Stedendriehoek

Rode Lijstsoorten op pleegakkers in Park

Korensla, een Rode Lijstsoort

Pleegakker in het Park

door Sabine Bootsma

Dit jaar is het derde seizoen dat we in Het Nationale Park De Hoge Veluwe werken met zogenoemde pleegakkers, die jaarlijks worden ingezaaid met akkerkruiden en gewassen die vroeger in deze streken voorkwamen. En met goed resultaat! Er zijn bij controle dit jaar wel elf Rode Lijstsoorten ontdekt, waaronder korensla, viltkruid en dreps. Verder is er onder andere echte korenbloem, echte kamille, slofhak, valse kamille, zilverhaver, kleine leeuwenbek en smal streepzaad aangetroffen. Deze soorten zijn in Nederland bijna uitgestorven; dankzij de pleegakkers wordt de omgeving voor het bodemleven, de insecten, vogels en zoogdieren weer aantrekkelijk gemaakt.

Voor het Park houdt een pleegakker in, dat er akkerkruidensoorten worden ingezaaid die enorm bedreigd worden, of soms zelfs bijna verdwenen zijn van de akkers op de gehele Veluwe. Voor veel van de soorten die we inzaaien is het spreekwoordelijk vijf voor twaalf, wat betekent dat als we niks doen, deze soorten definitief zullen verdwijnen.

Praktisch betekent het dat we binnen het Park op zoek moesten naar oude akkers die vele jaren niet meer waren benut, in verval geraakt of als wildweide hebben gefunctioneerd. Voor deze zoektocht boden oude beheerkaarten van vele jaren terug soms uitkomst. Er was wel een belangrijke voorwaarde: het mochten in geen geval akkers zijn geweest die we al vele jaren inzaaiden met akkerkruiden, omdat dit reguliere zaad wereldwijd zijn herkomst kan hebben. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat er zaad in de bodem zit dat weer ontkiemt, en zich kruist met de juist gewenste inheemse kruiden. Zaad uit onze eigen streken is tegenwoordig namelijk praktisch niet te koop en wordt voor regulier gebruik nauwelijks aangewend.

Eerder werden er heel veel soorten gezaaid, nu gaan we grondtransplantatie toepassen, waarbij grond inclusief zaden wordt opgepakt en op een andere akker neergelegd. Dit schijnt heel goede resultaten te geven: iets waar we graag mee experimenteren. Ook hebben we dit jaar nieuwe soorten ingezaaid.

Binnenkort gaan we opnieuw het veld in voor een inventarisatie. We houden u via onze website www.hogeveluwe.nl graag op de hoogte van de ontwikkelingen.