Stedendriehoek

Raadsleden van gemeente Apeldoorn regeren op Algemene Beschouwingen: ‘Het gaat financieel beter en dat is ontzettend fijn’

Archieffoto gemeenteraad Apeldoorn (Foto: Rob Voss)

Donderdag vinden tijdens de Raadsvergadering de Algemene Beschouwingen van de fracties over de Voorjaarsnota plaats. Dit document, getiteld Investeren in de Toekomst, maakt duidelijk hoe het gemeentelijke huishoudboekje er in het volgende jaar uit zal zien.

In de Voorjaarsnota staat dat Apeldoorn in 2021 een overschot op de begroting heeft. De gemeente krijgt in de jaren daarna een begrotingstekort dat oploopt naar €12 miljoen in 2025. Het college van burgemeester en wethouders wil onder andere prioriteit geven aan nieuw beleid uit het ambitiedocument Apeldoorn 2040. De fractievoorzitters geven alvast een voorschot op de Algemene Beschouwingen:

De PvdA heeft met belangstelling kennis genomen van de Voorjaarsnota 2022-2025 (VJN). Wij juichen het toe dat de eerste twee jaarschijven reëel sluitend zijn. Hierdoor kan het college dat na de verkiezingen in maart 2022 aantreedt, een goede start maken. Dit neemt niet weg dat er nog allerlei financiële onzekerheden zijn waar wij als gehele gemeenteraad van Apeldoorn rekening mee hebben te houden, zoals het onder controle krijgen van de kosten van de Jeugdzorg of de onduidelijkheid over het abonnementstarief binnen de WMO. Grote zorgen maken wij ons over de wachtlijsten in de Jeugdzorg en eventuele andere effecten van de budgetplafonds. Graag hebben we daar meer inzicht in.

 • Martine Berends, fractievoorzitter PvdA

Juist in coronatijd zien we hoe belangrijk goede zorg en een gezonde leefomgeving zijn. Daar is extra aandacht en geld voor nodig. We laten jongeren en ouderen niet in de kou staan! Gelukkig is het financiële perspectief van Apeldoorn verbeterd. Een verder herstel is van groot belang om meer ruimte te krijgen voor extra investeringen ten behoeve van bijvoorbeeld betaalbare woningbouw (ook voor jongeren), duurzaamheid en verbetering van de leefbaarheid in de wijken en dorpen. Dit kan alleen door gerichte keuzes. Die wil de SGP maken, waarbij Bijbelse waarden en normen als naastenliefde en rentmeesterschap hoog in het vaandel staan.

 • Henk van den Berge, fractievoorzitter SGP

Het gaat financieel beter en dat is ontzettend fijn. Dat neemt niet weg dat er nog steeds zaken zijn die aangepakt moeten worden. Toen de zorg in 2015 over de schutting van de gemeenten werd gegooid, is dit ook met een bezuiniging gedaan. Meer doen voor minder geld: ongeveer 20 procent minder dan de nationale overheid zelf had voor deze taken. We zien al jaren de schade hiervan. Werkdruk bij medewerkers, steeds meer burnouts en uitval, maar ook steeds meer aanbieders waardoor er geen overzicht meer is. Als er geen overzicht is, wie controleert dan de zorgfraude, wie zorgt dat bedachte maatregelen op de zorg niet ten koste gaan van de mensen die zorg nodig hebben? We hebben de aankomende jaren nog grote uitdagingen op verschillende belangrijke maatschappelijke thema’s.

 • Sunita Biharie, fractievoorzitter SP

Wij willen onze inwoners voorop stellen. Zij hebben soms magere jaren achter de rug. Na het gronddebacle bijna 10 jaar geleden, de miljoenentekorten op de jeugdzorg in 2019 en uit de hand gelopen projecten zoals het marktplein, staan we er financieel weer beter voor. Er waren gelukkig enkele meevallers én recent nog welkome berichten over meer geld uit Den Haag. Zeker na de coronacrisis is het dan ook van belang dat we werk maken van herstel. Wat ons betreft betekent dat niet alleen mooie projecten, maar ook herstel voor inwoners die de jaren van bezuinigingen het hardst gemerkt hebben.

