Stedendriehoek

Verbeterde aanblik Kasteelgracht

APELDOORN – Over de Kasteelgracht in de wijk Woudhuis was de afgelopen jaren veel te doen. Lage waterpeilen, dalende grondwaterstanden en stankoverlast zorgden voor klachten van inwoners. Om gehoor te geven aan de reacties, trokken gemeente Apeldoorn, Waterschap Vallei en Veluwe en de Wijkraad Osseveld-Woudhuis vanaf 2016 samen op. Het tussen oktober en februari uitgevoerde werk is afgerond.

De betrokken partijen kwamen na de waterschouw in april 2016 samen in zogenaamde ‘werkplaatssessies’. Om de Kasteelgracht te verbeteren bespraken zij alle opties. De bijeenkomsten leverden scenario’s op die samen zijn uitgewerkt. Van elk scenario zijn de kosten en risico’s in kaart gebracht. Vervolgens is gekeken of de bewoners zich konden vinden in deze scenario’s.

Gekozen is voor het vervangen van twee lekkende stuwen waarvan de bodem is voorzien van een leemlaag. Een oppervlakte- en grondwatergemaal vult het waterniveau aan indien dat nodig is. Daarnaast vindt intensief onderhoud plaats om wildgroei van planten tegen te gaan. Bij de Kasteeltoren is een muurtje geplaatst dat bij hevige regenval voorkomt dat op de parkeerplaats wateroverlast ontstaat. Waar dat kon zijn duurzame materialen gebruikt. De kosten voor de renovatie zijn door het waterschap en de gemeente Apeldoorn betaald.

De problemen die zich in de Kasteelgracht voordeden, leidden ook tot positieve punten. Zo is basisschool De Regenboog afgekoppeld van de riolering. Hemelwater van het dak en schoolplein watert nu af naar de Kasteelgracht. Bovendien treft de gemeente Apeldoorn voorbereidingen om ter hoogte van de gracht verhard oppervlak in de Fortlaan en in een deel van de Hovenlaan eenzijdig van de riolering af te koppelen. Komend voorjaar vindt de uitvoering plaats.