenda. Er staat niets in over natuurinclusief bouwen, dat absoluut noodzakelijk is om de biodiversiteit in de stad te behouden.”

“Tot slot: deze plannen laten zien dat er nog genoeg ruimte is om meer woningen te bouwen in de bestaande stad. En daar een groener en leefbaarder Apeldoorn voor terug te krijgen. Om de natuur en het landschap in onze gemeente te ontzien, zullen we vooral in de stad en dorpen moeten bouwen. Omdat in slechts twee van de vijf eengezinswoningen gezinnen met kinderen wonen, is het ook goed de doorstroming op gang te brengen. Als we focussen op inbreiding en doorstroming, samen met vergroening, is de bouw van een volgende wijk over de snelweg helemaal niet nodig!”


Foto Rob Voss – www.robvoss.nl

Martin Fransen, fractievertegenwoordiger van het CDA, toont zich enthousiast over de plannen voor de binnenstad. “Er gaan veel veranderingen komen in het centrum, waarbij voor het CDA het DNA van Apeldoorn het uitgangspunt is. Dat betekent een ruime, groene en sociale stad en dorpen waar mensen elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Er zal sprake zijn van een meer stedelijk woon- en werkmilieu, maar in de plannen voor de spoorzone (Veldhuis en Kayersmolen), kanaalzone en de Binnenstad vinden verstedelijking en ons DNA elkaar.”

De genoemde plannen zijn een uitwerking van de volgende week vast te stellen Omgevingsvisie, waarbij alle ruimtelijke ontwikkelingen bij moeten dragen aan het welzijn van de inwoners. “Het CDA heeft hierbij tevens aangegeven, om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar woningen, eerst de stad af te maken. Deze plannen voorzien hier in. Een aantal gebieden in de spoor- en kanaalzone vragen om een forse verbetering, waarbij, naast de genoemde aandacht voor groen, het grote aandeel sociale woningbouw het CDA aanspreekt. Ook het met een andere blik kijken naar mobiliteit is voor het CDA een prima uitgangspunt.”

De vergroening van onze binnenstad (stadspark Apeldoorn) spreekt Fransen zeer aan: “Apeldoorn manifesteert zich ‘straks’ als de ‘groene hoofdstad van de Veluwe’. Ondermeer de Hoofdstraat, de Hofstraat en de Kanaalstraat worden plekken waar inwoners en bezoekers graag willen wonen en winkelen en elkaar kunnen ontmoeten. We geven in onze plannen voorrang aan de fietsers en wandelaars. We moeten hierover wel het goede gesprek voeren met onze ondernemers en bewoners, omdat bepaalde maatregelen niet altijd enthousiast zullen worden ontvangen.” En er is nóg een belangrijke reden om dit te doen. “In het hele land, ook in Apeldoorn, staan de binnensteden onder druk. Er komt her en der steeds meer winkelleegstand en het shoppen op internet heeft zeker ook in coronatijd flink aan terrein gewonnen. Een sterke en aantrekkelijke binnenstad is van levensbelang voor onze ondernemers.”

Wel plaatst de fractievertegenwoordiger van het CDA een tweetal kanttekeningen bij de plannen. “Het valt op dat er erg veel projecten en plannen in uitvoering worden gebracht. Het CDA maakt zich zorgen of de gemeentelijke organisatie dit wel aan kan. Dit is een verantwoordelijkheid van het college, maar het CDA zal hier wel vragen over stellen.” Daarnaast stelt Fransen vast dat de gemeente terecht de regie pakt. “Maar we kunnen het alleen maar realiseren in samenwerking met heel veel partijen. De gemeente maakt duidelijke keuzes en moet die verantwoordelijkheid ook pakken, maar zal tegelijkertijd goed moeten luisteren naar onze bewoners en ondernemers. Een boeiend proces.”