 • Ben Bloem, fractievoorzitter ChristenUnie

Het gaat goed met Apeldoorn. Het CDA Apeldoorn is blij te zien dat de Apeldoornse samenleving veerkrachtig is na een moeilijk coronajaar. Als gemeente willen we ook die inwoners, verenigingen en ondernemers ondersteunen die het door deze tijd moeilijk hebben. In deze Voorjaarsnota kijken we naar de toekomst, omdat het nodig is om blijvend te investeren in de stad en de dorpen. Onder andere door meer woningen te bouwen. En met behoud van het Apeldoorns karakter, groen en ruim, willen we diverse plekken in de stad nog mooier maken.

 • Jan Dirk van der Borg, fractievoorzitter CDA

We zitten midden in een klimaatcrisis, de coronacrisis heeft ook in de binnenstad zijn sporen nagelaten, de kloof tussen arm en rijk – de tweedeling – is toegenomen en de toenemende armoede in Apeldoorn met alle gevolgen daarvan zal vanuit het college ook meer aandacht moeten krijgen. Het woningtekort verdient alle aandacht; met name voor starters dienen betaalbare woningen te komen, ook in de sociale sector. Duurzaam en circulair bouwen moet vanzelfsprekend zijn. Veel aandacht zal ook moeten uitgaan naar kansengelijkheid in het onderwijs. De kosten in het sociaal domein moeten ‘in control’ zijn om de zorg op peil te houden. Kortom: D66 wil meewerken aan een verdere ontplooiing van Apeldoorn, maar het welzijn van haar burgers dient daarbij niet te worden vergeten. Wij mogen en zullen niemand uitsluiten.

 • Luz Maria Camacho, fractievoorzitter D66

De coronacrisis heeft mensen flink geraakt en zal nog doordreunen in onze dorpen en in de stad. Iedereen kent iemand die op welke manier dan ook geraakt is. Het is goed dat ook de gemeente klaar heeft gestaan en zal blijven staan voor mensen en bedrijven die dat nodig hebben. Met deze voorjaarsnota gaan we daarmee verder. De VVD herkent de zorgen die het college uit. Tegelijkertijd blijkt uit deze voorjaarsnota de kracht van Apeldoorn (-ers). Blijven werken aan gezonde financiën, maar tegelijkertijd investeren om zo samen te werken aan samen leven in een vrije, fijne en veilige gemeente.

 • Jenny Elbertsen, fractievoorzitter VVD

De coronacrisis heeft grote invloed op ons dagelijks leven en ook op de gemeentelijke financiën. Afgelopen jaar is positief afgesloten door incidentele meevallers. Echter: een stabiel begrotingsoverschot bereik je alleen met structurele meevallers! De landelijke overheid moet de gemeenten voldoende middelen geven om hun wettelijke taken (Jeugdzorg, WMO) goed te kunnen uitvoeren. 50PLUS pleit voor investeren in Generatiebeleid, gericht op Apeldoorn 2040 inzake woningbouw, jeugdhulp, onderwijs, studenten(huisvesting), en natuurlijk generatiebeleid voor ouderen! Wij willen investeren in generaties: dan blijven jongeren in Apeldoorn en wonen ouderen levensloopbestendig.

 • Philip de Groot, fractievoorzitter 50PLUS

Het college schetst in de voorjaarsnota wat het heeft waargemaakt van de plannen die men had, hoever men er mee is, welke dingen tegenzitten en welke dingen mee en wat dit voor de toekomst betekent. Niet voor niets wordt in de nota veertien keer gesproken over de groei van onze gemeente, dertien keer over onze toekomst en slechts twee keer wordt het woord ‘verleden’ genoemd. Daarmee is voor ons de boodschap duidelijk. De pandemie heeft een ander punt wel duidelijker gemaakt, namelijk dat er kansenongelijkheid bestaat in Nederland maar ook in Apeldoorn. Groei & Toekomst wil daarom graag dat er bij het herstel naar het ‘nieuwe normaal’, ook aandacht is voor een nieuw normaal voor iedereen in een samenleving waarin iedereen mee kan doen op basis van gelijkheid en gelijkwaardigheid.

 • Lilian Haak, fractievoorzitter Groei & Toekomst

Voor GB Apeldoorn is het heel belangrijk dat het college zich ervoor inspant om een deel van de gelden die door de Rijksoverheid bestemd werden voor Apeldoorn, ook daadwerkelijk terecht te laten komen bij inwoners en bedrijven die zo geleden hebben onder de coronamaatregelen. In plaats van deze gelden eenvoudig door te schuiven naar de Algemene Middelen. Te meer omdat Apeldoorn er inmiddels financieel bovenop is.

 • Antoon Huigens, fractievoorzitter GB Apeldoorn

Mooie resultaten in de afgelopen jaren en goede vooruitzichten. Dat geeft hoop voor de toekomst. We moeten doorgaan met de juiste stappen te zetten voor onze mooie gemeente en haar inwoners. Gelijktijdig wil GroenLinks urgentie als boodschap meegeven. Urgentie om werk te maken van grote onderwerpen: ons klimaat en de maatschappelijke ongelijkheid. Samen met anderen willen wij op weg naar een gemeente waar mensen ertoe doen en er mogen zijn.

 • Danny Huizer, fractievoorzitter GroenLinks

Lokaal Apeldoorn gaat optimistisch richting 2040 met:
– circulaire, natuurinclusieve, aardgasvrije, energieneutrale betaalbare woningen
– ondernemers die zorgen voor banen voor alle mensen met innovatieve producten, diensten en leuke winkels. Die ruimte krijgen en midden in de Apeldoornse gemeenschap willen staan.
– buurten met veel groen en ontspanning. Waar inwoners elkaar helpen en naar elkaar omkijken. Buurten die zijn opgeknapt in de openbare ruimtes en nieuwe sociale verbanden kennen.
– ouder/kind, oudere of hulpbehoevende die centraal staat als ze hulp nodig hebben.
– verenigingen met veel leden en vrijwilligers in sport, jeugd, cultuur die Apeldoorn verrijken.
– musea, theaters, uitgaan, terrassen, (pret)parken en vervoer.
En daar gaan wij morgen weer keihard aan verder werken, voor alle inwoners van Apeldoorn!

 • Peter Messerschmidt, fractievoorzitter Lokaal Apeldoorn

In de voorjaarsnota wordt de Japanse duizendknoop ongewenst genoemd vanwege zijn grote expansiedrift. Dit college lijkt daarop. Het draait om groei (nieuwe woonwijk, hectares extra bedrijventerrein) en prestigeprojecten (bijvoorbeeld centrum safety & security). Ondertussen worden klimaatdoelen keer op keer niet gehaald, gaat het slecht met de natuur en hebben steeds meer mensen en dieren hulp nodig. De Partij voor de Dieren vindt dat het echt anders moet. Investeer in een gezonde leefomgeving, in natuur en in de energie- en landbouwtransitie. Stimuleer gezamenlijk gebruik (zoals deelauto’s) en slimme woonoplossingen (bijvoorbeeld woningsplitsing en woongemeenschappen). Stop de groei. Wij kiezen voor een duurzaam Apeldoorn.

 • Maaike Moulijn, fractievoorzitter Partij voor de Dieren

De Nieuwe Democraten willen investeren in onze stad en actief meehelpen de meest prangende vraagstukken op te lossen. Wij onderstrepen het maatschappelijk en economisch belang van kunst en cultuur. Dankzij kunst en cultuur worden mensen gelukkiger. Een bekende econoom schreef begin jaren 90 al eens dat goed zorgen voor de natuur grensen generatie-overstijgend is. Die uitdaging gaan we graag aan. Prima dat we groeien als stad, maar wel met betaalbare woningen. Tegelijkertijd slim met de ruimte om blijven gaan en sturen op meer huizen voor eenpersoons huishoudens.

 • Jeroen Slikker, fractievoorzitter Nieuwe Democraten

Apeldoorn heeft haar huishoudboekje weer op orde en heeft genoeg geld en ambitie. Ambitie om van alles te regelen en te organiseren, van scanauto tot bomenonderhoud. Maar ook de regionale actie BAIO, oftewel de Bestuurlijke Alliantie Integrale Ouderenzorg; eindelijk worden de senioren genoemd in een bestuurlijk stuk. Want senioren willen gekend worden in hun specifieke problemen, zoals wonen, woonzorg, zorg, eenzaamheid en armoede. Met betrekking tot de energietransitie willen we duidelijk zijn: Apeldoorn hoeft niet het braafste jongetje van de klas te zijn. We willen dan ook de zonnevelden qua omvang beperken en windturbines gewoon niet doen.

 • Hans Weevers, fractievoorzitter Verenigde Senioren Partij VSP